LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskild stöd och service.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stödet du får genom LSS ska säkerställa att du får goda levnadsvillkor i ditt vardagliga liv. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt på dina egna villkor och med dina egna förutsättningar.

För att beviljas stöd enligt LSS-lagstiftningen

För att beviljas stöd enligt LSS måste du omfattas av någon av följande personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Om du omfattas av någon av personkretsarna kan du beviljas insats enligt LSS förutsatt att behovet av insats/insatser är styrkt och inte tillgodoses på annat sätt.

Insatser inom LSS

Inom LSS finns det tio insatser att ansöka om:

Ansökan om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vid andra behov

Om du inte omfattas av någon av personkretsarna eller har behov av annat stöd än insatserna enligt LSS så kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Senast granskad 2023-04-20 av JONHJO