Tandvård

Person
Medicinskt ansvarig sjuksköterskaHelena Törneröd 0520 – 49 71 23
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Tandvårdsintyg och uppsökande tandvård

Tandvårdintyg ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård inom högkostnadsskyddet. Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Uppsökande tandvård innebär hembesök av tandvårdspersonal en gång per år. De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård.

Det här får du betala

Du får betala samma avgift för nödvändig tandvård som för ett besök på vårdcentralen.
Uppsökande tandvård en gång per år är gratis.

Vem kan ha rätt till nödvändig tandvård och munhälsobedömning

  1. Du som bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten.

    Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt hälso- och sjukvårdslagen.

  2. Du som har varaktig och omfattande hemsjukvård.

  3. Du som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

  4. Du som får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom.

Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.

OBS! Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till Särskilt Tandvårdsstöd.

Vem utfärdar intyg om nödvändig tandvård?

 

  • För personer i särskilt boende kontaktas sjuksköterskan
  • För personer med hemtjänstinsatser kontaktas enhetschefen
  • För personer i LSS-boende eller med pågående LSS-insatser kontakta enhetschefen

Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du fylla i en ansökan och skicka den till Tandvårdsenheten.

Blanketter för ansökan och läkarintyg finns på Tandvårdsenhetens hemsida.

Tandvårdsenheten

Senast granskad 2019-08-23 av Ingela Gummesson