Kommunala bolag

Kommunen har idag ett moderbolag - Trollhättan Stadshus AB, och fyra rörelsedrivande dotterbolag - AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi och Trollhättan Industrispår AB. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ägarstyrning

Trollhättan Stads helägda bolag svarar för en omfattande och viktig verksamhet. 

Moderbolaget Trollhättan Stadshus AB är helägare till AB Eidar, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi AB och Trollhättan Industrispår AB. Trollhättans Stad är i sin tur helägare av Trollhättan Stadshus AB.

Bolagen är underställda kommunfullmäktige och styrs av ägaren genom olika dokument och beslut. För att göra ägarrollen tydlig finns det en bolagskoncern med moderbolag och det har fattats beslut om olika styrdokument. Det finns en bolagspolicy gemensam för samtliga bolag, bolagsordning och ägardirektiv för varje bolag samt borgenspolicy inklusive borgensram för kommunens borgensåtaganden.

Bakgrund

Kommunens bolag representerar viktig verksamhet och betydande ekonomiska värden. Ägandet innebär ett stort ansvar för företagens inriktning och utveckling. Verksamhet i bolagsform ligger precis som verksamhet i förvaltningsform inom kommunens/fullmäktiges ansvarsområde och måste därför styras av de politiskt tillsatta organen. Samtidigt regleras bolagens agerande av regelverk som gäller för aktiebolag.

Ytterst är bolagen ägda av en kommun och bildade för att med sin verksamhet nå politiskt uppställda mål. Styrningen kan dock inte ske på det sätt som fullmäktige och kommunstyrelsen styr och leder de delar av kommunens verksamhet som organiseras i nämnd- och förvaltningsform.

En modern ägarstyrning innefattar dokument som tydliggör kommunens syften med bolaget, ger ramar och riktlinjer, reglerar samrådsformer med mera. Styrdokumenten kan ha olika utformning och olika detaljeringsgrad.

All styrning är en avvägning mellan ägarens behov av styrning och bolagens behov av självständighet. Målsättningen med styrdokumenten är att för både kommun och bolag klarlägga viktiga mål och förutsättningar, men samtidigt bevara möjligheterna för bolagen genom en aktiv styrelse och bolagsledning driva och utveckla verksamheten. Kommunen ska vara en aktiv och värdeskapande ägare som medverkar till bolagens utveckling.

Relaterad information

Styrdokument, kommunala bolag

Senast granskad 2017-06-21 av KATLOO