Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

SAMRÅD – Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Samråd äger rum till och med den 8 oktober 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi den här planen?

Enligt Trollhättans Översiktsplan ska hela staden utvecklas och byggas tätare. Idag finns många platser runt om i staden som kan utnyttjas på ett bättre och mer effektivt sätt. Ett större fokus ska läggas på att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark. I kvarteret Eken är det möjligt att förtäta för att tillskapa mer bostäder i centralt läge, vilket prövas med denna detaljplan. 

Syfte med planen

Planens syfte är att möjliggöra förtätning med bostäder, genom nya byggrätter, på fastigheterna Eken 4 och 9. Förtätning ska ske på sådant sätt att goda livsmiljöer kan skapas vilket inkluderar att tillskapa friyta för lek och utevistelse samt ordna rimliga förutsättningar för boendes resande. Vidare ska befintlig bebyggelse, inom Eken 4 och 8, regleras i enlighet med bestämmelser i gällande plan och bebyggelsen ska utformas med hänsyn till den omgivande stadsmiljön.

Planområde

Planområdet är centralt beläget i rutnätsstaden, inom Kvarteret Eken. Kvarteret gränsar till Riddaregatan i norr, Kungsgatan i väst, Lilla Håjumsgatan i söder och Drottninggatan i öster. Kvarteret Eken består av totalt nio fastigheter varav det primärt är fastigheterna Eken 4 och 9 som utgör planområdet för denna plan, samt del av fastigheterna Eken 6 och 8. Inom fastigheten Eken 4 finns ett flerbostadshus som gränsar till Kungsgatan. Vidare utgör fastigheten även en stor del av kvarteret Ekens gårdsyta, vilken idag primärt används till parkering. Inom fastigheten Eken 9 finns idag en byggnad som används till verkstad/garage med ovanpåliggande kontor, resterande del av fastigheten används primärt till parkering. Planområdet utgör en yta på ca 0,22 ha. Eken 4 ägs av E4K4 AB och Eken 9 ägs av EIK Holding AB

Vad innebär förslaget

Detaljplanen möjliggör för ett bostadshus i två våningar, som sträcker sig över fastigheterna Eken 4 och 9. Utifrån exploatörernas bebyggelseförslag skulle cirka 16 forskningslägenheter, på 35 kvadratmeter per lägenhet, tillkomma inom kvarteret Eken. Planen styr däremot inte antalet lägenheter, storlek på lägenheten eller att det ska vara just forskarlägenheter, vilket innebär att det skulle kunna tillskapas större och således ett färre antal bostäder. I detaljplanearbetet har det vidare framgått hur gårdsmiljön med parkering och friyta avses lösas för det antal lägenheter som exploatörerna föreslagit – dels för att hantera dagvattnet, anlägga vegetation, tillskapa en kvalitativ gårdsmiljö och ordna yta för parkering. Exploatörernas förslag når inte upp till parkeringsprogrammet, men då avsikten är att bygga små lägenheter, forskningslägenheter, så kan avsteg göras. Skulle normalstora lägenheter tillskapas skulle det bli ett färre antal lägenheter och förslaget skulle då nå upp till parkeringsprogrammet.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Planhandlingar

Vi arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Du når enkäten via länken nedan.

Tyck till om vår nya planbeskrivning!

Planbeskrivning .pdf

Plankarta med bestämmelser.pdf

Utredningar

Dagvattenutredning.pdf

Miljöteknisk markundersökning.pdf

Solstudie.pdf

Undersökning av miljöpåverkan.pdf

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda 

I förarbetet har dialoger genomförts med de som berörs av planen.

Informationsmöte med närboende genomfördes den 5 april 2023. Vi tackar för det intresse och engagemang som ni som deltagit har visat!

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare. 

De utredningar som tas fram är bland annat solstudier, dagvattenutredning och miljöteknisk markundersökning.

Förtydligande: Inför samråd har en rättelse av skrivfel gjorts i plankarta och planbeskrivning och det har skett för de handlingar som var uppe för beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden. Ändringarna avser förtydligande och justering av byggnadens höjd. Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet enligt förvaltningslagen (2017:900) § 36.

Hjälp oss att bli bättre!

Vi på plankontoret arbetar med ett nytt upplägg och utseende på våra planbeskrivningar och för att undersöka hur du som användare och läsare upplever denna skulle vi uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla planprocessen så att du som medborgare på ett enkelt sätt kan få till dig rätt information. Du når enkäten via länken nedan.

Tyck till om vår nya planbeskrivning!

Samråd pågår mellan den 4 september och den 8 oktober 2023. Nu har du möjlighet att tycka till!

 

Nya digitala verktyg

För att på ett nytt och spännande sätt visualisera hur planförslaget kommer att upplevas har vi skapat en 3D-modell av planområdet. I modellen kan du tända och släcka den nya och den befintliga byggnaden. Du har möjlighet att förflytta dig i stadsmiljön för att få en förståelse för hur den nya byggnaden kommer att upplevas från gaturummet eller från din egen fastighet. Det finns även möjlighet att se hur byggnader kastar skuggor vid olika tidpunkter på dygnet och året.

Du når 3D-modellen via länken nedan.

3D-modell Eken 4 och 9

 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Sakägare, myndigheter och övriga berörda har fått information om hur synpunkter ska skickas in. Samrådsförslaget hittar du under fliken "Planhandlingar, utredningar och bilagor" högst upp på sidan. Kontakta oss om du hellre önskar läsa handlingarna i pappersformat, så skickar vi dem till dig.

Planhandlingarna finns även att ta del av digitalt via länken nedan.

Digitala planhandlingar

 

Så här gör du för att tycka till

Vi vill ha dina tankar och synpunkter på förslaget senast den 8/10-2023. Hör av dig till oss via e-post eller brev.

Adress: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan
E-post: samhallsbyggnad@trollhattan.se

När samrådstiden är över sammanställer och kommenterar plankontoret synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet. 

 

Samrådsmöte 

Ett samrådsmöte kommer att hållas 26/9-2023 klockan 17.30-19.30 i Stadshuset, Gärdhemsvägen 9. En skylt, som visar vart ingången till möteslokalen är, kommer att stå vid stadshusets entré. Samrådsmötet kommer att hållas i öppet hus format. Det innebär att representanter från plankontoret kommer vara på plats för att svara på frågor och funderingar.

Välkommen den tid som passar bäst för dig!  

 

Delutlåtande

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-09-05 av HJAOSK