Regnvatten som forsar fram och två röda stövlar om promenerar i det.

Dagvatten

Dagvatten är det regn-, spol- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator eller parkeringsplatser. Det kan även vara tillfälligt framträngande grundvatten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ta hand om dagvattnet

Vi har allt fler hårdgjorda ytor i samhället, vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. Under naturliga förhållanden tränger större delen av vattnet ner i marken innan det slutligen når våra vattendrag. Vid hårdgjorda ytor rinner förorenat dagvatten istället till ledningsnätet, diken och vidare ut till närmaste vattendrag. 

Dagvatten från exempelvis parkeringar och gator kan innehålla flera olika föroreningar. Det kan vara tungmetaller, näringsämnen, partiklar, salter och oljor. Detta medför en miljöpåverkan för de växter och djur som lever i våra vattendrag.

Risken att föroreningar sprids vidare med dagvattnet ökar i samband med kraftigare nederbörd och allt fler översvämningar. I Trollhättan är Göta älv ofta det slutliga vattendrag som tar emot kommunens dagvatten. Göta Älv är en vattentäkt för många människor och är därmed extra skyddsvärd. För att minska risken att föroreningar sprids med dagvattnet bör det i första hand tas omhand lokalt, så kallad LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten).

Dagvattenanläggning

Syftet med en dagvattenanläggning kan vara att rena, fördröja och/eller avleda dagvattnet innan det rinner vidare till ett naturligt vattendrag. Exempel på dagvattenanläggningar är:

  • dammar,
  • sedimentationsbassänger,
  • anlagda våtmarker,
  • översvämningsytor,
  • oljeavskiljare,
  • regnrabatter/regnträdgårdar/raingardens.

Om du ska införa en ny eller ändra befintlig anläggning som tar emot dagvatten, och avvattnar mark inom detaljplanelagt område, behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Din anmälan ska vara inkommen till oss senast 6 veckor innan den beräknade byggnationen. För mer information, se:

Anmälan om dagvattenanläggning

Tvätta din bil på rätt sätt

Smutsvattnet från din biltvätt innehåller precis som dagvatten olika föroreningar. Det är främst restprodukter från bilvårdsprodukter eller tungmetaller och oljor från fordon. Om du tvättar eller spolar av din bil på gatan kommer dessa föroreningar att rinna vidare till närmaste vattendrag utan rening. Det är därför viktigt att du tvättar din bil i en biltvätt. Där tas det smutsiga vattnet om hand och renas innan det leds vidare.

Biltvätt

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategi förtydligar hur Trollhättans Stad och Trollhättan Energi AB ska arbeta med dagvattenfrågor. Strategin har fyra övergripande mål:

  • robusta bebyggelsemiljöer och bevarad vattenbalans
  • välmående yt- och grundvatten
  • berikat stadslandskap
  • god samverkan och tydlig ansvarsfördelning.

Dagvattenstrategi

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD