Bestämmelser

Bestämmelser består av en eller ett antal regler och talar om vad som gäller inom ett visst område.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bestämmelser om intern kontroll

Kommunallagen 6 kap § 7 slår fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en rimligt god internkontroll. Detta dokument är anvisningar för hur arbetet med intern kontroll ska utformas inom Trollhättans Stad.

Bestämmelser för förmedling av tomter och småhus

Bestämmelse för partistöd

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Trollhättans kommun ska därutöver följande gälla.

Bestämmelser Trollhättans Stads finansiella verksamhet

Kommunfullmäktige har i ”Strategin för Trollhättans Stads finansiella verksamhet” delegerat till kommunstyrelsen att fastställa detaljerade anvisningar för den löpande verksamheten i ”Bestämmelser för den finansiella verksamheten”.

Bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi

Stadens verksamhet styrs av lagstiftning och de styrdokument som kommunfullmäktige antar. Här beskrivs det övergripande ramverket som är grunden för styrningen.

Bestämmelser om upphandling

Den offentliga upphandlingen regleras i lag om offentlig upphandling (LOU). Kommunfullmäktige har antagit reglemente för kommunstyrelsen, vari bland annat ålagts kommunstyrelsen att vara stadens inköpsorgan samt att utfärda lokala bestämmelser för upphandling av varor och tjänster.

Miljöbestämmelser för fordon, arbetsmaskiner, transporttjänster och entreprenader

Bestämmelser vid representation för Trollhättans Stad

ABVA – Allmänna Bestämmelser för  Vatten- och avloppstjänster i Trollhättans kommun

Bestämmelser för cirkulär hantering av möbler

Bestämmelserna är framtagna för att förtydliga hur möbelhanteringen i förvaltningen ska fungera för att minska utsläpp, avfall och kostnader.

Bestämmelse för skyltar

Syftet med bestämmelserna är att skapa en gemensam standard för informationsskyktar i och i anslutning till Trollhättans Stads verksamhetslokaler och offentliga lokaler samt Trollhättans offentliga miljöer.

Senast granskad 2024-02-02 av BJOZET