Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i särskilda boenden och inom biståndsbedömd dagverksamhet. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i det egna hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård.
Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, som ger råd om vård dygnet runt.

Vid akuta situationer ringer du 112.

Sjuksköterska tar blodtryck

Ansvarsfördelning kommun och region/landsting

Västra Götalandsregionen och Trollhättans Stad har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Trollhättan.

Ansvarsfördelning kommun och region/landsting

 
En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen.

En fysioterapeut och arbetsterapeut i ett rum med rehabutrustning.

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser av Trollhättans Stads Rehabenhet.

Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Tandvård

På den här sidan kan du bland annat läsa om tandvårdsintyg, uppsökande tandvård och vem som har rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för medicinsk säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, utför kontroll och tillsyn samt anmäler allvarliga risker och brister till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utarbetar riktlinjer/direktiv för, samt följer upp, hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning. MAS samverkar med externa vårdgivare som vårdcentraler, sjukhus, tandvården, rehab, samt andra aktörer inom landstinget.

Exempel på uppföljningar som MAS gör

 • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år på olika äldreboenden samt grupp- och serviceboenden.
 • Granska delegeringsbeslut
 • Hygienronder
 • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
 • Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar
 • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter. Om någon person, som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, i samband med vård eller behandling drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.  

Om du är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården, eller är anhörig, och har synpunkter eller frågor om vård och behandling, är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Relaterad information

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80).

 

Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen.

Patientskada enligt patientskadelagen

 1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 3. Felaktig diagnos
 4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Trollhättans Stad har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan Svenska Kommun Försäkrings AB

 

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling, till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Senast granskad 2024-04-16 av JONHJO