Servicedeklaration/värdighetsgaranti insatser enligt SoL och/eller LSS

Omsorgsnämnden i Trollhättan har antagit en servicedeklaration/värdighetsgaranti för dig som har stöd genom beslut om insats enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Delaktighet

Ditt stöd ska ges med respekt för dina specifika behov, förväntningar och integritet. Du ska ges möjlighet att vara delaktig. Vi garanterar att:

 • Vi stödjer dig med din kommunikation så att du kan vara delaktig i ditt stöd.
 • Du erbjuds kontaktman/kontaktteam i samband med att ditt stöd startas.
 • Du och din kontaktman/kontaktteam går igenom ditt stödbehov som vi sedan skriver in i en genomförandeplan. Planen följs upp regelbundet och uppdateras minst en gång i halvår.
 • Att du genom till exempel brukarråd tillsammans med de andra kan påverka det som planeras i verksamheten.

Bemötande

Du ska alltid känna att vi möter dig på ett bra sätt. Vi garanterar att:

 • Vi möter dig med respekt och lugn samt är lyhörda för det du säger.
 • Vi möter dina anhöriga eller andra för dig viktiga personer med respekt.

Trygghet

Du ska känna dig trygg och säker med det stöd du får och den personal som utför stödet. Vi garanterar att:

 • Vi ger dig det stöd utifrån ditt behov oavsett om dina behov förändras över tid.
 • Vi informerar dig så att du vet vad som kommer att hända samt de förändringar som påverkar ditt stöd.
 • Att dina behov lyfts i verksamhetens team, där ditt behov av omsorg och stöd samt hälso- och sjukvård planeras. 
 • Vi bär namnskyltar eller kan legitimera oss med tjänstelegitimation.
 • Vi knackar alltid på dörren innan vi går in till dig.
 • Om du har synpunkter på ditt stöd ska du vara trygg i att kunna berätta det för personalen.
 • Vår personal har den kompetens som krävs för att utföra arbetet.

Vårt mål är att medborgarna som får stöd ska ha ett värdigt liv och erbjudas en god vård och omsorg. Därför har vi garantier för de verksamheter som utför stödet.

Om du tycker att vi inte uppfyller våra löften i ”Värdighetsgarantin”, så vill vi att du berättar det för oss.

Gör så här

Kontakta verksamhetens personal eller kommunens Kontaktcenter via brev, telefon eller e-post. När du kontaktar oss, berätta att det gäller Värdighetsgarantin för det område som är aktuellt för dig så att rätt person får din information.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig för att få höra mer om dina synpunkter. Du kommer senare att få veta vad vi planerar att göra för att du ska känna att vi ger det stöd vi utlovar.

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO