Grafiskt uppbyggd bild i 3D

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information, mätning, tillsyn och strategiskt förebyggande arbete kopplat till miljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad gör vi

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för både långsiktig strategisk planering för staden och den operativa driften av de offentliga rummen. Vi finns till för att hjälpa företag och privatpersoner att finna nya lösningar som kan gynna en god miljö. Gemensamt för vårt arbete är att alla delar syftar till att skapa en god miljö och hälsa för alla. Med Trollhättan Stads vision i ryggen; Trollhättan – en stolt och innovativ stad med plats för framtiden, eftersträvar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen i vårt arbete en samhällsutveckling med helhetssyn – nöjda trollhättebor i en framåt och attraktiv kommun med god livsmiljö.


 

Det här är vi

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem olika kontor, utöver det finns också en administration och en stab. Vi jobbar alla tillsammans för att göra kommuninvånarna nöjda och strävar efter att göra Trollhättan bättre. Samhällsbyggnadsnämnden delar vi tillsammans med Lantmäteriförvaltningen.


 

Porträttbild Johan Bengtsson

 


Johan Bengtsson, samhällsbyggnadschef, samt kontorschef Stab.


 

Inom staben arbetar det många personer med olika yrkesroller. Det vi alla har gemensamt är att vi är en stöttande funktion för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutom att ge stöd jobbar vi med att driva utveckling och innovation på förvaltningen. 

 
Porträttfoto av Amanda Helm en solig dag i Folkets park.

 


Amanda Helm, chef för verksamhetsstöd och utveckling.


 

Inom verksamhetsstöd och utveckling jobbar förutom administratörer även vår nämndsekreterare, ekonomiassistent och IT-ingenjör. Kontoret arbetar bland annat med att hjälpa och stötta förvaltningens kontor på olika sätt, de jobbar mycket med personalfrågor och har verkligen en spindel i nätet-roll. Kontoret arbetar även med utvecklingsarbete kopplat till både interna och externa processer.

 
Foto av Erika Palm

 


Erika Palm, miljöchef.


 

Miljökontoret arbetar med tillsyn och förebyggande arbete. Vår verksamhet är inriktad mot en mängd olika områden. Det kan till exempel vara inomhusmiljö, egna avlopp och livsmedel. Vi arbetar både mot privatpersoner och företag för att minska och förebygga påverkan på människor och miljö.

 
Porträttbild Ann-Sofi Sundqvist

 


Ann-Sofi Sundqvist, bygglovschef.


 

Kontoret handlägger ärenden som faller inom plan- och bygglagsstiftningens ram. För Bygglovskontoret rör det sig bland annat om ansvar för bygglov, anmälan, tillsyn och kontroll samt byggrådgivning. 

 
Porträttbild Fredrik Hallstensson

 


Fredrik Hallstensson, gatu- och parkchef.


 

Gatuverksamheten ansvarar för beställning och uppföljning av nybyggnationer, drift och underhåll av bland annat gator, offentliga ytor, broar, belysning inom kommunens tätorter. Vi bedriver myndighetsutövning i form av trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera. Parkverksamheten omfattar planering, utredning, beställning och uppföljning av drift och underhåll samt nyanläggning av parker, lekplatser och naturområden.

 
Porträttbild Josefin Kaldo

 


Josefin Kaldo, planchef.


 

Plankontorets huvuduppgift är fysisk planering i form av framförallt detaljplaner. Plankontoret arbetar också med områdesbestämmelser, planprogram och planutredningar. 

 
Porträttbild Klas Karlsson

 


Klas Karlsson, geodatachef.


 

Geodatakontoret ansvarar för mätning och kartframställning. Kontoret förvaltar en digital geodatabas som omfattar bebyggelse- och landskapsinformation, ledningsnät, fastighetsinledning med mera. Ur geodatabasen produceras bygglovskartor, projekteringsunderlag samt informations-, stads- och översiktskartor. Geodatabasen är också grunden för 3D-produktion och för stadens GIS-system.

 
Porträttbild Patrik Renfors

 


Patrik Renfors, lantmäterichef.


 

Lantmäteriet utgör kommunens lantmäterimyndighet (KLM) och ansvarar för fastighetsbildningsfrågor, vilket innebär nybildning och/eller ändring av fastigheter samt bildande av servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. 

 

Dokument

Relaterad information

Samhällsbyggnadsnämnden

Senast granskad 2024-06-17 av REBGUS