Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Presidium

Eva Wallin, S

Ordförande Johannes Tjus (M), vice ordförande Eva Wallin (S) 

 

Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. 


I Trollhättans Stad finns en överförmyndarnämnd. På expeditionen finns en gruppledare, tre överförmyndarhandläggare, och en överförmyndarsekreterare. Det är till dem du vänder dig med frågor i första hand.

Sök ledamöter för Överförmyndarnämnden i diariet

Reglemente för Överförmyndarnämnden

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnden

Läs mer om Överförmyndarens verksamhet

Länsstyrelsen har tillsyn över Överförmyndarnämndens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan överklaga besluten hos Tingsrätten.

Överförmyndarnämndens tillsyn omfattar:

  • Förmynderskap/föräldraförvaltning, med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.
  • Godmanskap – en god man hjälper människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
  • Förvaltarskap – en förvaltare liknar en god man med skillnaden att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med en god man. 
Senast granskad 2024-02-20 av BJOZET