Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning staden som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Person
Tf Stadsdirektör Per Johansson
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

MRP 2020-2023, budget 2020

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren samt fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Mål- och resursplanen innehåller också nyckeltal som följer upp verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Mål- och resursplanen är stadens viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som ska beslutas senast i december. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

Mål och resursplan, MRP 2020

Planerad budget i korthet

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen höjs till år 2020 med 80/öre skattekrona till 22:36 kronor /skattekrona.

Resultat

Budgeterat resultat för 2020 är 19 miljoner. Resultatet motsvarar 0,5 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Ett positivt resultat behövs bland annat för att finansiera investeringar. Ett lägre resultat innebär att en del av investeringarna måste finansieras via lån, vilket ger räntekostnader. Skattehöjningen innebär 102 miljoner i ökade intäkter. Av dessa får nämnderna 43 miljoner och 59 miljoner tillförs kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder.

Nämnderna

Nämnderna tillförs, i huvudsak för ökade kostnader för fler barn och äldre, för åren 2020 – 2022, 73 miljoner, 105 miljoner respektive 124 miljoner jämfört med 2019 års budget. För åren 2021 och 2022 ingår en generell neddragning med -11 miljoner, -0,3%. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 214 mkr för 2020, 266 mkr för 2021 och 291 mkr för 2022, totalt 771 mkr, varav investeringar i exploateringsområden är 111 mkr. Det största objektet är en ny bro vid Knorren Hjulkvarnelund med 300 mkr under perioden. Andra större projekt är: utrustningsanslag Syltesko­lan 32 mkr 2020, omklädningsrum/entre Slättbergshallen 24 mkr 2020–2021, kontaktcenter 22 mkr 2020–2022, gatuutbyggnad Vårvik 20 mkr 2020–2022, Hjulkvarn 46 mkr och Ängens gård ridanläggning 17 mkr 2022.

Senast granskad 2020-01-03 av Per Ivarsson