Vattenskyddsområden

I Trollhättans kommun finns vattenskyddsområde vid Göta älv och Öresjö. De är skydd för vårt dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Fler än 700 000 personer får sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken i Vänern. Därför är området värt att skyddas. Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) sträcker sig över sex kommuner utmed älven.

Föreskrifter, karta, vanliga frågor och svar hittar du på vattenskyddsområdets gemensamma sida:

GÄVSO:s hemsida

Ansökan om tillstånd

De nya föreskrifterna innebär att vissa åtgärder och verksamheter behöver tillstånd, till exempel miljöfarlig verksamhet och hantering av dagvatten. Du ska lämna in din ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För mer information och ansökan, se:

Ansökan om tillstånd inom Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

 

Köperödssjöarnas vattenskyddsområde runt Öresjö

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna. För att skydda sjöarna har Länsstyrelsen inrättat ett skyddsområde runt dem. Området gäller även de vatten som har avrinning till Köperödssjöarna. Därför omfattas Öresjö av skyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

För att skydda området finns det regler, så kallade skyddsföreskrifter. De reglerar de verksamheter som kan utgöra en risk för vattnet. Det finns regler för bland annat båtmotorer och hantering av olja.

Föreskrifter och faktablad:

Skyddsföreskrifter för Köperedssjöarnas vattentäkt

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för boende

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för verksamheter

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för jord- och skogsbruk

Faktablad om Köperödssjöarnas vattenskyddsområde, för avverkning och skogsbruk

Tillstånd

För vissa verksamheter kan du behöva söka tillstånd. Du ska lämna in din ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För mer information och ansökan, se:

Ansökan om tillstånd för åtgärder inom vattenskyddsområdet

Vilket område ingår i vattenskyddsområdet?

Området omfattar delar av Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edets kommuner. En översiktskarta finns i skyddsföreskrifterna. På Trollhättans Stads hemsida finns även en zoombar karta.

Karta över vattenskyddsområdet, zoombar

Bakgrund

Uddevalla kommun tar sitt dricksvatten från Köperödssjöarna. Därför är det viktigt att det vattnet håller en hög kvalitet. För att Uddevalla ska kunna ta tillräckligt med vatten från sjöarna tillförs vatten från Bäveån via pumpning.

Bäveåns tillrinningsområde omfattar bland annat Öresjö och Risån. Dessa vattendrag måste också ha en hög vattenkvalitet för att garantera att dricksvattnet håller hög kvalitet. Därför är Bäveån, Risån och Öresjö sedan år 2010 en del av vattenskyddsområdet.

Att inrätta ett vattenskyddsområde är ett sätt för Uddevalla kommun att nå målet om ett säkert, rent och hälsosamt dricksvatten. Det är Uddevalla kommun och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen som är ansvariga för området.

Uddevalla kommuns hemsida om vattenskyddsområdet

Länsstyrelsens hemsida om vattenskyddsområde

Senast granskad 2023-01-18 av JEAWAD