Tips, anhörig/närstående

Här har vi samlat tips och information för dig som anhörig/närstående.

Verksamhet

Anhörigstöd

Telefon

0520-49 71 50

Övrig information

E-post: Anhorigstodet@trollhattan.se 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1177 vårdguiden

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

1177 i västra Götaland

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation som verkar för att de som är anhöriga ska ha goda förutsättningar att hjälpa och stötta sina närstående. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga själva har möjlighet att leva ett gott liv.

Anhörigas Riksförbund

Man kan ansöka om personlig assistans om man har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara sina grundläggande behov. Till exempel att tvätta sig, klä på sig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Personlig assistans

Vid frågor om avgifter eller fakturor kan du kontakta Trollhättans Stads kontaktcenter.

Avgifter omsorgen

En anhörig får företräda den enskilde när denne på grund av sjukdom eller liknande förhållande saknar beslutsförmåga. Det måste vara uppenbart att beslutsförmåga saknas och om det råder tveksamhet får den anhörige inte företräda den enskilde. Att den enskilde endast behöver hjälp är inte tillräckligt.

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer

Den som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin permanenta bostad.

Ansökan om bostadsanpassning

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Bostadstillägg (Försäkringskassan)

Du kan söka bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du får låg pension. Bostadstillägg är skattefritt. När du ansöker om bostadstillägg prövas det om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd. Du gör ansökan hos Pensionsmyndigheten (krävs e-legitimation).

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd (Pensionsmyndigheten)

Brottsofferjouren är en ideell förening som på olika sätt ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. All kontakt med Brottsofferjouren är kostnadsfri och skyddas av tystnadslöfte. Att bli utsatt för brott är en svår upplevelse. Anhöriga till brottsoffer behöver ofta stöd för att själva kunna vara ett stöd för brottsoffret. Vi erbjuder dig som drabbats av brott med till exempel:

 • Tid att lyssna                     
 • Stöd vid eventuell rättegång
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Hjälp att bearbeta det som hänt
 • Vi finns i Vänersborgs tingsrätt som vittnesstöd

Brottsofferjouren

Vänder sig till vuxna personer som är utsatta eller har varit utsatta för våld i nära relation. Vuxna personer som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld i nära relation. Vi erbjuder:

 • Rådgivning, stöd och hjälp
 • Individuella samtal
 • Samtal/behandling i grupp

Våld i nära relationer

Finsk språkservice är avsedd för invånare i Trollhättans kommun som behöver hjälp med det svenska språket i till exempel sina kontakter med myndigheter, vid ifyllande av blanketter, för muntlig översättning av brev och dokument, hjälp med bokning av tid och tolk hos vårdgivare.

Finsk språkservice

Lagen om framtidsfullmakter innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Framtidsfullmakt

Har din närstående svårighet med att förflytta sig eller åka kollektivtrafik på grund av en funktionsnedsättning så går det att ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst

För dig som vårdar anhörig hemma och behöver en stunds avlastning. Eller för dig som är ålderspensionär i Trollhättans tätort och vill ha någon med dig ut på ärenden. Tjänsten är kostnadsfri, du betalar bara dina egna reskostnader, vi betalar följeslagarens.

Följeslagaren

Är du nyfiken på föreningslivet eller vill du prova på någon idrott eller annan aktivitet? Du kan få information om vilka föreningar som är verksamma inom exempelvis fotboll eller pensionärsverksamhet.

Föreningsregistret

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som kan beviljas efter ansökan och utredning. Ansökan görs hos handläggare på Verksamhetsområde arbetsmarknads- och socialt stöd. Handläggaren bedömer därefter om du/ni är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd

Konsumentrådgivningen ger information om rättigheter man har som konsument. Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning som till exempel:

 • Reklamationer
 • Skuldsanering
 • Konsumenträtt
 • Hushållsekonomisk rådgivning

Konsumentvägledning 

Fixartjänst Lilla hjälpen är till för den som är 67 år eller äldre och bor i Trollhättans kommun. Lilla hjälpen är helt gratis (du får själv stå för eventuellt material) och det är bara att ringa och boka oss.

Fixartjänst Lilla hjälpen

Medborgarservice finns språkservice där får man hjälp på ditt egna språk om man behöver hjälp vid kontakt med myndigheter eller sjukvård. På Medborgarservice, som finns i samma lokal som Kronan bibliotek, finns Språkservice på arabiska, somaliska och engelska.

Kronan Kulturhus

En ersättning du kan få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

Merkostnadsersättning för vuxna (Försäkringskassan)

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris. 

Mind

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag. Hos oss kan du göra en ansökan eller anmälan när det gäller barn, unga eller vuxna med beroendeproblematik.

Mottagningsgruppen

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom. Vi har barn och ungdomsgrupper där du får möjlighet att:

 • Lära känna dig själv bättre.
 • Lära mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk sjukdom innebär
 • Stärka ditt självförtroende
 • Träffa andra barn/ungdomar i samma situation

Läs mer om Musslan!

Vi som verkar inom diakonin i Trollhättan har tystnadsplikt och finns till för enskilda samtal. Vi förmedlar kontakt med hembesökare för dig som vill ha regelbundna besök av en medmänniska. 

Någon att tala med (Svenska kyrkan)

En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få närståendepenning i sammanlagt 100 dagar från Försäkringskassan. Dagarna i närståendepenningen tillhör den som vårdas.

Närståendepenning kan anhöriga, men även andra som har nära relationer med den sjuke som vänner eller grannar få. Svårt sjuk innebär ett sjukdomstillstånd som är ett påtagligt.

Närstående penning (Försäkringskassan)

Har din närstående svårt att gå? Då kan ni ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Personligt ombud riktar sig till den som är 18 år eller äldre och som upplever att sin psykiska funktionsnedsättning medför stora svårigheter i livet. Det personliga ombudet har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt.

Personligt ombud

Vi vänder oss till dig som är anhörig till någon eller själv har bekymmer med alkohol, spel eller narkotika. Att leva med en person som har beroendeproblematik innebär ofta att Du som anhörig påverkas både psykiskt och fysiskt. Vi erbjuder stöd, råd och samtal till Dig som anhörig.

Vi kan erbjuda:

 • Stöd, rådgivning och information
 • Individuella samtal
 • Parsamtal
 • Anhörigstöd i grupp
 • Anhörigstödjande samtal
 • Familjesamtal

Samtalsmottagningen Kraften

Seniorval.se är Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer. Här kan du till exempel:

 • Hitta träffpunkter, dagverksamheter
 • Ta del av tips kring boende tjänster
 • Ta del av av information kring boendetjänster
 • Söka leverantörer av hemtjänst

Seniorval.se

En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling samt behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist, räknas som sjukresa.

Sjukresor i västra Götaland

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare, förvaltare, god man

Den som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg, eller ett beslut enligt LSS eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att man betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och frikort.

Särskilt tandvårdsstöd

Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk. Vi erbjuder talstöd, lässtöd, skrivstöd för dig som till exempel har ett otydligt tal, svårt att hitta ord eller läs- och skrivsvårigheter Taltjänst är även en service för dig som möter människor med dessa funktionsnedsättningar.

Taltjänst Tolk

Folktandvården Västra Götaland och Trollhättans kommun har en tandhygienist som bland annat kan:

 • Svara på frågor kring det ekonomiska tandvårdsstödet
 • Hjälpa den som saknar regelbunden tandvårdskontakt i att etablera en tandvårdskontakt
 • Främja goda munhygienrutiner, genom ex. föreläsningar och seminarier.
 • Målgruppen är främst individer över 65 år

Kommunal tandvård i Trollhättan

Är en kostnadsfri och rikstäckande tjänst där du får stöd av en tredje person som följer med i samtalet. Du behöver inte boka tjänsten och inte ha något tillstånd. Teletal är en tjänst för de personer som upplever ett hinder när de ska ringa själva. Hindret kan vara teknik, funktionsnedsättning, bemötande, eller en mix av flera orsaker.

Teletal

Tolkförmedling Väst är leverantör av språktolktjänster. Vi erbjuder tolk på mer än 100 språk och utför olika typer av översättningar.

Tolkförmedling Väst

Du som senior har ett rikt utbud av aktiviteter att välja bland. Många aktiviteter sker på våra träffpunkter. Aktiviteterna är öppna för alla och du är välkommen att delta i en aktivitet eller bara titta in för en stunds samvaro.

Träffpunkter

Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller vårdmottagning, till exempel: 

 • Hjälpmedel vid rörelsehinder – vårdcentral eller till en Rehabenhet
 • Kognitivt hjälpmedel – vårdcentral eller Rehabenhet
 • Synhjälpmedel – syncentral
 • Hörhjälpmedel – hörcentral
 • Inkontinenshjälpmedel – vårdcentral

Därefter träffar man en profession utifrån sitt behov, till exempel:

 • arbetsterapeut
 • audionom – hörsel
 • logoped - tal
 • synpedagog – syn
 • fysioterapeut (hette tidigare sjukgymnast)
 • sjuksköterska

Mer information

Vårdval Rehab

Seniorvalet

På Biståndsenheten utreder man och beslutar om de insatser din närstående ansöker om. Din närstående kan till exempel få hjälp i hemmet, ledsagarservice, trygghetslarm, personlig assistans med mera.

Ansökan om bistånd/insatser

Senast granskad 2023-10-30 av JONHJO