Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll i kommunen liknar den roll regeringen har för hela Sverige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Politikerna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. Nästa val beräknas äga rum september 2026. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen är Trollhättans Stads ledande politiska organ och har ett antal utskott, styr- och ledningsgrupper samt råd till sitt förfogande. Ett utskott är en grupp politiker inom Kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. 

Utskottet för Agenda 2030

Utskottet för Agenda 2030 bereder frågor inom Agenda 2030 och ska vara kommunstyrelsens verktyg för samordning och styrning av politiska beslut för att uppnå önskade mål i strategiska hållbarhetsfrågor samt miljö- och klimatfrågor. Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar: 

 • Bereda frågor inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
 • Ansvara för och ta fram förslag på styrdokument för ovanstående frågor i syfte att säkerställa ett systematiskt och kvalitativt arbete.
 • Bedriva omvärldsbevakning för att främja ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete.
 • Följa, analysera och följa upp utvecklingen i kommunen.
 • Bevaka hållbarhetsfrågor inom upphandling och inköp.
 • Bereda frågor kring Fairtrade City.
 • Fungera som lokal styrgrupp för Trollhättans medlemskap i det nationella WHO-nätverket Healthy Cities

Utskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.

Protokoll, Kommunstyrelsens utskott för Agenda 2030

Trygghetsutskottet

Utskottet ska vara kommunstyrelsens verktyg för samordning och styrning av poliska beslut för att uppnå önskade mål för ökad trygghet i Trollhättan. Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare. Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar:

 • Arbeta med frågor som allmänt främjar trygghet i Trollhättan.
 • Följa upp kommunens brottsförebyggande arbete enligt gällande lagstiftning.
 • Följa upp samverkan mellan polisen och Trollhättans Stad samt det gemensamma medborgarlöftet för minskad brottslighet och ökad trygghet för invånarna i Trollhättan.
 • Följa upp nämndernas och de kommunala bolagens insatser inom trygghetsområdet.

Utskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.

Protokoll, Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet ska bereda näringslivsfrågor. Globala kommittén kommer att ingå i Näringslivsutskottet. Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar:

 • Arbeta med frågor som allmänt främjar näringslivet och sysselsättningen i Trollhättans Stad.
 • Arbeta med frågor som rör marknadsföringen av kommunen som destination samt ort för etablering för näringslivet.

Utskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.

Utskottet ska besluta i de ärenden som Kommunstyrelsen delegerat till utskottet
Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Ekonomiutskottet

Inom Kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott med uppgift att bereda budgetfrågor som ska beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ekonomiutskottet ska vidare bereda frågor om:

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Delårsbokslut
 • Kvalitetsuppföljning
 • Måluppfyllelse
 • Mål och- resursplan

Ekonomiutskottet ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Personalutskottet

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett Personalutskott med uppgift att bereda personalpolitiska och organisatoriska frågor som ska beslutas av kommunstyrelsen.
Personalpolitiska överläggningar ska föras mellan Personalutskottet och kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande minst en gång i kvartalet. Personalutskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.
Personalutskottet ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare.

Protokoll, Kommunstyrelsens personalutskott

Samordningsutskottet

Samordningsutskottets uppgift är att bereda övergripande frågor som berör Serviceförvaltningens verksamhet, frågor som rör detaljplan med utökat förfarande och planbesked samt frågor kring digitalisering/IT. Utskottet ska ha fem ledamöter och tre ersättare.

Samordningsutskottet ska på kommunstyrelsens vägnar:

 •  Bereda frågor som handläggs inom Serviceförvaltningens och som ska beslutas av kommunstyrelsen.
 • Bereda frågor som rör detaljplan med utökat förfarande och beslut om planbesked enligt plan och bygglagen (PBL).
 • Bereda exploateringsärenden inför kommunstyrelsens beslut.
 • Fastställa prioritetsordningen för produktionen av detaljplaner och exploateringsprojekt.
 • Bereda frågor kring digitalisering/IT/upphandling.

Samordningsutskottet ska besluta i de ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.

Protokoll, Kommunstyrelsens samordningsutskott

Kommunstyrelsens rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker.

Under Kommunstyrelsen i Trollhättan finns fem rådgivande organ:

 • Folkhälsorådet
 • Integrationsrådet
 • Seniorrådet
 • Funktionsrättsrådet
 • Landsbygdsrådet

Så arbetar kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen bereder och yttrar sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Presidium

 Peter Eriksson (1) kopiera.jpg

Ordförande, Peter Eriksson (M)

 

Vice ordförande Monica Hanson (S)

1:e vice ordförande, Monica Hanson (S)

Sofia Lindholm (1) kopiera.jpg

2:e Vice ordförande, Sofia Lindholm (C)

Sök ledamöter för Kommunstyrelsen i Ciceron Webb

Handlingar och mötesprotokoll, Kommunstyrelsen

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens delegeringsordning

 

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW