Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende stöd till äldre och personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och för den kommunala hälso- och sjukvården.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Januari

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Vägledande bestämmelser Färdtjänst - revidering
 • Äldreundersökningar, vad tycker äldre om äldreomsorgen
 • Brukarundersökning inom funktionshinderområdet

Februari

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Rapport till KF om ej verkställda beslut, kvartal fyra
 • Ansökan om statsbidrag personligt ombud
 • Verksamhetsredogörelse/bokslut
 • Resultat och effekter av åtgärder och satsningar inom bemanningsprocessen

Mars

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Information, ekonomisk uppföljning (februari)
 • Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

April

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Information, ekonomisk uppföljning (mars)
 • Återrapportering GDPR

Maj

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Delårsbokslut - april
 • Rapport till KF om ej verkställda beslut, kvartal 1
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM – Personalkontoret

Juni

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik
 • Lokalförsörjningsplan
 • Mål- och resursplan MRP
 • Kvalitetsuppföljning,  jan-april

Augusti

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Information om anhörigstöd
 • Information och dokumenthanteringsplan – revidering

September

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Tidplan för omsorgsnämnden möte (nästkommande år)
 • Delårsbokslut – augusti
 • Resultat och effekter av åtgärder och satsningar inom bemanningsprocessen
 • Rapport till KF om ej verkställda beslut, kvartal 2

Oktober

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom ON verksamhet
 • Kvalitetsuppföljning, maj-augusti
 • Återrapportering kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
 • Riktlinje för ON kontaktpolitiker - revidering

November

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Information, ekonomisk uppföljning (oktober)
 • Vägledande bestämmelser SoL – revidering
 • Vägledande bestämmelser LSS – revidering
 • Rapport till kommunfullmäktige om ej verkställda beslut, kvartal 3
 • Nivå habiliteringsersättning – revidering (om behov uppstår)

December

 • Information/utbildning Omsorgsnämnden
 • Årets verksamhetsutvecklare
 • Återrapportering Internkontrollplan
 • Internkontrollplan (anta ny för kommande år)
 • Verksamhetsplan med budget
Senast granskad 2024-02-12 av JONHJO