Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen lägenhet och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Boendestöd är en insats enligt socialtjänstlagen, SoL. Stödet riktar sig till dig med lindriga intellektuella svårigheter eller olika former av psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boendestöd är en punktinsats som innebär stöd i hemmet och dess närhet samt ett socialt stöd. Med punktinsats menas att personal ger kortare insatser i personens egna hem, stödets längd kan variera och är beroende av insatsens innehåll och ger således inte stöd hela dagar. Insatsen utgår från ett beslut . Boendestöd kan utföras under dag- och kvällstid samt under helg. Målet med verksamheten är att tillsammans finna möjligheter till utveckling, så att du på sikt skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Så här ansöker du om boendestöd

Du som vill ansöka om boendestöd gör det genom att ta kontakt med kommunens biståndshandläggare mellan klockan 8.30-9.30 på telefon 0520-49 50 00 (växel) eller ansök skriftligt genom att fylla i blankett och skicka in.

Telefonlista handläggare

E-tjänst för ansökan om boendestöd

Blankett för ansökan om boendestöd

Information om ansökan och boendestöd

Avgifter för boendestöd

För boendestöd betalar du en månadsavgift. Avgiftens storlek påverkas av dina inkomster, storleken på din hyra och huruvida du har rätt till bostadstillägg samt hur mycket hjälp du behöver.

Inkomstförfrågan

Avgiftsbroschyr

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-11-13 av Jonathan Hjort