Föreskrifter

Föreskrifter är dokument som är lokalt utformade till följd av en lag, exempelvis ordningslagen. Föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Person
Kommunsekreterare Izabel Johansson 0520-49 63 19
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trollhättans kommun

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet (3 kap.) ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Trollhättans kommun ska upprätthållas.

Föreskrift om utfärdande av eldningsförbud

Enligt andra kaptilet sjunde paragrafen (2 kap. 7 §) förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud anger hur kommunen tillämpar denna bestämmelse.

Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Trollhättans kommun

Med stöd av tredje paragrafen (3 §) lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för gaturenhållningen i Trollhättans kommun. 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trollhättans kommun

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i Trollhättans Stads lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorg i Trollhättans kommun. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Trollhättans kommun

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för hamnar i Trollhättans kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Senast granskad 2020-09-15 av Marie Johansson Nordqvist