Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning staden som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

MRP 2020-2023, budget 2023

Efter genomfört val fastställer kommunfullmäktige en mål- och resursplan som gäller i fyra år. Den innehåller budget för Trollhättans Stad som avser nästa kalenderår (budgetår) och ekonomisk plan för de två efterföljande åren samt fokusområden och prioriterade mål samt finansiella mål. Fokusområden och de prioriterade målen utgör den politiska viljan och anger färdriktningen. Mål- och resursplanen innehåller också nyckeltal som följer upp verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer också skattesats, budget för staden totalt och för respektive nämnd samt investeringsbudget i mål- och resursplanen.

Mål- och resursplanen är stadens viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden.

Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som för 2023 beslutas senast i januari. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska sedan godkännas av kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige.

Både kommunfullmäktiges mål- och resursplan och nämndernas verksamhetsplaner med budget revideras årligen. Uppföljning sker två gånger under året samt för helåret.

Mål och resursplan 2020-2023, budget 2023

Planerad budget i korthet

Skattesats (kommunalskatten)

Skattesatsen är oförändrad och uppgår till 22:36 kronor/skattekrona.

Resultat

Budgeterat resultat för 2023 är +34 miljoner. Resultatet motsvarar 0,8 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Ett positivt resultat behövs för att klara svängningar i kostnader och intäkter över en konjunkturcykel samt för att finansiera investeringar. Ett lägre resultat innebär att en del av investeringarna måste finansieras via lån, vilket ger räntekostnader.

De budgeterade resultatnivåerna för åren 2023–2025 är låga och understiger den nivå som betraktas som god ekonomisk hushållning. Den reala skatteunderlagstillväxten förväntas under perioden bli lägre jämfört med de senaste tio årens genomsnitt. Anledningen är snabbt stigande kommunala utgifter som är en följd av den allmänna prisuppgången samt kraftigt höjda pensionskostnader. Därtill följer framåt en utmaning för stadens ekonomi samt personalförsörjning till följd av förändringar i den demografiska utvecklingen där det förväntas en ökning av målgrupperna inom framför allt äldreomsorg.

Nämnderna

Nämnderna tillförs för åren 2023–2025, 98 miljoner, 102 miljoner respektive 121 miljoner jämfört med 2022 års budget. I huvudsak för ökade kostnader för fler äldre, barn och ungdomar, satsningar på kvalitetshöjning inom grundskola och förskola samt ökade kostnader för lokaler. Nämnderna får även kompensation för löneök­ningar och prisökningar.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar 314 miljoner kronor för 2023, 162 miljoner kronor för 2024 och 162 miljoner kronor för 2025, totalt 638 miljoner kronor, varav investeringar i exploateringsområden är 93 miljoner kronor. De största objekten under perioden 2023–2025 är gatuutbyggnad för den nya stadsdelen Vårvik med 66 miljoner kronor, Stridsbergsbron 51 miljone kronor, ombyggnation Kungsgatan 40 miljoner kronor, ny stallanläggning Ängens gård 33 miljoner kronor, Trygghetsskapande åtgärder 24 miljoner kronor, ny gång och cykelväg från Strömslund till Öresjö 20 miljoner kronor och ny ridanläggning Stommens gård 20 miljoner kronor.

Senast granskad 2023-01-05 av PERIVA