Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning Trollhättans Stad som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

MRP 2024-2027, budget 2024

Mål- och resursplanen är Trollhättans Stads viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren samt fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som för 2024 beslutas senast i december. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

 

Planerad budget i korthet

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22:36 kronor/skattekrona.

De budgeterade resultatnivåerna för åren 2024–2026 är mycket svaga. Budgeterat underskott för 2024 är -117 miljoner. Underskottet motsvarar -2,7 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Framför allt hög inflation, höga räntenivåer och ett nytt pensionsavtal innebär starkt ökande kostnader som inleddes under 2023 och som fortsätter att påverka budgetperioden 2024–2026 och framför allt år 2024. År 2025 uppgår budgeterat resultat till +17 mkr, en förstärkning av resultatet jämfört med 2024 med 134 mkr. Den främsta anledningen till ett starkare budgeterat resultat 2025 är att pensionskostnaderna beräknas sjunka med 109 mkr från 2024 till 2025. Det förutsätter att inflationen sjunker tillbaka till 2 % under 2024.

Enligt Kommunallagen ska budgetens intäkter överstiga kostnaderna, det vill säga resultatet ska vara större än noll. Undantag från detta krav får göras i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl. Trollhättans Stad har en resultatutjämningsreserv som uppgår till 123 mkr. Resultatutjämningsreserv ger kommuner en möjlighet att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom kunna möta konjunkturvariationer. I budgeten för år 2024 planeras en minskning av resultatutjämningsreserven med 117 mkr för att nå ett nollresultat. Slutligt beslut om användning av resultatutjämningsreserv fattas i samband med att årsredovisningen fastställs.

Ett positivt resultat behövs för att klara svängningar i kostnader och intäkter över en konjunkturcykel samt för att finansiera investeringar. Underskott och låga resultat innebär att del av eller samtliga investeringar måste finansieras med minskade likvida medel eller/och placeringar, alternativt med upptag av nya lån. Det innebär ett lägre finansnetto som medför mindre utrymme till verksamheten kommande år. De budgeterade resultatnivåerna för åren 2024–2026 är mycket låga och understiger den nivå som betraktas som god ekonomisk hushållning.

Den reala skatteunderlagstillväxten förväntas bli 1 procent 2023–2026 jämfört med de senaste tio årens genomsnitt 1,6 %. Anledningen till den låga reala skatteunderlagstillväxten är snabbt stigande kommunala utgifter som är en följd av den allmänna prisuppgången samt kraftigt höjda pensionskostnader. Ökningen av pensionskostnaderna är delvis en följd av ett nytt pensionsavtal med högre premier men framför allt en följd av indexering på grund av hög inflation. Ytterligare utmaningar framåt är förändringar i demografin där det förväntas en ökning av målgrupperna inom framför allt äldreomsorg vilket kommer att innebära påfrestningar både för stadens ekonomi och personalförsörjning.

Nämnderna tillförs för åren 2024 – 2026, 35 miljoner, 37 miljoner respektive 76 miljoner jämfört med 2023 års budget. I huvudsak för ökade kostnader för fler äldre, ökade kostnader för lokaler samt prisökningar på livsmedel. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

Investeringsplanen omfattar 227 miljoner kronor för 2024, 186 miljoner kronor för 2025 och 146 miljoner kronor för 2026, totalt 558 miljoner kronor, varav investeringar i exploateringsområden är 39 miljoner kronor. De största objekten under perioden 2024–2026 är stallbyggnad Ängens gård med 40 miljoner kronor, ombyggnation Kungsgatan 35 miljoner kronor, gatuutbyggnad Vårvik 27 miljoner kronor, ny ridanläggning Stommens gård 16 miljoner kronor och Lilla spiköbron 16 miljoner kronor.

 

Kommunfullmäktiges mål 2024–2027

Kommunfullmäktige har beslutat om ett fokusområde som har tre prioriterade mål. Dessa visar politiska viljan och anger färdriktningen hela Trollhättan stads verksamhet för perioden 2024–2027.

Kommunfullmäktiges fokusområde är ”Ett grönt och tryggt Trollhättan för alla” och det innebär följande:

  • Med ett menar vi att vi tillsammans blir ett enat sammanhållet samhälle​.
  • Med grönt menar vi en god miljö med minskad klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald​.
  • Med tryggt menar vi fysiskt och psykiskt välbefinnande genom hela livet, att alla kan leva ett gott liv och känna framtidstro​.
  • ​Med Trollhättan menar vi platsen, såväl hemmet som offentliga rummet, stad som landsbygd, privat, ideell och offentlig verksamhet.
  • Med alla menar vi de som lever, verkar och vistas i Trollhättan oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning/variation, sexuell läggning och ålder​

I Trollhättan sätter vi människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra, både fysiskt och psykiskt. Att må bra och känna sig inkluderad är grundläggande för att vara och känna sig trygg. Det är även viktigt för samhörighet och tillit mellan människor och till samhällets olika delar.

Trollhättan är en segregerad stad med påtagliga skillnader i livsvillkor, såsom utbildningsnivå, inkomst och sysselsättning mellan olika grupper och mellan Trollhättebor som lever i olika delar av staden. Dessa skillnader ger upphov till ojämlik hälsa i befolkningen.  Med jämlika och jämställda livsvillkor menar vi att alla har lika möjligheter oavsett förutsättningar eller kön.

Kommunens grundläggande uppdrag är att erbjuda likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster, kommunal service och livsmiljöer. Uppdraget är både generellt och kompensatoriskt och handlar till exempel om utbildning, stadsutveckling, fritids- och kulturupplevelser, äldreomsorg, socialt stöd samt trygghetsskapande aktiviteter och beredskapsåtgärder. Vi behöver möta våra utmaningar i staden gemensamt både inom Trollhättans Stad och tillsammans med andra aktörer. Organisationens förmåga att samverka är viktig och för att kunna förflytta oss och nå det samhälle vi vill ha måste vi utveckla nya arbetssätt baserat på forskning och erfarenheter hos professionen och målgrupperna själva. Vi behöver ompröva det vi gör idag för att få bästa resultat.

Genom att arbeta främjande tillsammans kan vi stärka människors hälsa, delaktighet och demokratiska deltagande. Vi behöver göra mer tidigare och genom att arbeta tillsammans kan vi nå ut till fler. Det är viktigt att tyngden i arbetet ligger på tidiga insatser innan problemen har blivit för stora. Insatserna utformas utifrån de som har störst behov men riktas till alla.

Vi arbetar för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde med att motverka diskriminering och att främja ett samhälle fritt från hot och våld.

Med en ekologisk balans menar vi i detta mål att det är en hållbar balans i klimatet och atmosfären samt att det är en hållbar balans i ekosystemen och den biologiska mångfalden. För att säkerställa en långsiktigt hållbar och robust utveckling är Trollhättan Stads prioritering för de kommande fyra åren en kraftigt minskad klimatpåverkan och en ökad biologisk mångfald.

Med ett stort kliv avses målet att Trollhättan gjort en tydlig förflyttning i frågan; Trollhättan ska bli en nationell förebild för andra kommuner i landet. På samma sätt ska Trollhättans Stad genom handling och inspiration möjliggöra för de som lever och verkar i kommunen att följa efter.

Trollhättans Stad har en stor roll för att minska klimatpåverkan, både från vår egen verksamhet och ute i samhället. Våra kommunala verksamheter kan minska klimatpåverkan genom klimatsmart konsumtion, energieffektivisering inklusive transporter och utfasning av kvarvarande fossila bränslen.

För att stärka den biologiska mångfalden har Trollhättans Stad stora möjligheter att bidra på den mark vi äger och sköter. Vi kan värna och skydda värdefulla områden, men även bidra till en ökad variationsrikedom i naturen. Miljöhänsyn i upphandling kan ge en positiv effekt på den biologiska mångfalden.

Det ska vara lätt att göra rätt och Trollhättans Stad har en avgörande roll för att de som lever och verkar här, vårt näringsliv och civilsamhälle ska kunna göra rätt. Genom samverkan och dialog har vi stora möjligheter att påverka andra aktörer. Här är övergången från linjär till cirkulär ekonomi ett särskilt viktigt verktyg. Trollhättans Stad har också en viktig roll för att höja kunskapen om klimatet och biologisk mångfald i samhällets alla delar.

Parallellt med att vi minskar utsläppen behöver arbetet med klimatanpassning fortsätta att utvecklas. Genom att arbeta med beredskap förbereder vi oss inte bara för höjd temperatur eller större nederbördsmängder utan även yttre hot eller haveri i samhällsviktiga tekniska system. Frågan berör såväl beredskap för plötsliga händelser som långsiktig samhällsplanering.

Ett livskraftigt och välmående näringsliv med en stor bredd och variation bidrar till kommunens utveckling, attraktivitet och utbud. Det skapar också arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter. Näringslivet är därför en avgörande grundsten för kommunens ekonomi och möjlighet att investera i den gemensamma välfärden. Vi inom Trollhättans Stad ska utifrån vårt kommunala uppdrag arbeta för att skapa förutsättningar för positiv utveckling av befintliga företag och för att skapa attraktivitet för nyetableringar och nyföretagande.

Både stadens och näringslivets kompetensförsörjning är beroende av att så stor andel som möjligt av befolkningen är arbetsför och har en relevant utbildning. Kommunen ger förutsättningar för kompetensförsörjning genom att tillhandahålla grundläggande utbildning. Vi som kommun stödjer också individers väg till arbete via olika insatser senare i livet via praktikplatser, jobbspår och vuxenutbildning. Stadens verksamheter är platsen för många ungdomar och nyanländas första kontakt med arbetsmarknaden till exempelvis via prao, sommarjobb och praktik.

Flera av kommunens verksamheter bidrar direkt eller indirekt till förutsättningarna för ett välmående arbetsliv och bidrar på många sätt för att individer ska få stöd att kunna leva ett gott och självständigt liv. Genom förskola och skola ges barn och unga en grund för att utvecklas som individer. Forskning visar att fullföljda studier är en skyddsfaktor mot bland annat psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, bristande tillit och social oro bland unga. Kommunen har också andra insatser om familjer eller individer behöver stöd, exempelvis föräldraskapsstöd eller annan rådgivning. Genom att stödja föreningslivet bidrar kommunen också till att skapa sociala sammanhang utifrån intresseområden för många.

Den offentliga verksamheten är på det sättet en del av ett kretslopp och spelar här en avgörande roll både för att skapa jämlika förutsättningar för välfärd och för enskilda individers väg till ett självständigt liv.

 

Läs Mål- och Resursplanen i sin helhet

MRP 2024-2027 Budget 2024

Senast granskad 2024-06-20 av KLALIW