Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads budget heter Mål och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige inriktningen för våra verksamheter. Här ser du vad vi planerar att göra, och vad det får kosta – En vägvisare till Trollhättans framtid.

Person
Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

MRP 2016-2019, budget 2019

MRP är en förkortning för ”Mål- och resursplan”. MRP är jämte ”Programförklaringen” kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. 

En revidering av Stadens styrmodell har skett i syfte att skapa en tydlig och enkel styrmodell som både tillgodoser fullmäktiges ansvar för styrning av verksamheten och kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Detta innebär en mer koncentrerad MRP där prioriterade mål fokuserar på de viktigaste utmaningarna, medan den breda verksamheten och dess utveckling följs med nyckeltal. Avsikten är också att nämnderna ska ta ett utökat ansvar för styrning och uppföljning inom det egna ansvarsområdet.

Mål och resursplan, MRP 2019

Mål- och resursplanen har fem steg

  • ”Programförklaring” med Budget för det kommande året
  • Mål och resursplan, MRP för tre år
  • Årlig revidering av MRP jämte årsbudget
  • Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt
  • Bokslut

För varje mandatperiod skall antas en Mål- och resursplan, MRP. Underlaget utarbetats av de nyvalda nämnderna under våren året efter valåret och omfattar mandatperiodens resterande år.

Nämndernas MRP innefattar förslag till prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal mm.

Första året i MRP är också budget för det kommande året. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, totalbalanser och budgetanslagen för respektive nämnd och verksamhetsområde samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina nämndbudgetar.

Dessa ska därefter anmälas till kommunfullmäktige.

Planerad budget i korthet

Utdebitering

Utdebiteringen (kommunalskatten) är oförändrad och uppgår 2018 till 21:56 kr/sskr.

Resultat

Budgeterat resultat för 2019 är 19 miljoner, varav resultat från exploateringsverksamheten (försäljning av tomter) är 21 miljoner. Resultatet motsvarar 0,5 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Ett positivt resultat behövs bland annat för att finansiera investeringar. Ett lägre resultat innebär att en del av investeringarna måste finansieras via lån, vilket ger räntekostnader.

Nämnderna

Nämnderna tillförs, i huvudsak för målgruppsförändringar, för åren 2018 – 2020, 35,7 mkr, 86,2 mkr respektive 136,3 mkr jämfört med 2017 års budget. En generell neddragning av nämndernas ramar görs med 0,2 %. Netto-ökningen 2018 efter avdrag för generell ramminskning uppgår till 29,1 mkr. Nämnderna får kompensation för löneök­ningar men inga prisuppräkningar till 2018.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 154 mkr för 2018, 243 mkr för 2019 och 321 mkr för 2019, totalt 718 mkr, varav investeringar i exploateringsområden 138 mkr. Det största objektet är en ny bro vid Knorren Hjulkvarnelund med 204 mkr under perioden. Andra större projekt är ombyggnad av Drottningtorget 60 mkr 2018–2020, Utrustningsanslag Syltesko­lan 31 mkr 2019, Grävlingen (förrådet) 26 mkr 2018, Kungsgatan 20 mkr 2019 och omklädningsrum Slättbergshallen 17,5 mkr 2018–2019.

Senast granskad 2019-07-03 av Katarina Loodh