Riktlinjer

Riktlinjer fastställer hur olika lagar, förordningar, föreskrifter eller avtal ska tillämpas i verksamheten.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat hot och våld mot förtroendevalda

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Trollhättans Stads förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun

Riktlinjerna ska ge en samsyn över de principer och ansvarsfördelning som gäller mellan berörda nämnder och förvaltningar inom Trestadskommunerna samt för övriga aktörer vilka är inblandade i dagvattenfrågan.

Riktlinjer för grönytefaktor

Riktlinjerna riktar sig till planerare, byggherrar, arkitekter och andra intressenter. Syftet är att ge en kortfattad beskrivning av hur verktyget grönytefaktor används i
samhällsbyggnadsprocessen i Trollhättans Stad.

Riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Vägledning för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla.

Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

Tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning.

Riktlinjer för parkeringsköp

Parkeringsköp möjliggör en effektiv och hållbar markanvändning genom att värdefull mark kan användas för exempelvis bostäder och grönytor istället för parkering. Med parkeringsköp kan samutnyttjande av parkeringar uppnås vilket medför att färre parkeringsplatser behöver anläggas. Planering av förtätningsprojekt och samutnyttjade parkeringsanläggningar där parkeringsköp tillämpas måste ske parallellt.

Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter

Tydliggör gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån samt vilka regler som gäller för användande av arbetsgivarens egendom och vid rekrytering.

Riktlinjer för nya bergvärmeanläggningar inom del av Halvorstorp i Trollhättan

Senast granskad 2021-02-26 av Josefin Åkesson Bengtsson