teckning av tre pusselbitar. första biten har hus, andra har ett ledningsnät, och tredje bilden har ett samhälle. Allas vatten, allas ansvar. Regnvatten känner inga gränser. Samma sak gäller ansvar för att stärka skyfallsskyddet - det vilar på oss alla: fastighetsägare, kommun och VA-organisation.

Skyfall

Risken för kraftiga skyfall ökar i ett förändrat klimat. För att minska samhällets sårbarhet och förbättra anpassningen till klimatförändringar behövs en stärkt beredskap för att hantera skyfall.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du drabbats av översvämning

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete, där den ekonomiska ersättning som eventuellt kan betalas ut, sällan väger upp de olägenheter och skador man drabbas av. 

Checklista vid översvämning

  • Ring ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan, ordna med skadereglering och uttorkning.
  • Kontakta Trollhättan Energi och fyll i deras formulär för anmälan av vattenskada. www.trollhattanenergi.se 
 

Allas vatten, allas ansvar

Regnvatten känner inga gränser. Samma sak gäller ansvaret för att stärka skyfallsskyddet - det vilar på oss alla: fastighetsägare, kommuner och VA-organisationer. 

  • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för hur ditt dag- och dräneringsvatten hanteras vid din villa eller flerbostadshus.
  • Det är Trollhättan Energi som ansvarar för alla allmänna vatten- och avloppsledningar i Trollhättans kommun.
  • I deras ansvar ingår också alla servisledningar som går till den förbindelsepunkt som finns för varje fastighet.
  • Det är Trollhättan Energi som avgör var förbindelsepunkten ska placeras. Förbindelsepunkten är den juridiska gränsen mellan ditt ansvar som fastighetsägare, och Trollhättan Energis ansvar som VA-organisation.
  • Allting som går från förbindelsepunkten in till, och på din fastighet, är ditt ansvar. Det inkluderar underhåll av servisledningar och alla andra VA-installationer. 

Läs mer om översvämningar och vad du ska göra om du drabbas, på Trollhättan Energis hemsida.

Källaröversvämning - Trollhättan Energi (trollhattanenergi.se)

teckning på två hus med ett litet regnmoln

Ledningsnätet är byggt för att klara normalt regn. Då rinner vattnet undan som det ska.

teckning med två hus och ett stort regnmoln ovanför. Man ser att det står vatten i husens källare.

Vid kraftigt regn kommer mer vatten än vad ledningar är byggda för. När de blir fulla hittar vattnet andra vägar: Det blir översvämning.

 
Regnvatten som forsar fram och två röda stövlar om promenerar i det.

Dagvatten

Dagvatten är det regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator eller parkeringsplatser. Det kan även vara tillfälligt framträngande grundvatten.

Närbild på vattenflaska, mobiltelefon, tändstickor, ficklampa och förbandslåda

Din beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Senast granskad 2024-06-28 av ANDGLE