Avgifter omsorgen

På den här sidan redovisas avgifter inom omsorgsförvaltningen i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avgifter inom omsorgen 2024

Avgift för hemtjänst och boendestöd

 • Nivå 0 (minimidebitering): 434 kronor/månad
 • Nivå 1: 868 kronor/månad
 • Nivå 2: 1302 kronor/månad
 • Nivå 3: 1736 kronor/månad
 • Nivå 4: 2170 kronor/månad

Nivån baseras på den mängd insatser du beviljats.

Distribution av matlådor är kostnadsfritt, du betalar bara för maten.

 • Korttidsvistelse 72 kronor/dygn
 • Trygghetslarm 340 kronor/påbörjad månad
 • Hemsjukvård/Rehabilitering/LSS-hälsan 340 kronor/påbörjad månad
 • Ledsagarservice enligt socialtjänstlagen 100 kronor/timme

Högsta avgiften som totalt tas ut är 2170 kronor per månad och debiteras i efterskott. Avgift betalas från den månad du fyller 19 år. Kostnad för mat och hyra betalas utöver din avgift.

Vid startad eller avslutad insats debiteras avgift per dag. 

Innan du kan betala avgift måste du ha ett förbehållsbelopp kvar. Ditt förbehållsbelopp består av ett minimibelopp och din boendekostnad. Som inkomst vid avgiftsberäkning räknas pension, utländsk pension, försäkringar, livränta, sjukersättning, barnbidrag, bostadsbidrag, inkomst av tjänst eller näringsverksamhet samt inkomst av kapital. Som inkomst av kapital räknas ränteinkomster, reavinster och avkastningar.

För makar räknas inkomsterna samman och delas lika, även om man inte bor tillsammans och även om bara ena maken har insatser från omsorgsförvaltningen.

Skattefri merkostnadsersättning räknas inte som inkomst. Avgift till trossamfund som betalas via skatteavdrag räknas bort vid fastställande av nettoinkomsten.

Förmögenhet påverkar inte avgiften, annat än att eventuell avkastning räknas som inkomst av kapital. Vid negativt avgiftsutrymme betalas ingen avgift.

Avgiften kan ändras om:

 • Inkomstförhållandena ändras.
 • Bostadstillägget eller boendekostnaden ändras.
 • Familjeförhållanden förändras.
 • Förbehållsbeloppet ändras.
 • Insatsnivån ändras.

Minimibeloppet 2024 för ensamstående är 6470 kronor och för sammanboende 5379 kronor från det år man fyller 61. Innan det år man fyller 61 är minimibeloppet 6793 kronor respektive 5648 kronor. Till minimibeloppet läggs boendekostnaden och detta blir ditt förbehållsbelopp.

När du köper färdiglagad mat av Trollhättans Stad höjs ditt personliga minimibelopp med mellanskillnaden av vad den färdiglagade maten kostar och livsmedelskostnaden. Individuell höjning av förbehållsbeloppet kan förekomma. Vid varaktiga kostnader för till exempel god man eller underhållsskyldighet mot barn görs en individuell höjning av ditt förbehållsbelopp.

Vid avgiftsberäkning används boendekostnad utan kostnad för hushållsel. Tänk på att alltid anmäla ändrad hyra till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan om du har bostadstillägg.

Bor du i småhus beräknas boendekostnaden enligt Försäkringskassans schablon per kvadratmeter samt eventuell tomträttsavgäld. Fastighetsavgiften räknas bort vid skatteberäkningen för fastighetsägaren så länge du bor i fastigheten.

Vid lån på småhus eller bostadsrätt räknas dessa med 70 % av den räntekostnad som betalas.

 • Lunch matdistribution: 59 kronor/portion
 • Mat i boende: 3480 kronor/månad
 • Fika i dagverksamhet: 13 kronor
 • Mat korttidsvistelse: 116 kronor/dygn
 • Mat korttidsvistelse barn till och med 6 år: 76 kronor/dygn
 • Mat korttidsvistelse barn 7–15 år: 95 kronor/dygn

I boende betalar du hyra för din lägenhet, mat och en avgift enligt nivå 4.

Sänkning av förbehållsbeloppet sker i boende eftersom du inte har kostnader för vissa möbler och husgeråd samt vissa hygien och förbrukningsartiklar. Förbehållsbeloppet sänks med 525 kronor / månad.

Innan du får tillträde till lägenheten ska du ha skrivit ett hyreskontrakt med Trollhättans stad. Hyran debiteras från kontraktsdatum på samma räkning som kostnaden för mat och avgift.

Uppsägning av lägenheten sker skriftligt till Trollhättans Stad. Reglerna för uppsägningstid framgår av ditt hyreskontrakt. På uppsägningsdagen ska lägenheten vara städad och nycklar återlämnade.

Om du någon månad under inflyttningen måste betala två hyror vid samma betalningstillfälle beräknas din avgift med båda hyrorna som boendekostnad i upp till tre månader. Detta ansöker du om vid inflyttning. Nedsättningen ges inte om din förmögenhet överstiger ett prisbasbelopp. För gifta räknas hälften av den sammanlagda förmögenheten.

Om du är ålderspensionär eller har sjuk och aktivitetsersättning, kontakta alltid Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan då både du och den som eventuellt bor kvar i tidigare gemensam bostad kan vara berättigade till bostadstillägg.

För tidigare sammanboende som inte är gifta, finns möjlighet att ansöka om att avgiften ska beräknas på hälften av den gemensamma inkomsten om detta blir mer fördelaktigt. För gifta räknas alltid avgiften på hälften av den gemensamma inkomsten även om man bor isär.

Vid frånvaro om minst två dagar i följd reduceras avgift och eventuell matkostnad. Avgiften för trygghetslarm reduceras inte vid frånvaro.

Du kan då vända dig till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att söka bostadstillägg eller bostadsbidrag.

Vid placering enligt LSS särskild bostad för barn och ungdomar under 18 år betalar vardera föräldern ett underhåll till Trollhättans Stad som motsvarar Försäkringskassans nivåer.

Vid frånvaro om minst fem dagar per månad reduceras underhållet per dag.

Blankett för autogiro

Blanketten för autogiro kan du hämta hem här på hemsidan eller beställa hos kontaktcenter. E-faktura beställer du genom din internetbank.

Räkningen skickas till din folkbokföringsadress. Anmäl flytt kostnadsfritt till Skatteverket. Vill du att räkningen från Trollhättans Stad ska skickas till annan mottagare kan du begära detta genom att skicka in en blankett som du får hos kontaktcenter. Om du vill att räkningen från Trollhättans Stad och post från andra myndigheter ska komma till en annan adress, anmäl ”särskild postadress” kostnadsfritt till Skatteverket.

Trollhättans Stad tar ut avgift för vård och omsorg enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kap 8. Storleken på minimibelopp och högsta avgiften som kan tas ut är beslutade av regeringen. De styrs av prisbasbeloppet och räknas om varje år.

Du måste skicka in inkomstförfrågan för att eventuellt få din avgift reducerad. Detta görs i januari varje år, vid nytt beslut och vid ändrad inkomst eller ändrade förhållanden. Om du väljer att inte svara på inkomstförfrågan för dig eller din maka/make, utgår den fasta avgiften för din beviljade insatsnivå.

Då bostadstillägg fastställs och betalas ut retroaktivt, räknas även avgiften om retroaktivt. Då en inkomst uppgivits felaktigt, beräknas avgiften om för den tid den felaktiga uppgiften legat till grund för beräkningen. Trollhättans Stad gör efterkontroller mot taxerad inkomst.

Kommunens självkostnad för år 2023 är beräknad till 378 kronor per timme. Avgift för gruppboende, hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm och ledsagning kan överklagas genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten. Hur du går tillväga framgår av de handlingar du får tillsammans med ditt avgiftsbeslut.

Om du vill att någon anhörig eller närstående ska kunna fråga om dina räkningar och avgifter behöver du lämna samtycke till detta. Information om samtycke får du i samband med ditt biståndsbeslut. Du kan också lämna in blankett och ge eller ta bort samtycke närsomhelst.

Senast granskad 2024-01-08 av JONHJO