Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll i kommunen liknar den roll regeringen har för hela Sverige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val beräknas äga rum september 2022. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Läs Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsens utskott

I Trollhättan finns sex utskott som lyder under Kommunstyrelsen. Ett utskott är en grupp politiker inom Kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Ledamöterna i utskotten är politiskt tillsatta.

Personalutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett Personalutskott med uppgift att bereda personalpolitiska och organisatoriska frågor som ska beslutas av kommunstyrelsen.
Personalpolitiska överläggningar ska föras mellan Personalutskottet och kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande minst en gång i kvartalet. Personalutskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.
Personalutskottet ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens personalutskott

Sociala hållbarhetsutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett utskott för hållbarhetsfrågor.
Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar:

 • på en övergripande nivå samordna -, mångfalds-, integrations-, jämställdhets-, minoritets-, folkhälso- och demokratiutvecklingsfrågor.
 • ansvara för och ta fram förslag på styrdokument för dessa frågor i syfte att säkerställa ett systematiskt och kvalitativt arbete. Bereda ärenden till kommunstyrelsen samt utarbeta förslag till mål och utvärdera och följa upp frågorna.
 • följa verksamheten i dessa frågor som bedrivs inom Fyrbodals kommunalförbund
 • bedriva omvärldsbevakning
  följa och analysera utvecklingen i kommunen
 • bevaka hållbarhetsfrågor inom upphandling och inköp.

Utskottet ska besluta i de ärenden som Kommunstyrelsen delegerat till utskottet
Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Miljöutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett miljöutskott. Miljöutskottet ska bereda frågor kring

 • Ekologisk hållbarhet
 • Strategiska miljö- och klimatfrågor
 • Fair Trade City

Utskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.
Utskottet ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens miljöutskott

Ekonomiutskottet

Inom Kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott med uppgift att bereda budgetfrågor som ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ekonomiutskottet ska vidare bereda frågor om

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Delårsbokslut
 • Kvalitetsuppföljning
 • Måluppfyllelse
 • Mål och- resursplan

Ekonomiutskottet ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Jävsutskott

Inom kommunstyrelsens ska det finnas ett utskott som hanterar jävssituationer som uppkommer i andra nämnder inom den kommunala verksamheten och som på grund av jäv inte kan beslutas i egen nämnd.
Jävsutskottet ska bestå av tre ledamöter.

Protokoll, Kommunstyrelsens jävsutskott

Samordningsutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett samordningsutskott med uppgift att bereda frågor som handläggs inom serviceförvaltningen och som ska beslutas av kommunstyrelsen. Vidare ska utskottet bereda frågor som rör detaljplan med utökat förfarande och beslut om planbesked enligt plan och bygglagen (PBL). Utskottet ska bereda exploateringsärenden inför kommunstyrelsens beslut.
Utskottet ska fastställa prioritetsordningen för produktionen av detaljplaner och exploateringsprojekt. Utskottet ska även bereda frågor kring digitalisering/IT/upphandling. Utskottet ska besluta i de ärenden som Kommunstyrelsen delegerat till utskottet. Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens samordningsutskott

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Under Kommunstyrelsen i Trollhättan finns fyra rådgivande organ. Folkhälsorådet, Invandrarrådet, Pensionärsrådet samt Funktionsrättsrådet.

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Presidium

Ordförande Paul Åkerlund (S)    

Ordförande (Mayor), Paul Åkerlund (S)

E-post: paul.akerlund@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-5544456

Vice ordförande Monica Hanson (S)

Vice ordförande (Deputy Mayor), Monica Hanson (S)

E-post: monica.hanson@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-1642454

2:e Vice ordförande Peter Eriksson (M)

2:e Vice ordförande (Opposition Leader), Peter Eriksson (M)

E-post: peter.eriksson@trollhattan.se

Mobilnummer: 070-1642480

 

Sök ledamöter för Kommunstyrelsen i Ciceron Webb

Handlingar och mötesprotokoll, Kommunstyrelsen

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens delegeringsordning

Tillfällig delegering till kommunstyrelsens ordförande avseende rätt att besluta om undantag för taxor och avgifter med anledning av Covid- 19, gäller till 31 augusti 2021.

Tillfällig delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut om vistelseförbud med stöd av 8 kap 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid 19, gäller till 30 september 2021

Senast granskad 2021-06-21 av ELIROSVIC