Närbild, ordförandeklubba

Nämnder

Nämndernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Person
KommunsekreterareUlla Andersson 0520-49 70 40
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Det finns åtta nämnder i Trollhättans Stad, där varje nämnd har en förvaltning eller ett kontor, som gör det arbete som nämnden bestämmer.

 • Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
 • Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • Nämnderna genomför beslut som fattas i fullmäktige

Kommunens nämnder

 • Arbetsmarknads- och socialnämndens huvudsakliga ansvar är arbetsmarknad och sysselsättning, socialtjänst/individ- och familjeomsorg, integration, konsumentvägledning, samt att motverka arbetslöshet i kommunen. Arbetsmarknads- och socialnämnden
 • Den nämnd som har ansvar för frågor som rör planläggning, bygglov, gator, parker, fastighetsbildning, mätning, kartförsörjning. Byggnads- och trafiknämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att på bästa möjliga sätt uppfylla kommuninvånarnas behov av och krav på ett rikt utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter, genom att erbjuda lämpliga lokaler och anläggningar. Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljönämnden arbetar för att Trollhättan ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa. Miljönämnden
 • Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna. Omsorgsnämnden
 • Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Utbildningsnämnden
 • I varje kommun finns det en valnämnd som på kommunal nivå ansvarar för genomförandet av allmänna val. Detta omfattar bland annat hantering av förtidsröster, förberedelser för valet och utbildning av valförrättare med mera. Valnämnden
 • I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.  Överförmyndarnämnden
Senast granskad: 2016-06-28 av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)