Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning staden som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

MRP 2020-2023, budget 2021

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren samt fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Mål- och resursplanen innehåller också nyckeltal som följer upp verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Mål- och resursplanen är stadens viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som ska beslutas senast i december. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

Mål och resursplan 2020-2023, budget 2022

Planerad budget i korthet

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22:36 kronor/skattekrona.

Resultat

Budgeterat resultat för 2021 är 15 miljoner. Resultatet motsvarar 0,4 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Ett positivt resultat behövs för att klara svängningar i kostnader och intäkter över en konjunkturcykel samt för att finansiera investeringar. Ett lägre resultat innebär att en del av investeringarna måste finansieras via lån, vilket ger räntekostnader. De budgeterade resultatnivåerna för åren 2021-2023 är låga, därtill följer en utmaning för stadens ekonomi framåt på grund av stora investeringsbehov med medföljande ökade kapitalkostnader tillsammans med en kraftig demografisk utveckling med förändringar av målgrupperna inom förskola, skola och äldreomsorg. För de kommande åren, 2021-2023 är också osäkerheten i de ekonomiska planeringsförutsättningarna stor utifrån rådande coronapandemi och det globala läget med instabilare och osäkrare internationella förhållanden.

Nämnderna

Nämnderna tillförs för åren 2021 – 2023, 76 miljoner, 85 miljoner respektive 120 miljoner jämfört med 2019 års budget. I huvudsak för ökade kostnader för fler barn och äldre, ökade kostnader för LSS-verksamhet samt förebyggande insatser  inom arbetsmarknads- och socialnämndens område. För åren 2021, 2022 och 2023 ingår en generell neddragning med -11 miljoner per år, -0,3%. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 428 mkr för 2021, 425 mkr för 2022 och 175 mkr för 2023, totalt 1 028 mkr, varav investeringar i exploateringsområden är 120 mkr. Det största objektet är en ny bro vid Knorren Hjulkvarnelund med 326 mkr under perioden. Andra större projekt är: gatuutbyggnad för nya stadsdelen Vårvik med 227 mkr 2021-2023, generalplanekostnader Vårvik 23 mkr 2021-2023, ombyggnad av området kring Hjulkvarnelund 38 mkr 2021-2023, omklädningsrum/entre Slättbergshallen 14 mkr 2021 och kontaktcenter 18 mkr 2021.

Senast granskad 2021-11-16 av PERIVA