Grafiskt uppbyggd bild i 3D

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, tillsyn och strategiskt förebyggande arbete kopplat till miljö.

Person
Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Bengtsson 0520-49 74 06
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Vad vi gör

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för både långsiktig strategisk planering för staden och den operativa driften av de offentliga rummen. Vi finns till för att hjälpa företag och privatpersoner att finna nya lösningar som kan gynna en god miljö. Gemensamt för vårt arbete är att alla delar syftar till att skapa en god miljö och hälsa för alla.

Med Trollhättan Stads vision i ryggen; Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden, eftersträvar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen i vårt arbete en samhällsutveckling med helhetssyn – nöjda trollhättebor i en framåt och attraktiv kommun med god livsmiljö.  

Det här är vi

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sex olika kontor som alla jobbar tillsammans för att göra kommuninvånarna nöjda och strävar efter att göra Trollhättan bättre. Utöver detta finns Ledning och stöd. 

Gatuverksamheten ansvarar för beställning och uppföljning av nybyggnationer, drift och underhåll av bland annat gator, offentliga ytor, broar, belysning inom kommunens tätorter. Vi bedriver myndighetsutövning i form av trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera. Parkverksamheten omfattar planering, utredning, beställning och uppföljning av drift och underhåll samt nyanläggning av parker, lekplatser och naturområden.

Kontoret handlägger ärenden som faller inom plan- och bygglagsstiftningens ram. För Stadsarkitektkontoret rör det sig bland annat om ansvar för bygglov, anmälan, tillsyn och kontroll samt byggrådgivning. 

Plankontorets huvuduppgift är fysisk planering i form av framförallt detaljplaner. Plankontoret arbetar också med områdesbestämmelser, planprogram och planutredningar. 

Miljökontoret arbetar med tillsyn och förebyggande arbete. Vår verksamhet är inriktad mot en mängd olika områden. Det kan till exempel vara inomhusmiljö, egna avlopp och livsmedel. Vi arbetar både mot privatpersoner och företag för att minska och förebygga påverkan på människor och miljö.

Lantmäterikontoret utgör kommunens lantmäterimyndighet (KLM) och ansvarar för fastighetsbildningsfrågor, vilket innebär nybildning och/eller ändring av fastigheter samt bildande av servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. 

Kart- och mätningskontoret ansvarar för mätning och kartframställning. Kontoret förvaltar en digital geodatabas som omfattar bebyggelse- och landskapsinformation, ledningsnät, fastighetsinledning med mera. Ur geodatabasen produceras bygglovskartor, projekteringsunderlag samt informations-, stads- och översiktskartor. Geodatabasen är också grunden för 3D-produktion och för stadens GIS-system.

Inom kontoret för Ledning och stöd finns

  • förvaltningschefen
  • en biträdande förvaltningschef med fokus på interna processer 
  • en stabsfunktion som jobbar strategiskt och förvaltningsövergripande med verksamhetsutveckling/innovation, kommunikation, projektledning och ekonomi
  • en IT/system-enhet som jobbar med digitalisering, IT, GIS (geografiskt informationssystem) och felanmälan
  • en administrativ enhet som jobbar med kundtjänst, personalfrågor och administration

Dokument

Kontakta oss på nummer 0520-496777 eller stadsbyggnad@trollhattan.se

Kontakta oss!

Mejla, ring, skicka brev, skriv på Facebook, Instagram eller besök oss i Stadshuset – det finns många olika sätt att kontakta oss på.

Kvinna som håller i en telefon, en kaffekopp står på bordet och två chattrutor syns.

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via chatt

Har du frågor om bygglov, gator, cykling, parkering, parker, lekplatser, miljö, planer och projekt eller annat som handlar om den offentliga miljön i Trollhättan kan du ta kontakt med oss via chatt.

Relaterad information

Samhällsbyggnadsnämnden

Senast granskad 2020-11-11 av Josefin Åkesson Bengtsson