Handlingsplan

Plan för hantering av extraordinära händelser och handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Handlingsplanen för hantering av extraordinära händelser omfattar:  

 • Ledningsplan
 • Informationsplan  
 • POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)  
 • IT-ledningsplan
 • Omsorg  
 • Arbetsmarknads- och socialtjänst
 • Utbildning, barnomsorg
 • Kollektiv utspisning
 • Kultur och Fritid
 • Miljö
 • Teknisk försörjning  
 • El- och värmeförsörjning  

Som grund för kommunens beredskap finns hela den kommunala   organisation som varje dag utför tjänster och service till befolkning och företag.  

Ledningsplats i stadshuset

Kommunen har sin ledningsplats i stadshuset, Gärdhemsvägen 9. 

I flera rum har extra utrustning installerats för att lokaler skall kunna användas vid krisledning. Tack vare ett fast reservkraftsaggregat kan  funktioner upprätthållas i händelse av elavbrott. Hela den kommunala organisationen står till förfogande för att hantera en uppkommen situation.  

Informationen organiseras

En upplysningscentral upprättas vid behov. En informationsgrupp bildas i anslutning till ledningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för kontakten med massmedia och förse upplysningscentralen med information. Vid händelser som åsyftas i krisledningssammanhang skapas snabbt ett stort massmedialt intresse. Då inrättas ett presscenter i närliggande lokaler. Telefonnummer till kommunens växel: 0520-49 50 00.

Krisbearbetning  

Vid en inträffad händelse som leder till att många människor blir drabbade är det viktigt att dessa snabbt får kontakt med krisstödsgruppen för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM.  

I POSOM:s ledningsgrupp  ingår representanter för socialtjänst, äldreomsorg, fritidsverksamhet och, elevhälsa. Ytterligare stödresurser kan knytas till POSOM-gruppen, tex trossamfund och andra organisationer.

Trollhättans Stads krisledningsorganisation kan besluta om  upprätta,  om så behövs, uppsamlingsplats för drabbade och anhöriga

Krishanteringsförberedelser  

I korthet kan några av kommunens krishanteringsförberedelser nämnas:

 •  Det finns en ständig beredskap upprättad för kommunens krisledningsgrupp  
 •  Inom en timme efter beslut skall kommunens ledning kunna börja fungera
 •  Kontaktvägar till samverkande myndigheter och organisationer finns förberedda
 •  Särskilda insatser är förberedda för att kunna hantera ett stort informationsbehov
 •  En POSOM-grupp finns för att hjälpa människor som råkat ut för en krishändelse
 •  Vårdanläggningar i kommunen ska kunna erbjuda fler människor omsorg än i dag
 •  Utspisning och logi ska kunna erbjudas till allmänheten vid trygghetspunkterna
 •  Trygghetspunkter och vårdanläggningar ska kunna anslutas till reserveaggregat
 •  Provtagning av vatten och livsmedel sker genom Miljöförvaltningen 
 •  Det finns skyddsrumsplatser utplacerade i hela Trollhättan  

Vill du veta mer om Trollhättans Stads krishanteringsarbete? Tag då kontakt med  Skydd och Säkerhet via Trollhättans Stads växel, 0520 - 49 50 00.      

Senast granskad 2023-08-31 av JARWEREIDBRE