Reglementen

Reglemente innebär en uppsättning av regler som reglerar en nämnds (eller annat organs) uppgifter och arbetsordning. Begreppet finns i kommunallagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommun och politik

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Arkivreglemente för Trollhättans kommun

Förutom de i arkivlagen (1990: 782) och arkivförordningen (1991: 446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården följande reglemente, meddelat med stöd av sextonde paragrafen (16 §) arkivlagen.

Instruktion för stadsdirektören i Trollhättans Stad 2023-2026

Enligt kommunallagen ska det finnas en instruktion för direktören och i den ska kommunen bestämma hur direktören ska leda kommunstyrelseförvaltningen och organisationen i övrigt.

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhättans kommun

Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Reglemente för revisorerna

Nämnder

Reglemente för Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd och som inte anförtrotts kommunens Omsorgsnämnd, annan nämnd eller styrelse. 

Reglemente för Kommunstyrelsen

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunlagen (2017:725) och annan lagstiftning.

Reglemente för Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt (Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap) ankommer på Trollhättans Stad vid extraordinära händelser i fredstid. Utöver det som stadgas i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet gäller bestämmelserna i detta reglemente samt de bestämmelser i övrigt som Kommunstyrelsen fastställt.

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten inom kommunen.

Reglemente för Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende äldre och personer med funktionsnedsättningar enligt SoL och LSS och vad som i lag sägs inom dessa områden och som inte anförtrotts kommunens Arbetsmarknads- och socialnämnd eller annan nämnd eller styrelse. Omsorgsnämnden ansvarar inte för barn som inte tillhör personkrets enligt LSS.

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom vad avser förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Utbildningsnämnden ansvarar för de uppgifter inom det offentliga skolväsendet som enligt skollag samt relevanta förordningar åvilar kommunen.

Reglemente för Valnämnden

Nämnden ska fullgöra uppgifter enligt vallagen och annan lagstiftning rörande allmänna val och folkomröstningar. Nämnden ansvarar för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Nämnden ansvarar för översynen av kommunens indelning i valdistrikt och bereder ärenden om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen.

Reglemente för Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden fullgör överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken och lag om god man för ensamkommande barn samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnden enligt annan lag eller författning.

Råd

Reglemente för Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt tvärsektoriellt forum med syfte att stötta utvecklingen av det främjande och förebyggande arbetet i kommunen kring social hållbarhet och folkhälsa.

Reglemente för kommunala Funktionsrättsrådet

Kommunala Funktionsrättsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshindersföreningarna och Trollhättans Stad samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar.

Reglemente för kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen och Trollhättans Stad samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör äldre.

Reglemente för Invandrarrådet

Invandrarrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan företrädare för Invandrarföreningar och Trollhättans Stad samt ett remiss- och referensorgan i frågor som rör invandrare.

Reglemente för kommunala Landsbygdsrådet

Kommunala Landsbygdsrådet är ett organ för dialog och ömsesidig information mellan Trollhättans Stad och företrädare för landsbygd och mindre tätorter. Landsbygdsrådet ska förstärka inflytandet i landsbygdsutvecklingsfrågor och verka för att dessa frågor beaktas i nämnder och förvaltningar i Trollhättans Stad. 

Senast granskad 2023-08-07 av BENBUD