En bild tagen ovanifrån som visar Skogshöjdens fritidsanläggning

Del av Skogshöjden 1:1 och Hults gård 2:1

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för del av Skogshöjden 1:1 och del av Hults gård 2:1, multihall vid Skogshöjdens fritidsanläggning. Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Detaljplanen har föregåtts av en förstudie som pekat ut Skogshöjden som det mest prioriterade området i staden att bygga en fullmåttshall i. En ny multihall syftar till att möta det behov som finns för idrottshallar i västra delen av centraltätorten samt att möta det ökade elevunderlag som tillförs i samband med utbyggnaden av Lärketorpet och pågående planering för utbyggnad vid Hults höjd.

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för utveckling av Skogshöjdens fritidsanläggning med bland annat en multihall. Hänsyn ska tas till landskapsbilden samt omkringliggande stråk och funktioner anslutna till anläggningen. Vid ett planarbete är det av stor vikt att ta ett helhetsgrepp av området för att kunna tillgodose framtida behov och en långsiktig utveckling.

Planområde

Området innefattar Skogshöjdens fritidsanläggning som är beläget i sydöstra delen av Skogshöjden, cirka 5 kilometer norr om Trollhättan centrum. Området används idag främst för idrottsverksamhet och rekreation. Här finns två fotbollsplaner, fritidsgård/klubbstuga, hundrastgård, utegym och lekplats, samt stigar runt om anläggningen.

Planområdets storlek och avgränsning är beroende av hur mycket av omgivningen som behöver planläggas för att uppfylla planens syfte. Detaljplanens gränser bestäms under planarbetet och bedöms i huvudsak omfatta ytan som krävs för att anlägga multihallen med tillhörande funktioner såsom parkeringsytor och tillfarter m.m. Planens innehåll och mest lämplig placering av hallen studeras vidare i planarbetet. Berörda fastigheter är del av Skogshöjden 1:1 och del av Hults gård 2:1. Båda fastigheter är kommunägda.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap 6 §.

Här kommer du att hitta handlingar, utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbeta med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras eventuella berörda fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är bland annat naturvärdesinventering, trafikutredning, geoteknisk utredning och dagvattenutredning. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning.  

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN