Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Tandvård

På den här sidan kan du bland annat läsa om tandvårdsintyg, uppsökande tandvård och vem som har rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling. Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Kostnad

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på vårdcentralen. Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning

  1. Du som bor i särskilt boende (vård- och omsorgsboende och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten.
    Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  2. Du som har varaktig och omfattande hemsjukvård.
  3. Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  4. Du som får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.

OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Vem utfärdar intyg om nödvändig tandvård?

  • För personer i särskilt boende kontaktas sjuksköterskan
  • För personer med hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen
  • För personer i LSS-boende eller med pågående LSS-insatser kontakta enhetschefen

Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du fylla i en ansökan och skicka den till Tandvårdsenheten i Västra Götaland. Blanketter för ansökan och läkarintyg finns på Tandvårdsenhetens hemsida.

Tandvårdsenheten i Västra Götaland

Senast granskad 2021-03-24 av JONHJO