Kommunens uppdrag vid otrygghet

Vilket är kommunens uppdrag när det uppstår otrygghet i en stadsdel? Oroligheter som uppstår på grund av kriminalitet, eller yttrar sig i kriminella handlingar, är polisens uppdrag att hantera. Det är polisen som i första hand agerar för att motarbeta brottslighet och otrygghet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad gör kommunen?

Kommunen har några olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghetsfrågor i samverkan med olika aktörer som fastighetsägare och polis. De olika aktörerna har olika ansvar och möjligheter att agera. Exempelvis är det fastighetsägaren som har ansvar för säkerheten i sina lokaler och polisen har i uppgift att beivra brott.  Som kommun arbetar vi med både direkta och förebyggande insatser, exempelvis:

Fältverksamheten

Fältverksamhet rör sig ute i de olika stadsdelarna såväl dagar som kvällar, vardag som helg, för att exempelvis söka upp och skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Deras närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder. Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen ser regelbundet över hur väktare och ordningsvakter rör sig över staden så att tjänsterna är bäst anpassade efter behoven.

Folkhälsoenheten

Trygghetsvandrarna finns i många stadsdelar och är privatpersoner som anmält sig för att bidra till ett tryggare samhälle. Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i stadsdelen för att vara en vuxen förebild och medmänskligt stöd.

Hur kommunen arbetar med det brottsförebyggande arbetet i övrigt, kan du läs om på vår webbplats.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdar finns i de flesta stadsdelarna i Trollhättan och arbetar för att skapa meningsfulla aktiviteter tillsammans med ungdomar.

Vad kan du göra?

Det finns saker som du som privatperson kan göra för att bidra till ett tryggare Trollhättan. Du kan exempelvis anmäla dig som trygghetsvandrare. Syftet med att trygghetsvandra är att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Läs mer: 
Trygghetsvandrare

Om du själv har barn i tonåren som rör sig mycket ute, prata med dem och ta reda på var de befinner sig, med vilka de umgås och så vidare.
Ser du något olagligt som pågår? Kontakta polisen på 112.

Detta gör inte kommunen

Vi får i samband med händelser ofta synpunkter med önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat, exempelvis:

  • Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till
  • Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.
Senast granskad 2019-12-13 av VIVKOM