En personlig assistent sitter tillsammans med en person vid ett bord i ett bibliotek och tittar på ett bildstöd tillsammans.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till dig som har stora behov av hjälp med dina grundläggande behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du som har en omfattande varaktig funktionsnedsättning, är under 66 år, och behöver hjälp med de grundläggande behoven kan ha rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att ett antal personer hjälper dig med dina grundläggande behov. Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

Grundläggande behov innefattar:

 • Andning
 • Personlig hygien
 • Måltider
 • Av- och påklädning
 • Kommunikation med andra
 • Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom
 • Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn görs ett avdrag utifrån det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken. Avdraget görs genom ett schablonavdrag från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov.  

Ansökan om personlig assistans

Vid ansökan om personlig assistans ska du bifoga medicinska underlag som styrker din funktionsnedsättning och ditt hjälpbehov som till exempel:

 • Läkarintyg
 • Psykologutlåtande
 • ADL- bedömning
 • Egenvårdsbedömning

Vid ansökan om retroaktiv ersättning för utförd personlig assistans ska även följande underlag bifogas:

 • Uppdragsavtal
 • Uppgifter som visar om assistenten är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år, om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området
 • Uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos en insatsberättigad
 • Uppgifter om annan inkomst till exempel annat arbete hos assistenten, som har arbetat hos den insatsberättigade

På begäran av kommunen ska uppgifter lämnas som visar att den personliga assistenten till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak inte saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent.

Tillfällig utökning

Vid ansökan om tillfällig utökning i efterhand ska timlistor bifogas. Finns det behov av flera tillfälliga utökningar under samma månad hanteras dessa i form av ett beslut för den avsedda perioden. Vid fakturering ska det specificeras på fakturan vilka timmar som avser den tillfälliga utökningen.

Så här ansöker du om personlig assistans

Vad kostar det?

Personlig assistans är kostnadsfritt. Du får betala för dina egna utlägg vid de aktiviteter du gör tillsammans med din personliga assistent.

Fritt val

Du kan välja Trollhättans Stad eller en privat utförare som assistansanordnare. Du kan också välja att själv anställa en personlig assistans och få ett ekonomiskt stöd. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer/assistenter.

Försäkringskassan

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och Försäkringskassan. Om du har behov av personlig assistans och hjälp med de grundläggande behoven med mer än 20 timmar/veckan så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Personlig assistans Försäkringskassan

Senast granskad 2023-05-16 av JONHJO