Revisorer

Kommunrevisorerna har som uppgift att granska och är därför en del av den demokratiska kontrollen. De ska kontrollera att Trollhättans Stad sköter sitt uppdrag och tar ansvar för ekonomin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Med sina granskningar bidrar revisorerna till att värna om och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. De ska vägleda kommunfullmäktige när de bedömer om nämnderna och styrelserna uppfyller sina uppdrag. Till sin hjälp kan revisorerna anlita konsulter.

Sök ledamöter för kommunrevisionen i Ciceron Webb

Reglemente för revisorerna

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges organ som prövar  

  • om nämndernas och styrelsernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande, och
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

Revisionsplaner

Trollhättans Stad - Revisionsplan 2021

Trollhättans Stad - Revisionsplan 2022

Trollhättans Stad - Revisionsplan 2023

Genomförda granskningar

Granskning av Mark och exploatering 2021-10-27

Kortrapport - Granskning av mark och exploatering 2021-10-27

Granskning av anläggningsunderhåll Kultur - och fritidsnämnden 2021-11-30

Kortrapport: Granskning av anläggningsunderhåll Kultur - och fritidsnämnden 2021-11-30

Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-12-14

Kortrapport - Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads - och socialnämnden 2021-12-14

Löpande granskning 2021

Granskning av samverkan i komplexa ärenden Omsorgsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-12-14

Kortrapport - Granskning av samverkan i komplexa ärenden Omsorgsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämden 2021-12-14

Granskning av årsbokslut 2021

Rapport: Grundläggande granskning 2021

Kortrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet

Förstudie av budgetprocess 2022

Bedömning av delårsrapport augusti 2022

Uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar

Granskning av ägarstyrning 2022

Granskning av ekonomistyrning och effektivitet inom äldreomsorgen 2022

Granskning av Eidar

Granskning av beredning av investeringar och kommunal borgen

Granskning av Trollhättans Stad

Granskning av Trollhättan Energi

Granskning av Kraftstaden

För äldre granskningar sök gärna i diariet

Gå direkt till diariet

Senast granskad 2023-05-15 av MARJOHNOR