Revisorer

Kommunrevisorerna har som uppgift att granska och är därför en del av den demokratiska kontrollen. De ska kontrollera att Trollhättans Stad sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Till sin hjälp kan revisorerna anlita konsulter.

Ordförande Bo Swanér (M)  Jörgen Jörgensen, vice ordförande
Från vänster: Ordförande Bo Swanér (M)
Vice ordf. Jörgen Jörgensen.

Sök ledamöter för kommunrevisionen i Ciceron Webb

Reglemente för revisorer.pdf

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges organ som prövar  

  • om nämndernas och styrelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande, och
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

Genomförda granskningar

Revisionsplan 2019

Förstudie avseende Arbetsmarknadsstöd och ekonomisk uppföljning inom arbetsmarknads- och socialnämnden

Kortrapport förstudie Arbetsmarknads- och socialnämnden

Uppföljande granskning av 2017 års fördjupade granskningar

Granskning av uppföljning och kontroll av upprepad och längre skolfrånvaro

Kortrapport Granskning av uppföljning och kontroll av upprepad och längre skolfrånvaro

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning samt åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Kortrapport Granskning av chefs- och kompetensförsörjning samt åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Senast granskad 2020-02-12 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se