Riktlinjer

Riktlinjer fastställer hur olika lagar, förordningar, föreskrifter eller avtal ska tillämpas i verksamheten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat hot och våld mot förtroendevalda

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för Trollhättans Stads förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun

Riktlinjerna ska ge en samsyn över de principer och ansvarsfördelning som gäller mellan berörda nämnder och förvaltningar inom Trestadskommunerna samt för övriga aktörer vilka är inblandade i dagvattenfrågan.

Riktlinjer för grönytefaktor

Riktlinjerna riktar sig till planerare, byggherrar, arkitekter och andra intressenter. Syftet är att ge en kortfattad beskrivning av hur verktyget grönytefaktor används i
samhällsbyggnadsprocessen i Trollhättans Stad.

Riktlinjer för kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Vägledning för hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utföra kommunala angelägenheter ska genomföras och vad det ska innehålla.

Riktlinjer för markanvisningar inom stadsdelen Vårvik

Tillvägagångssätt och allmänna villkor för markanvisning.

Riktlinjer för parkeringsköp

Parkeringsköp möjliggör en effektiv och hållbar markanvändning genom att värdefull mark kan användas för exempelvis bostäder och grönytor istället för parkering. Med parkeringsköp kan samutnyttjande av parkeringar uppnås vilket medför att färre parkeringsplatser behöver anläggas. Planering av förtätningsprojekt och samutnyttjade parkeringsanläggningar där parkeringsköp tillämpas måste ske parallellt.

Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter

Tydliggör gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån samt vilka regler som gäller för användande av arbetsgivarens egendom och vid rekrytering.

Riktlinjer för nya bergvärmeanläggningar inom del av Halvorstorp i Trollhättan

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta vid planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag vad gäller uppsiktsplikten.

Riktlinjer för elektroniska kommunikationsanläggningar
Syftet med riktlinjerna är att verka vägledande för operatörerna kring bygglovsprocessen samt att bidra till en samsyn kring etablering av master och torn i Trollhättans kommun. Riktlinjerna ämnar även att bidra till en effektiv markanvändning och till en harmonisk landskapsbild och att värna skyddsvärda natur-, kultur-och rekreationsmiljöer.

Riktlinjer för buller

Riktlinjer vid planering och byggande/bygglovsprövning av bostäder samt principer för hantering av bullersaneringsbidrag. 

Senast granskad 2021-06-11 av elin.rosengren.vicencio@trollhattan.se