Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Halvorstorp 1:7 och 1:95

SAMRÅD - Detaljplan för Halvorstorp 1:7 och 1:95, bostäder. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2021-10-20 § 243). Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Området som berörs av planen är fastigheterna Halvorstorp 1:7 och 1:95. Området ligger 2,5 km öster om centrala Trollhättan, längs med Lunnevägen. Inför samrådet kan planområdet ändras, om det exempelvis bedöms nödvändigt att ta med intilliggande gata.

Syfte med planen

I planen ska vi undersöka förutsättningarna för att bygga nya bostäder. Befintlig bostadsfastighet inom Halvorstorp 1:7 avses kunna bevaras.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

Dialog förs med intilliggande gemensamhetsförening som har anläggning i form av gata och ledningar i Flädervägen.

Digitalt informationsmöte med boende i närområdet genomfördes den 29 mars. Minnesanteckningar har skickats till de som var med på mötet och finns även tillgängliga under "Utredningar och bilagor" högst upp på denna sida. Dialogträff med barn och unga genomfördes den 5 april. Vi tackar för det intresse och engagemang som ni som deltagit har visat!

Under samrådet kommer vi hålla ett samrådsmöte i Stadshuset eller någon stans i planområdets närhet.

 

Undersökningar och platsbesök

Som underlag till detaljplanen tas det fram nödvändigt utredningar för att få reda på exempelvis geotekniska och markmiljötekniska förutsättningar, vilket förutsätter fältarbete och provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare.

Det görs även en del platsbesök i och runt planområdet för att samla in information som underlag till detaljplanen.

Här börjar vi arbetet med planen

Efter att ha fört dialog med närboende och samlat in information om området så tar vi fram ett förslag till detaljplan. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

 

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2022-04-13 av HJAOSK