Översiktsbild Trollhättan

Nya bostäder

Många som väljer Trollhättan gör det för boendemiljöns skull. Närheten till både skog och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Personer
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

6000 nya bostäder ska byggas på 15 år

Planarbetet utgår från visionen om att Trollhättan ska ha 70 000 invånare 2030. Om 13 000 nya Trollhättebor ska få plats krävs 6 000 nya bostäder.

Arbetet med att ta fram nya bostäder i Trollhättan pågår för fullt. Här är några projekt som byggs just nu, och några som kommer lite längre fram i tiden. 

Stennäset/Framnäs

Runt 150 lägenheter i flerbostadshus ska planeras i området. Tidplan ej fastlagd.

Strömsvik

Tidplan ej fastlagd.

Vitvingen, gruppbostad i Lextorp

Eidar bygger ny gruppbostad i Lextorp i kvarteret Vitvingen i slutet av Stenlidenvägen. Inflyttning 2020.

Hus

Alingsåker etapp 1

Via Trollhättans Stads tomtkö, kommer vi 1 september sälja en tomt i etapp 1.

Hus

Alingsåker etapp 2

Via Trollhättans Stads tomtkö, kommer vi 1 september sälja två tomter i etapp 2. I dagsläget finns två förturstomter till försäljning.

Vybild i vårväder

Björndalen 1:1, Galaxen

SAMRÅD - Detaljplan för bostäder och verksamheter i Björndalen. Samråd har ägt rum.

Presentationsbild över fastigheter på von Döbelns väg.

Del av TORSRED 3:1

Planens syfte är att pröva möjligheten till nybyggnad av 5 parhus utefter von Döbelns väg. Illustration Contekton.

Ortofoto på detaljplaneområdet

Fönsterlisten 3 med flera

Ändring av detaljplan för del av Fönsterlisten 3 med flera, Upphärad. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Karta över Hälltorpsgård norra

Hälltorps gård norra

Byggnation pågår för ca 120 lägenheter både hyresrätter och bostadsrätter.

Översiktligt karta över Innovatumområdet

Innovatum norra, ändring

LAGA KRAFT - Ändring av detaljplan för del av Innovatum norra, Nohab 2 med flera. Planen föreslår några justeringar av gällande detaljplan för nordöstra Innovatumområdet.

Illustrerad bild över flerbostadshusen längs älven vid Innovatum.

Innovatum Södra delen

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2010-03-01.

Illustrationsbild över Innovatum, även omgivning med gröna skogar och Göta Älv.

Innovatum södra delen, etapp 2

Planen föreslår nya byggrätter för bostäder. Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-19. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Ny bebyggelse i enlighet med detaljplanen.

Kvarteret Gullön

LAGA KRAFT - Detaljplan för del av Kvarteret Gullön, Centrala staden. Planförslaget ger möjlighet till utveckling av kvarteret med fler bostäder och förbättrad utomhusmiljö. Kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Plankarta över Gulsparven och omgivning.

Kvarteret Gulsparven

Planen föreslår bostäder i form av flerfamiljshus samt skola/förskola. Antagen av Byggnads- och trafiknämnden 2016-02-29.

En illustrationsbild över hur kvarteret Lodjuret kan se ut med de nya bostadshusen

Lodjuret

Planen medger flerbostadshus med cirka 30 lägenheter på Dicksonplatsen i Tingvalla. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö, planeras en försäljning av 34 tomter under första halvåret 2022.

Hus

Norra Björke

Villatomter finns till försäljning genom stadens tomtkö. Fastighetsbildning har inte skett, så tomtmarken kan utformas efter särskilda önskemål.

Ryrs gård

GRANSKNING (2) - Detaljplan för del av Skoftebyn 1:1 (Ryrs gård). Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för ett flerbostadshus samt att undersöka hur befintliga byggnader kan användas och utvecklas. Granskning 2 har ägt rum.

Översiktsfoto, presentationsbild av flerbyggnadshus på Offerhäll.

Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus i kanten av Offerhällsparken. Illustration Contekton. Antagandebeslutet har nu vunnit laga kraft.

Ett fotokollage med naturbilder och skisser på hur föreslagna tomter ser ut

Sjölanda Etapp 1

Planen föreslår tomter för villabebyggelse. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

En illustrationsplan med föreslag till utformning av de nya bostadshusen med omnejd

Skoftebyn 1:1, Nysätra

Planen föreslår tio stycken mindre flerbostadshus. Byggnads- och trafiknämndens beslut att anta detaljplanen har vunnit laga kraft.

Illustrerad detaljplan över Sandhem.

Utökning av kvarteret Gulärlan, Gökängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett parhus/två bostäder. Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Vårvik och Hjulkvarnelund

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder.

Flygfoto som med gul markering visar Zebrans placering i omgivningen.

Zebran

Planen antogs av Byggnads- och trafiknämnden 2012-11-15.

Senast granskad 2019-01-10 av Per Ivarsson