Kvinna i rullstol sitter och surfar med en dator i knät.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp kan du ha rätt till insatser/bistånd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Person
BiståndshandläggareBiståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS riktar sig till personer inom lagstiftningens 3 personkretsar.

Personer med:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder (över 16 år)
  3. Stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande stödbehov.

En person som omfattas av någon av personkretsarna kan få sitt behov av insatser prövat enligt LSS.

Nedanstående insatser kan du ansöka om enligt LSS:

Biträde av personlig assistans/ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans

Ledsagarservice

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Familjehem/bostad med särskild service för barn ungdomar

Bostad med särskild service för vuxna

Daglig verksamhet  (endast för personer som omfattas av personkrets 1, 2)

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Om du inte omfattas av personkretsarna för LSS och inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har du enligt Socialtjänstlagen rätt till bistånd för din försörjning och din livsföring i övrigt. Biståndet kan till exempel bestå av hjälp i hemmet, olika former av avlastning, korttidsvistelse, servicehus/gruppbostad.

Relaterad information

Våra handikapporganisationer hittar du i föreningsregistret Välj kategorin "handikapp" så kommer alla organisationer/föreningar inom detta område upp. 

Senast granskad 2018-11-15 av Jonathan Hjort