Hur fungerar en kommun?

Kommunen styrs av politiker som medborgarna valt. Politikerna beslutar sedan om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra. Trollhättans Stad ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns i kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå är det landsting/regioner och på den lokala nivån är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra.

Svenska kommuner ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, vård och omsorg om gamla, handikappade och mycket mer. Kommunen har också ansvar för gator, vägar, vatten och avlopp och mycket annan teknisk försörjning. Det är vi som ser till att alla får vatten i kranen, att soporna hämtas eller att våra barn och ungdomar får utbildning i fungerande skolor. Äldre och personer med funktionshinder är också viktiga målgrupper i den kommunala verksamheten.

Vissa verksamheter driver kommunen för att det finns lagar som anger detta. Andra verksamheter är frivilliga åtaganden.

Lagar och frivilliga åtaganden

På alla de områden som nämnts ovan finns lagar som styr kommunen och talar om vad vi skall göra. Inom framför allt kultur- och fritidsområdet samt näringslivsområdet är det inte lagar som styr, men kommunerna har ändå känt att de har ett stort ansvar för dessa frågor och har därför tagit in dem i sina åtaganden trots att kommuner inte är lagligen skyldiga till detta.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Trollhättans Stad består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Nämnderna består av förtroendevalda

Trollhättans Stad har också politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde. Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna ansvarar för förvaltningarna.

Trollhättans Stads nämnder

Förvaltningarna består av medarbetare

I Trollhättan finns det sju förvaltningar, inklusive kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

Trollhättans Stads förvaltningar

Senast granskad 2016-01-21 av KATLOO