Översiktsbild Trollhättan

Nya bostäder

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Planer för nya bostäder i Trollhättan

Vi arbetar med att ta fram nya bostäder för att skapa en attraktiv stad och kommun där folk vill arbeta, leva och bo.

Här är några av de projekt som planeras och byggs. 

Hus

Alingsåker

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi en tomt.

Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Samtliga tomter på Lärketorpet är sålda. Vi arbetar för att fler tomter ska tas fram och säljas via  vår tomtkö. Preliminärt säljdatum är under 2028.

Hus

Norra Björke

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi tomter där fastighetsbildning inte har skett, så tomtmarken kan utformas efter kundens särskilda önskemål.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Ekekullen 2 med flera

ANTAGANDE - Detaljplan för Ekekullen 2 med flera, Strömslund (tidigare Detaljplan för Kv. Ekekullen m.m.). Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten och möjliggöra för byggnation av ett eller flera flerbostadshus i upp till fyra våningar.

Flygfoto med planområdet markerat med röd linje.

Eken 4 och 9

LAGA KRAFT– Detaljplan för Eken 4 och 9, bostäder i centrala staden. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen vann laga kraft 2024-04-18.

fotomontage som visar föreslagna hus

Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen

LAGA KRAFT- Detaljplan för Fotkvarnen 2 med flera, Hjortmossen. Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för två nya flerbostadshus innehållande ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Gullriset 2

GRANSKNING – Detaljplan för del av Gullriset 2 med flera, bostäder, Skoftebyn. Detaljplanen är på granskning till och med den 26 augusti 2024.

Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet markerat med vit streckad linje.

Halvorstorp 1:7 med flera

ÖVERKLAGAD - Detaljplan för Halvorstorp 1:7 med flera. Planen möjliggör bostäder och lekplats samt utveckling av befintlig bostadsfastighet och tillgänglighet till intilliggande naturområde. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2024-01-25

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Del av Hjortmossen 1:1 med flera

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för del av Hjortmossen 1:1 med flera, vård- och omsorgsboende, förskola samt bostäder och kontor, Hjortmossen/Karlstorp. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2023-08-30 § 264).

En bild tagen ovanifrån som visar Hults höjd

Tätortsutbyggnad vid Hults höjd

GRANSKNING – Detaljplan för Överby 10:5 och 10:6 med flera, tätortsutbyggnad vid Hults höjd. Samråd har ägt rum.

Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Flygfoto med planområdet utritat.

Kuratorn 2 med flera

LAGA KRAFT - Detaljplan för Kuratorn 2 med flera, Karlstorp. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för nya bostäder i 4-8 våningar samt en mindre livsmedelsbutik inom området. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Lindveden 9:14 med flera

ARBETE MED FÖRSLAG TILL DETALJPLAN – Detaljplan för Lindveden 9:14 med flera. Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked (KS 2023-04-12 § 162). Detaljplanen är under uppstart.

Flygfoto med planområdet markerat med vitstreckad linje.

Läkaren 1 och 3 med flera, södra delen

LAGA KRAFT - Detaljplan för Läkaren 1 med flera, södra delen. Aktuellt planområdet ingick tidigare i ett större planområde som nu delats upp i två delar.

Vy över bostädernas placering.

Kvarteret Oden

LAGA KRAFT - Detaljplan för kvarteret Oden, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för olika typer av verksamheter i befintlig centrumbyggnad samt att pröva påbyggnad med bostadshus i 2-4 våningar.

Flygfoto över planområdet.

Del av kvarteret Rödjan

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av kvarteret Rödjan, Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad inom fastigheten Rödjan 8 och del av Rödjan 1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

Läs mer om helheten i projekten kring Vårvik och Hjulkvarnelund när en ny del av din stad växer fram.

Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Flygfoto över planområdet.

Älvhög 3 med flera

SAMRÅD - Detaljplan för Älvhög 3 m.fl., Centrala Staden. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar samt att säkerställa kulturmiljövärden. Samråd har ägt rum.

Senast granskad 2024-04-05 av ULRKUL