Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

FÖRARBETE – Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2022-02-16 § 58). Detaljplanen är under uppstart.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planområde

Planområdet är centralt beläget i rutnätsstaden, inom Kvarteret Eken. Kvarteret gränsar till Riddaregatan i norr, Kungsgatan i väst, Lilla Håjumsgatan i söder och Drottninggatan i öster. Kvarteret Eken består av totalt nio fastigheter varav fastigheterna Eken 4 och 9 utgör planområdet för denna plan. Inom fastigheten Eken 4 finns ett flerbostadshus som gränsar till Kungsgatan. Vidare utgör fastigheten även en stor del av kvarteret Ekens gårdsyta, vilken idag primärt används till parkering. Inom fastigheten Eken 9 finns idag en byggnad som används till verkstad/garage med ovanpåliggande kontor, resterande del av fastigheten används primärt till parkering. Fastigheterna Eken 4 och 9 utgör tillsammans en yta på ca 1700m2. Eken 4 ägs av E4K4 AB och Eken 9 ägs av EIK Holding AB.

Syfte med planen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med bostäder, på gården inom kvarteret Eken, genom nya byggrätter på fastigheterna Eken 4 och 9. Syftet kan komma att ändras inför samråd.

Förfarande

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Här kommer du att hitta du utredningar och bilagor som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in boende i kvarteret Eken till ett informationsmöte om detaljplanen för Eken 4 och 9 den 5 april 2023, klockan 16.00-17.30. Mötet hålls i stadshuset och vi möts upp i dess huvudentré.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar.

Utredningar

Just nu pågår arbetet med att ta fram nödvändiga utredningar som underlag till detaljplanen. I samband med detta görs en del platsbesök i området och det kan även förekomma provtagningar. Inför provtagningar informeras berörd fastighetsägare.

Här börjar vi arbete med planen

Ett preliminärt förslag till detaljplan utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan. 

Delutlåtande/samrådsredogörelse

Plankontoret sammanställer och kommenterar synpunkterna som inkommit under samrådstiden i ett delutlåtande eller en samrådsredogörelse. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. De kommer du att hitta längst ned på sidan som planbeskrivning och plankarta. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2023-03-08 av ANDOSK