Riktlinjer

Riktlinjer fastställer hur olika lagar, förordningar, föreskrifter eller avtal ska tillämpas i verksamheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Riktlinjer bostadsförsörjning 2021-2026 Trollhättans Stad.pdf

Trollhättan växer och har ambitionen att fortsätta göra det med sikte på 70 000 invånare 2030. Riktlinjer för bostadsförsörjning är ett betydelsefullt verktyg i kommunens planering för nya bostäder och hur befintligt bostadsbestånd ska utvecklas.

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat hot och våld mot förtroendevalda

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Trollhättans Stads förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Dagvattenstrategi

Syftet med dagvattenstrategin är att förtydliga hur Trollhättans Stad och Trollhättan Energi AB (TEAB) ska jobba för att hantera dagvattnet säkert, miljöanpassat och för att bidra till attraktiva stadsmiljöer. Strategin tar också hänsyn till klimatförändringar.

Riktlinjer för grönytefaktor

Riktlinjerna riktar sig till planerare, byggherrar, arkitekter och andra intressenter. Syftet är att ge en kortfattad beskrivning av hur verktyget grönytefaktor används i
samhällsbyggnadsprocessen i Trollhättans Stad.

Riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Vägledning för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla.

Riktlinjer för markanvisningar i Trollhättan

Riktlinjerna för markanvisning syftar till att beskriva tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning i Trollhättan.

Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

Tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning.

Riktlinjer för exploateringsavtal i Trollhättan

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal

Riktlinjer för parkeringsköp

Parkeringsköp möjliggör en effektiv och hållbar markanvändning genom att värdefull mark kan användas för exempelvis bostäder och grönytor istället för parkering. Med parkeringsköp kan samutnyttjande av parkeringar uppnås vilket medför att färre parkeringsplatser behöver anläggas. Planering av förtätningsprojekt och samutnyttjade parkeringsanläggningar där parkeringsköp tillämpas måste ske parallellt.

Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter

Tydliggör gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån samt vilka regler som gäller för användande av arbetsgivarens egendom och vid rekrytering.

Riktlinjer för nya bergvärmeanläggningar inom del av Halvorstorp i Trollhättan

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta vid planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag vad gäller uppsiktsplikten.

Riktlinjer för elektroniska kommunikationsanläggningar
Syftet med riktlinjerna är att verka vägledande för operatörerna kring bygglovsprocessen samt att bidra till en samsyn kring etablering av master och torn i Trollhättans kommun. Riktlinjerna ämnar även att bidra till en effektiv markanvändning och till en harmonisk landskapsbild och att värna skyddsvärda natur-, kultur-och rekreationsmiljöer.

Riktlinjer för buller

Riktlinjer vid planering och byggande/bygglovsprövning av bostäder samt principer för hantering av bullersaneringsbidrag. 

Riktlinjer God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Detta innebär att kommunen ska ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Riktlinjer för solceller

Antalet förfrågningar om att få etablera solceller på kommunal mark har ökat. För att säkerställa en god hushållning av kommunens markinnehav har ett ett strategiskt ställningstagande kring hur utbyggnaden av solceller i kommunen ska ske tagits fram.

Riktlinjer för visselblåsning

Riktlinjerna har som syfte att informera och uppmuntra till visselblåsning, hur ärendegången ser ut och hur visselblåsaren ska agera.

Senast granskad 2023-06-21 av MARJOHNOR