Utsikt över Göta Älv, två ungdomar blickar ut över älven.

Vatten- och avloppsstrategi

Strategin syftar till att förtydliga och vidareutveckla Trollhättans Stads miljöpolicy.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vatten- och avloppsstrategin (VA-strategin) ska bidra till att minimera påverkan från
avloppsvatten i kommunens vattenförekomster samt bidra till att sjöar och vattendrag når god ekologisk och kemisk status. Målsättningen är att nå en hållbar och effektiv VA-försörjning i hela kommunen där alla invånare ska ha tillgång till rent dricksvatten, kretsloppsanpassade VA-lösningar och fungerande dagvattenlösningar. Strategin ska också underlätta och effektivisera beslutsprocesser genom förtydligande av roller och ansvarsfördelning.

Nämnderna och Trollhättan Energis styrelse har ansvar för att förvaltningarna/bolaget arbetar i enlighet med VA-strategins syfte.

Vatten- och avloppsstrategi för Trollhättans kommun

Senast granskad 2016-11-25 av KATLOO