Strategier

Strategier innehåller ett förtydligande och en vidareutveckling av programförklaring, prioriterade mål och policy. Strategin anger tillvägagångssätt för att uppnå det syfte och de mål som har satts utifrån dessa dokument.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strategi för förorenade områden Trollhättan (öppnas i nytt fönster)

Ett av Samhällsbyggnadsnämndens tio mål är: Minska riskerna kring förorenad mark. Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen har därefter arbetet fram nyckeltal, indikatorer och aktiviteter för kommande år. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i januari 2020 att en strategi för förorenade områden skulle tas fram.

Strategi för Trollhättans Stads finansiella verksamhet

Syftet med strategin är att ange regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten i Trollhättans Stad så att verksamheten kan bedrivas enligt kommunallagens intentioner med en rimlig avvägning mellan avkastning och risk.

Strategi för ekologisk hållbarhet

Strategin för ekologisk hållbarhet anger inriktning och prioriteringar för stadens arbete med ekologisk hållbarhet. Den är ett paraply för stadens miljöstrategiska dokument och ersätter inte andra dokument. Strategin för ekologisk hållbarhet förväntas bidra till att förtydliga och visa vägen för stadens ekologiska hållbarhetsarbete med målet att bidra till att uppnå internationella, nationella och regionala miljömål.

Trollhättans trafikstrategi

Trafikstrategin visar inriktningen för trafikens utveckling i framtiden och ska vara ett hjälpmedel när vi planerar och ge oss stöd i våra avvägningar. 

Strategi för social hållbarhet

Strategin för social hållbarhet beskriver hur Trollhättans Stad ska arbeta för ett jämlikt Trollhättan. 

Dagvattenstrategi

Syftet med strategin är att förtydliga hur Trollhättans Stad och Trollhättan Energi AB (TEAB) ska jobba för att hantera dagvattnet säkert, miljöanpassat och för att bidra till attraktiva stadsmiljöer. Strategin ska även fungera som underlag vid upphandling av dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen. Även ansvaret för fastighetsägare, väghållare och exploatörer, t. ex. övriga kommunala bolag, beskrivs.

Agenda 2030 i Trollhättan

Dokument som beskriver hur Agenda 2030 kopplar ihop med Mål- och resursplan.

Senast granskad 2023-01-24 av JOADEBLA