Informationsskylt i naturreservatet Älvrummet.

Skyddad natur

I Trollhättans kommun finns flera platser med skyddad natur.

Personer
Enhet Miljöförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 74 75 Miljöförvaltningen

14 områden är skyddade som naturreservat, naturvårdsområde, landskapsbildsskydd eller naturminne. Dessutom finns det biotopskydd och naturvårdsavtal för 17 områden i kommunen.

Andra skydd som finns är Natura 2000, strandskydd och vattenskyddsområde.

Naturreservat

Hullsjön

Hullsjön är en av Sveriges förnämsta fågellokaler. Där har skådats 260 olika fågelarter. Hullsjön är en näringsrik slättsjö som omges av mader.

Hunneberg

Sydöstra delen av Hunneberg ligger inom Trollhättans kommun. Här finns rika förekomster av sällsynta lavar, växt- och djurarter. De landskapsmässiga och geologiska värdena är också höga.

Häggsjöryr

I hagarna vid Häggsjöryr finns flera gamla och vidkroniga ekar med högt bevarandevärde. Många sällsynta lavar och insekter är beroende av denna miljö.

Långemossen

Reservatets norra del går in i Trollhättans kommun. Långemossen är en värdefull våtmark för dess orördhet och ganska rika fågelliv. Väster om mossen breder ett naturskogsområde ut sig.

Ryrbäcken

Området vid Ryrbäcken bjuder på härlig vårupplevelse med vitsippor och fågelsång. På sommaren kan du se den karaktäristiska ormbunken strutbräken utmed bäckens kanter.

Åkerström

Vid Åkerström finns öppna, betade hagmarker, lummiga lövskogskullar. Det finns också en lummig bäckravin omgiven av ädellövskog. Växt- och djurlivet är rikt.

Älvrummet

Mitt i Trollhättan är Älvrummet, dalgången som ramar in Göta älv och vattenfallen. Här finns geologiska formationer, värdefull växtlighet och intressant historia.

Naturvårdsområde

Hunneberg

Hunnebergs platå är till största delen bevuxen med barrskog. Berget är ett omtyckt friluftsområde och många söker sig hit för att beskåda skogens konung, älgen.

Slättbergen

Vid tre större områden i Trollhättan syns den platta bergsytan, det så kallade peneplanet. Den har bevarats i över 600 miljoner år. Områdena som kallas för Slättbergen visar väl utvecklade och tydliga landformer.

Landskapsbildsskydd

Hullsjön

En stor del av slättlandskapet väster och sydväst om Hullsjön är skyddat som landskapsbildsskydd. Det är en äldre lydelse av den gamla naturvårdslagen.

Naturminnen

I Trollhättans kommun är tre stora gamla ekar och en jättegryta skyddade som naturminnen.

Områden med biotopskydd och naturvårdsavtal

I kommunen finns följande områden med biotopskydd och/eller naturvårdsavtal:

 • Blandskog och inslag av vidkroniga ekar på Ålstadnäset vid Gravlången.
   
 • Barrblandskog med en del ädellöv på Finneviksnäset vid Vanderydvattnet.
   
 • Barrblandskog med lövinslag vid Assarebo.
   
 • Äldre naturskogsartad skog utmed Slumpån vid Velanda, Öventorp, Vittene, Bäckebol, Glösemosse och väster om Fräcksjön.
   
 • Brandfält vid Kuleskog.
   
 • Äldre skog och tidigare beteshävdad skog vid Tornhallsberget, Flundervalla.
   
 • Äldre naturskogsartad skog och ädellövskog med gamla träd vid Flundervalla.
   
 • Ädellövskogsbestånd vid Gullered.

 • Lövskog utmed Hultebäcken och i en bäckravin vid Vittene.
   
 • Ekskog utmed Lerumsån vid Höga.
   
 • Ekhagar vid Persbo.

Relaterad information

Karta över skyddade områden i Trollhättans kommun

I kartan kan du välja vilka naturskyddade områden du vill se under "naturskydd". Klickar du på i-symbolen efter "naturskydd" får du fram teckenförklaringen för kartan.

Vattenskyddsområde

Länsstyrelsens hemsida om:

Skyddad natur

Strandskydd

Fridlysta arter

Senast granskad: 2017-08-25 | av: Jeanette Wadman
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)