Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Kontaktpersoner miljökontoret

Vi har allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. För att minska påverkan bör dagvatten i första hand tas om hand lokalt.

I dagvatten från till exempel parkeringar kan det finnas flera olika föroreningar. Det kan vara tungmetaller, näringsämnen, partiklar, salter och olika oljor. Detta medför en risk för de sjöar och vattendrag som tar emot dagvattnet. Och är även en risk för exempelvis vattentäkter.

Ta hand om dagvattnet

En dagvattenanläggning renar, fördröjer och avleder dagvattnet till exempelvis en bäck. Exempel på dagvattenanläggningar är:

  • dammar,
  • sedimentationsbassänger,
  • anlagda våtmarker,
  • anlagda diken,
  • översvämningsytor,
  • oljeavskiljare,
  • dagvattenledningar.

Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Om du ska göra en anläggning som tar emot dagvatten som avvattnar mark behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om det bara är takvatten som avleds och tas om hand separat behöver du inte göra en anmälan till oss.

Anmälan om dagvattenanläggning

För information om avledning av dagvatten från tak, se Trollhättans Energis hemsida: Trollhättans Energi hemsida om dagvatten

Senast granskad 2020-01-17 av Jeanette Wadman