Civilt försvar

Det civila försvaret är en del av totalförsvaret (militära- och civila försvaret) och har sin utgångspunkt i samhällets krisberedskapsarbete. Civilt försvar omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap. .

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Målsättningen med det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Ett beslut fattades av regeringen 2015 som tydliggjorde uppdraget för bland annat Sveriges kommuner. Regeringen pekar på att kommuner och landsting ska stärka sin förmåga till:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap.
  • Aktörsgemensam samverkan som möter höga krav på sekretess och robusthet.
  • Planering för att verka från alternativ eller skyddad ledningsplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i sin tur tilldelat ekonomiska medel till kommunerna som ska användas till fyra uppgifter:

  • Öka kunskapen om totalförsvaret och kommunens ansvar och roll
  • Delta i övningsverksamhet avseende totalförsvaret
  • Stärkt säkerhetsskydd
  • Ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet

Höjd beredskap Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

För mer information: 

Krisinformation.se

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Senast granskad 2018-12-07 av katarina.loodh@trollhattan.se