Planer

Planer är en typ av styrdokument som staden är skyldiga att ta fram enligt lag eller förordning. En del av planerna är inte tillgänglighetsanpassade då de antingen håller på att revideras eller blir ogiltiga vid årsskiftet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avfallsplan 2013-2020

Avfallsplanen fokuserar på hushållens avfall då detta är ett område som kommunen kan påverka och följa upp.

Avfallsplan Aktivitetsdel 2013-2020 Uppföljning december 2016

Biblioteksplan

Biblioteken är samhällets öppna rum. Där erbjuds läsfrämjande insatser, lärandeprocesser, aktiviteter och tjänster och ett allsidigt utbud av medier. Dessa förmedlas av professionell personal. Mångsidigheten i verksamheten bidrar till inspiration, läslust och livslångt lärande.

Cykelplan 2013 

Cykelplanen innehåller en nulägesbeskrivning för fortsatt samhällsplanering och en aktivitetsdel med åtgärder som ska genomföras för att nå mål på kort och lång sikt.

Energiplan 2022

Energiarbetet har en avgörande betydelse för möjligheten att nå de nationella
miljömålen och då i synnerhet målet om: Begränsad klimatpåverkan.Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen.

Funktionsrättsplan

Syftet med Trollhättans Funktionsrättsplan är att, utifrån de mänskliga rättigheterna och det nationella funktionshinderspolitiska målet, förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser för att förebygga och ta bort funktionshinder, vilket möjliggör full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Trollhättans Funktionsrättsplan 2024–2027 avser att gälla för stadens samtliga nämnder och styrelser, samt de hel- och delägda kommunala bolagen, och ersätter därmed den tidigare Handikapplanen.

Naturvårdsplan

Plan mot invasiva landväxter

Riskhanteringsplan

Planens syfte är att öka säkerheten för kommuninnevånarna samt att minska riskerna och samhälletsskadekostnader för olyckor. Planen skall utgöra underlag för bland annat översikts- och detaljplan, bygglov, miljöskyddsplanering, trafikplanering,  räddningstjänstplan och insatsplan. 

Senast granskad 2024-05-15 av JEAWAD