Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Halvorstorp 1:7 med flera

ÖVERKLAGAD - Detaljplan för Halvorstorp 1:7 med flera. Planen möjliggör bostäder och lekplats samt utveckling av befintlig bostadsfastighet och tillgänglighet till intilliggande naturområde. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-25 § 12. Detaljplanen är överklagad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Behovet av småhus och villatomter är stort i hela kommunen, eftersom efterfrågan är större än tillgången. I Halvorstorp, som domineras av småhus, finns dessutom behov av flerbostadshus som komplement till befintlig bebyggelse.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbyggnation av varierande bostadstyper, med hänsyn till intilliggande bebyggelses karaktär. Utveckling av befintlig bostadsfastighet möjliggörs med hänsyn till kulturvärden hos dess komplementbyggnader och områdets karaktär. Ny offentlig lekplats möjliggörs för att tillgodose behovet för boende i tillkommande och befintliga bostäder. Allmänhetens tillgänglighet till grönområden och genom planområdet ska värnas. Placering av nya byggnader sker med hänsyn till Slättbergens naturreservat. Ändamålet med naturreservatet bevaras genom att det aktuella områdets hydrologiska funktion och ekologiska värden säkras.

Planområde

Området som berörs av planen är fastigheterna Halvorstorp 1:7 och 1:95 samt del av Halvorstorp 2:6 och del av Sandhem 3:1. Området ligger 3 km öster om centrala Trollhättan, mellan Stavrelunds IP och Lunnevägen.

Mellan planbeskedsansökan och samråd av detaljplanen har planområdet utökats. Dels omfattas del av Lunnevägen, för att säkerställa tillfart till ny lokalgata. Dels tas del av naturområdet med, för att till granskningsskedet kunna studera om dagvattenanläggningen kan förläggas inom detta område.

Vad innebär förslaget?

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av småhus och mindre flerbostadshus i sydvästra Halvorstorp. Cirka 80 nya bostäder möjliggörs.

För att möjliggöra en variation har detaljplanen delvis flexibla byggrätter där bostadstyperna föreslås variera från enskilda villor, kedjehus/radhus och mindre flerbostadshus. Den föreslagna bebyggelsen utformas med hänsyn till stads‐ och landskapsbilden och antal våningar varierar med två till tre våningar.

Utveckling av befintlig bostadsfastighet möjliggörs genom en något ökad byggnadsarea och högre nockhöjd jämfört med dagens huvudbyggnad. Tillhörande komplementbyggnader avses bevaras och ändringar ska ske varsamt utifrån byggnadernas ursprungliga karaktärsdrag.

Inom planområdet föreslås en ny kommunal lekplats som skapar en mötesplats för barn i området och dess närhet.

Tillgängligheten till naturreservatet värnas och säkerställs genom planläggning av allmän plats. Till följd av utbyggnaden ökar andelen hårdgjorda ytor och således mängden dagvatten. En dagvattendamm föreslås i naturreservatet och syftar även till att tillföra natur- och rekreationsvärden till området.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen.

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

Dialog förs med intilliggande gemensamhetsförening som har anläggning i form av gata och ledningar i Flädervägen.

Digitalt informationsmöte med boende i närområdet genomfördes den 29 mars. Minnesanteckningar har skickats till de som var med på mötet och finns även tillgängliga under Planhandlingar, utredningar och bilagor högst upp på sidan. Dialogträff med barn och unga genomfördes den 5 april. Vi tackar för det intresse och engagemang som ni som deltagit har visat!

Undersökningar och platsbesök

Som underlag till detaljplanen tas det fram nödvändigt utredningar för att få reda på exempelvis geotekniska och markmiljötekniska förutsättningar, vilket förutsätter fältarbete och provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare.

Det görs även en del platsbesök i och runt planområdet för att samla in information som underlag till detaljplanen.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. I oktober 2022 upprättades ett förslag till detaljplan för vilken Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om samråd. Samrådet ägde rum mellan den 27 oktober och 12 december 2022.

Samrådsmöte

Måndagen den 7 november 2022 kl 17:30-19:30 hölls ett samrådsmöte i öppet hus-form i elevkafeterian på Lyrfågelskolan. På samrådsmöte gavs information om planförslaget och processen. Det fanns även möjlighet att ställa frågor och kommentera planförslaget. Representanter från plankontoret, gatu-parkkontoret, miljökontoret, kommunala lantmäterikontoret, Trollhättan Energi AB och exploatören Peab Markutveckling AB närvarade. Sakägare och närboende hade främst kommentarer gällande trafiksituationen på Lunnevägen, antal tillkommande bostäder och höjd på föreslagen bebyggelse.

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Efter samrådet kompletterades detaljplanen med bland annat en dammutredning. Planförslaget justerades och skickades ut på granskning. Under granskningsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Granskningen ägde rum mellan den 4 och 25 december 2023.

Granskningsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan.

Nya digitala verktyg

För att på ett nytt sätt visualisera hur bebyggele kommer att upplevas har vi skapat en 3D-modell av planområdet. I modellen kan du tända och släcka ny och befintliga byggnader. Du har möjlighet att förflytta dig i stadsmiljön för att få en förståelse för hur nya byggnader kommer att upplevas från gaturummet eller från din egna fastighet. Det finns även möjlighet att se hur byggnader enligt bebyggelseförslaget kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året.

Du når 3D-modellen via länken nedan.

3D-modell Halvorstorp

Granskningsutlåtande

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds information om var granskningsutlåtandet är tillgängligt och meddelande om att detaljplanen föreslås antas. Mindre ändringar av planförslaget kan ske efter granskning. 

Granskningsutlåtande (arbetsmaterial inför antagande) finns tillgängligt under Planhandlingar, utredningar och bilagor längst upp på sidan. Under utredningar finns Kompletterande utlåtande geoteknik tillgängligt.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 2024-01-25 § 12.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om detaljplanen vinner laga kraft. De kommer du att hitta högst upp på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om detaljplanen inte överklagats.

Beslutet om att anta detaljplanen har blivit överklagat till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Senast granskad 2024-02-27 av HJAOSK