Avgifter omsorgen

På den här sidan redovisas avgifter inom omsorgsförvaltningen i Trollhättan.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Avgifter inom omsorgen 2021

Avgift för hemtjänst, boendestöd och enbart matdistribution.

 • Nivå 0 (minimidebitering): 428 kronor/månad
 • Nivå 1: 855 kronor/månad
 • Nivå 2: 1283 kronor/månad
 • Nivå 3: 1740 kronor/månad
 • Nivå 4: 2138 kronor/månad

Nivån baseras på den mängd insatser du beviljats.

 • Korttidsvistelse 72 kronor/dygn
 • Trygg Hemgång 72 kronor/dygn
 • Trygghetslarm 340 kronor/månad
 • Hemsjukvård/Rehabilitering 340 kronor/månad
 • Ledsagning enligt socialtjänstlagen 100 kronor/timme

Högsta avgiften som totalt tas ut är 2125 kronor per månad och debiteras i efterskott. Avgift betalas från den månad du fyller 19 år. Kostnad för mat och hyra betalas utöver din avgift.

Vid startad eller avslutad hemtjänst debiteras avgift per dag med 1/30 av månadsavgiften. Avgift för trygghetslarm och hemsjukvård debiteras för påbörjad månad med hel månadsavgift.

Innan du kan betala avgift måste du ha ett förbehållsbelopp kvar. Ditt förbehållsbelopp består av ett minimibelopp och din boendekostnad. Som inkomst vid avgiftsberäkning räknas pension, livränta, sjukersättning, barnbidrag, bostadsbidrag, inkomst av tjänst eller näringsverksamhet samt inkomst av kapital. Som inkomst av kapital räknas ränteinkomster, reavinster och avkastningar.

För makar räknas inkomsterna samman och delas lika, även om man inte bor tillsammans och även om bara ena maken har insatser från omsorgsförvaltningen.

Skattefri handikappersättning räknas inte som inkomst. Avgift till trossamfund som betalas via skatteavdrag räknas bort vid fastställande av nettoinkomsten.

Förmögenhet påverkar inte avgiften, annat än att eventuell avkastning räknas som inkomst av kapital. Vid negativt avgiftsutrymme betalas ingen avgift.

Avgiften kan ändras om:

 • Inkomstförhållandena ändras.
 • Bostadstillägget eller boendekostnaden ändras.
 • Familjeförhållanden förändras.
 • Förbehållsbeloppet ändras.
 • Insatsnivån ändras.

Minimibeloppet 2021 för ensamstående är 5373 kronor och för sammanboende 4540 kronor. Innan det år man fyller 61 är det 5641 kronor respektive 4767 kronor. Till minimibeloppet läggs boendekostnaden och detta blir ditt förbehållsbelopp.

När du köper färdiglagad mat av Trollhättans Stad höjs ditt personliga minimibelopp med mellanskillnaden av vad den färdiglagade maten kostar och livsmedelskostnaden. Individuell höjning av förbehållsbeloppet kan förekomma. Vid varaktiga kostnader för till exempel god man eller underhållsskyldighet mot barn görs en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp.

Vid avgiftsberäkning används boendekostnad utan kostnad för hushållsel. Om du har bostadstillägg används den boendekostnad som du angivit vid ansökan av bostadstillägget. Tänk på att alltid anmäla ändrad hyra till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Bor du i småhus beräknas boendekostnaden enligt försäkringskassans schablon per kvadratmeter samt eventuell tomträttsavgäld. Fastighetsavgiften räknas bort vid skatteberäkningen för fastighetsägaren.

Vid lån på småhus eller bostadsrätt räknas dessa med 70 % av den räntekostnad som betalas.

 • Lunch matdistribution: 57 kronor/portion
 • Mat i boende: 3420 kronor/månad
 • Fika i dagverksamhet: 13 kronor
 • Mat korttidsvistelse: 114 kronor/dygn
 • Mat korttidsvistelse barn till och med 6 år: 70 kronor/dygn
 • Mat korttidsvistelse barn 7–15 år: 89 kronor/dygn

I gruppboende betalar du hyra för din lägenhet, mat i boende och en avgift enligt nivå 4.

Sänkning av förbehållsbeloppet sker i gruppboende då du inte har kostnader för vissa möbler och husgeråd samt vissa hygien och förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet sänks med 436 kronor / månad.

Innan du får tillträde till lägenheten ska du ha skrivit ett hyreskontrakt med Trollhättans stad. Hyran debiteras i efterskott från kontraktsdatum på samma räkning som kostnaden för mat och avgift.

Uppsägning av lägenheten sker skriftligt till boendet. Ingen uppsägningstid tillämpas. Hyra betalas till och med din önskade uppsägningsdag. På uppsägningsdagen ska lägenheten vara städad och nycklar återlämnas.

Om du någon månad under inflyttningen måste betala två hyror samtidigt beräknas din avgift med båda hyrorna som boendekostnad i upp till tre månader. Detta ansöker du om vid inflyttning. Nedsättningen ges inte om din förmögenhet överstiger ett prisbasbelopp. För gifta räknas hälften av den sammanlagda förmögenheten.

Om du är ålderspensionär eller har sjuk och aktivitetsersättning, kontakta alltid Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan då du och den eventuellt bor kvar i tidigare gemensam bostad kan vara berättigade till bostadstillägg.

För tidigare sammanboende som inte är gifta, finns möjlighet att ansöka om att avgiften ska beräknas på hälften av den gemensamma om detta blir mer fördelaktigt. För gifta räknas alltid avgiften på hälften av den gemensamma.

Vid frånvaro reduceras avgift och matkostnad med 1/30 av månadsavgiften per frånvarodag.

Avgiften för trygghetslarm reduceras inte vid frånvaro.

Du kan då vända dig till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att söka bostadstillägg eller bostadsbidrag.

Vid placering enligt LSS särskild bostad för barn och ungdomar under 18 år betalar vardera föräldern ett underhåll till Trollhättans Stad som motsvarar försäkringskassans nivåer.

Vid frånvaro om minst fem dagar per månad reduceras underhållet med 1/30 per dag.

Blankett för autogiro

Blanketten för autogiro kan du även beställa hos avgiftshandläggare och ekonomikontoret.

E-faktura beställer du genom din internetbank.

Räkningen skickas till din folkbokföringsadress. Anmäl flytt kostnadsfritt till Skatteverket. Om du vill att räkningen från Trollhättans Stad och andra myndigheter ska komma till en annan adress, anmäl ”särskild postadress” kostnadsfritt till Skatteverket.

Trollhättans Stad tar ut avgift för vård och omsorg enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kap 8. Storleken på minimibelopp och högsta avgiften som kan tas ut är beslutade av regeringen. De styrs av prisbasbeloppet och räknas om varje år.

Du måste skicka in inkomstförfrågan för att eventuellt få din avgift reducerad. Detta görs i januari varje år och vid ändrad inkomst eller ändrade förhållanden. Om du väljer att inte svara på inkomstförfrågan för dig eller din maka/make, utgår den fasta avgiften för din beviljade insatsnivå.

Då bostadstillägg fastställs och betalas ut retroaktivt, räknas även avgiften om retroaktivt.

Då en inkomst uppgivits felaktigt, beräknas avgiften om för den tid den felaktiga uppgiften legat till grund för beräkningen. Trollhättans Stad gör efterkontroller mot  taxerad inkomst.

Kommunens självkostnad för år 2021 är beräknad till 349 kronor per timme.

Avgift för gruppboende, hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm och ledsagning kan överklagas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga framgår av de handlingar du får tillsammans med ditt avgiftsbeslut.

Relaterad information

Kontakta i första hand den avgiftshandläggare som står på ditt avgiftsbeslut vid frågor om avgifter och fakturor. 

Telefon: 0520 – 49 50 00 (växel)
E-post: omsorg@trollhattan.se 

Har du frågor om betalningar, kontakta Trollhättans Stads ekonomikontor.

Senast granskad 2021-03-08 av Jonathan Hjort