Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning Trollhättans Stad som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

MRP 2024-2027, budget 2024

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren samt fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Mål- och resursplanen innehåller också nyckeltal som följer upp verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Mål- och resursplanen är Trollhättans Stads viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som för 2024 beslutas senast i december. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

MRP 2024-2027 Budget 2024

Planerad budget i korthet

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22:36 kronor/skattekrona.

Resultat

De budgeterade resultatnivåerna för åren 2024–2026 är mycket svaga.  Budgeterat underskott för 2024 är -117 miljoner. Underskottet motsvarar -2,7 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Framför allt hög inflation, höga räntenivåer och ett nytt pensionsavtal innebär starkt ökande kostnader som inleddes under 2023 och som fortsätter att påverka budgetperioden 2024–2026 och framför allt år 2024. År 2025 uppgår budgeterat resultat till +17 mkr, en förstärkning av resultatet jämfört med 2024 med 134 mkr. Den främsta anledningen till ett starkare budgeterat resultat 2025 är att pensionskostnaderna beräknas sjunka med 109 mkr från 2024 till 2025. Det förutsätter att inflationen sjunker tillbaka till 2 % under 2024.

Enligt Kommunallagen ska budgetens intäkter överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara större än noll. Undantag från detta krav får göras i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl. Trollhättans Stad har en resultatutjämningsreserv som uppgår till 123 mkr. Resultatutjämningsreserv ger kommuner en möjlighet att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. I budgeten för år 2024 planeras en minskning av resultatutjämningsreserven med 117 mkr för att nå ett nollresultat. Slutligt beslut om användning av resultatutjämningsreserv fattas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Ett positivt resultat behövs för att klara svängningar i kostnader och intäkter över en konjunkturcykel samt för att finansiera investeringar. Underskott och låga resultat innebär att del av eller samtliga investeringar måste finansieras med minskade likvida medel eller/och placeringar, alternativt med upptag av nya lån. Det innebär ett lägre finansnetto som medför mindre utrymme till verksamheten kommande år. De budgeterade resultatnivåerna för åren 2024–2026 är mycket låga och understiger den nivå som betraktas som god ekonomisk hushållning.

Den reala skatteunderlagstillväxten förväntas bli 1 procent 2023–2026 jämfört med de senaste tio årens genomsnitt 1,6 %. Anledningen till den låga reala skatteunderlagstillväxten är snabbt stigande kommunala utgifter som är en följd av den allmänna prisuppgången samt kraftigt höjda pensionskostnader. Ökningen av pensionskostnaderna är delvis en följd av ett nytt pensionsavtal med högre premier men framför allt en följd av indexering på grund av hög inflation. Ytterligare utmaningar framåt är förändringar i demografin där det förväntas en ökning av målgrupperna inom framför allt äldreomsorg vilket kommer att innebära påfrestningar både för stadens ekonomi och personalförsörjning.

Nämnderna

Nämnderna tillförs för åren 2024 – 2026, 35 miljoner, 37 miljoner respektive 76 miljoner jämfört med 2023 års budget. I huvudsak för ökade kostnader för fler äldre, ökade kostnader för lokaler samt prisökningar på livsmedel. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 227 miljoner kronor för 2024, 186 miljoner kronor för 2025 och 146 miljoner kronor för 2026, totalt 558 miljoner kronor, varav investeringar i exploateringsområden är 39 miljoner kronor. De största objekten under perioden 2024–2026 är stallbyggnad Ängens gård med 40 miljoner kronor, ombyggnation Kungsgatan 35 miljoner kronor, gatuutbyggnad Vårvik 27 miljoner kronor, ny ridanläggning Stommens gård 16 miljoner kronor och Lilla spiköbron 16 miljoner kronor.

Senast granskad 2023-12-07 av PERIVA