Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Planprogram för Sydöstra stadsdelarna

ARBETE MED FÖRSLAG TILL PLANPROGRAM – Planprogram för Sydöstra stadsdelarna. Just nu arbetar vi med ett planprogram för de sydöstra stadsdelarna. Syftet med planprogrammet är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna, vilket omfattar Kronogården, Lextorp och Sylte Center.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planprogram

Ett planprogram utgör ett styrdokument för den fortsatta detaljplaneläggningen och uttrycker en viljeriktning och mål för utvecklingen och utbyggnaden av sydöstra stadsdelarna.

Planprogrammets syfte

Enligt Trollhättans översiktsplan ska de storskaliga bostadsområden som finns i sydöstra delarna av Trollhättans tätort förtätas och utvecklas.

Syftet med planprogrammet är att ta ett samlat grepp om den framtida markanvändningen och utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna, vilket omfattar Kronogården, Lextorp och Sylte Center. Under processen ska övergripande specifika och komplexa frågor för området lösas, i syfte att förbereda för detaljplanering och genomförandeprocesser för att nå en utveckling som överensstämmer med visionen som uttrycks i översiktsplanen samt sociala- och ekologiska hållbarhetsmål.

Här kommer du att hitta du bilagor och utredningar som är kopplade till planen. 

Detaljplaneprocessen - så jobbar vi med planen

Inventering, kartläggning, information och dialog

Innan ett förslag till planprogram för sydöstra stadsdelarna kan tas fram genomförs en inventering av befintligt underlag, samt kartläggning av vilka behov, utmaningar och möjligheter som finns och således vilka utredningar som behöver tas fram. En central del av förarbetet är också att informera och genomföra tidiga dialoger med de som berörs av planprogrammet.

Vi är nu i uppstarten av arbetet med planprogram för sydöstra stadsdelarna och tar fram analysmaterial inom olika temaområden som sedan kommer att ligga till grund för planprogrammet. Teman som behandlas är bebyggelsestruktur, utbud och typer av bostäder, arbetsplatser, mål- och besökspunkter, offentliga platser, grönstruktur, fritidsmöjligheter, mobilitet och parkering, infrastruktur och stråk samt kulturmiljö. Kommande steg är att genomföra dialoger med dig som bor och verkar i Kronogården och Lextorp.

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter  

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådsförslaget kommer finnas tillgängligt här på hemsidan.  

Här beslutar politiken om godkännandet av planprogrammet

Det slutgiltiga planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 

Samrådsredogörelse  

Till programhandlingen medföljer en samrådredogörelse där alla inkomna synpunkter under samrådstiden sammanfattas och besvaras. I samrådsredogörelsen framkommer även vilka kompletteringar och ändringar som gjorts i programhandlingen mellan samråd och godkännande samt de ställningstaganden som ligger bakom. 

Här börjar vi arbeta med detaljplan

Ett preliminärt förslag till en eller flera detaljplaner utarbetas. Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, illustrationer och fastighetsförteckning.

Information och dialog med berörda

Innan vi arbetar fram ett förslag till ny detaljplan kan vi behöva informera och föra en dialog med de som berörs av den nya planen.

När det finns ett färdigt förslag kommer samråd genomföras i enlighet med plan-och
bygglagen. Om du är fastighetsägare i ett område som berörs av kommande detaljplan är du en så kallad sakägare i detaljplaneprocessen, vilket innebär att du har rätt att tycka till om det vi planerar. 

Möjlighet att tycka till och lämna synpunkter

Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När samrådstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen. Ofta sker en bearbetning av planförslaget efter samrådet.

Ytterligare en möjlighet att tycka till

Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. Granskningsförslaget kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan.

När granskningstiden är över sammanställs skriftliga yttranden över detaljplanen i ett granskningsutlåtande. De som haft synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samråd eller granskning tillsänds granskningsutlåtandet och meddelande om att detaljplanen föreslås antas.

Här beslutar politiker om att godkänna planen

Det slutliga planförslaget överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunstyrelsen för antagande.

Överklagande

Antagandebeslutet kan överklagas av den som under samråd eller granskning har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda, samt bedöms vara berörd av förslaget.

Antagandehandlingar

Det här är de slutgiltiga handlingarna i detaljplaneprocessen - om ingen överklagan sker. Du hittar handlingarna här på hemsidan. 

Då börjar detaljplanen gälla

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med antagandebeslutet justerats, om den inte är överklagad.

Senast granskad 2024-02-16 av HJAOSK