Reglementen

Reglemente innebär en uppsättning av regler som reglerar en nämnds (eller annat organs) uppgifter och arbetsordning. Begreppet finns i kommunallagen.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Kommun och politik

 • 0,07 MB
  Arkivreglemente.pdf
  Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.
 • 0,25 MB
  Reglemente för arvode för förtroendevalda.pdf
  Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 • 0,09 MB
  Reglemente för revisorer.pdf
  Kommunen har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.
Senast granskad 2019-11-26 av marie.johansson.nordqvist@trollhattan.se