Föreskrifter

Föreskrifter är dokument som är lokalt utformade till följd av en lag, exempelvis ordningslagen. Föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trollhättans kommun

Bilaga 1. Förteckning över äldreboenden

Bilaga 2. Karta över plats där alkoholförtäring är förbjuden, Trollhättan (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 3 Karta över plats där alkoholförtäring är förbjuden, Vårvik, Stridsbergsbron (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 4. Karta över plats där alkoholförtäring är förbjuden, Överbyområdet (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 5. Karta över platser där hund ska hållas kopplad, Källstorps Björndalens motionsspår, Centrala staden, Götalundens begravningsplats, Sandhems motionsspår, Håjums begravningsplats, Kronogårds torg, Granngårdens centrum, Sylte center, Slätthults motionsspår, Lextorps motionsspår (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 6. Karta över badplatser där hund ska hållas kopplad, Öresjö badplatser, Sjölanda badplats, Gravlången badplats (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 7. Karta över Trollhättans tätort (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 8. Karta över Sjuntorp  (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 9 Karta över Upphärad (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 10 Karta över Åsaka (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 11 Karta över Velanda (ej tillgänglighetsanpassad)

Bilaga 12 Karta över Norra Björke (ej tillgänglighetsanpassad)

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet (3 kap.) ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Trollhättans kommun ska upprätthållas.

Föreskrift om utfärdande av eldningsförbud

Enligt andra kaptilet sjunde paragrafen (2 kap. 7 §) förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud anger hur kommunen tillämpar denna bestämmelse.

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Trollhättans kommun

Med stöd av tredje paragrafen (3 §) lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för gaturenhållningen i Trollhättans kommun. 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trollhättans kommun

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i Trollhättans Stads lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i Trollhättans kommun. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Trollhättans kommun

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i Trollhättans kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kartbilaga till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (ej tillgänglighetsanpassad)

Vistelseförbud enligt förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen Covid-19

Förlängning av vistelseförbud

Senast granskad 2024-01-25 av BJOZET