Bilden visar ett nybyggt hus

Bygga hus

Planer på att bygga hus?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det krävs oftast bygglov för nybyggnad, det vill säga att uppföra en ny byggnad, eller att flytta en befintlig byggnad till en ny plats. Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten.

Vad är en byggnad?

I PBL definieras vad som menas med byggnad. I definitionen finns ett antal kriterier som ska uppfyllas för att en konstruktion ska vara en byggnad. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att en konstruktion ska anses vara en byggnad. De kriterier som ska vara uppfyllda är följande:

  • Det ska vara en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar.
  • Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
  • Den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.


Markåtgärder i samband med bygglov

Schaktning och fyllning som utgör förberedelser till bygglovspliktiga byggnadsarbeten kräver inte ett separat marklov. Markåtgärderna ska prövas i bygglovet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan.

OBS!
Skrolla ned för att börja med ansökan

 

Bilden visar en vy mot en sjö med ett inritat hus på

Förhandsbesked

Har du planer på att bygga nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område?

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Saker som är bra att veta när man bygger nytt

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en figur som drömmer av ett nytt hus

Börja med ansökan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en ansökan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er ansökan. 

Text bild 1
Fasadritning

Fasadritning

Innehåller de berörda fasaderna, takvinkel och byggnadshöjd. Marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Vid installation av eldstad ska skorsten illustreras. Vid installation av solceller ska solcellspanelerna

Bilden visar en planritning och en skalstock på 1: 100

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta. Vid installation av eldstad ska placeringen  vara utmärkt på planritningen.

Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats.

Bilden visar vad en sektionsritning

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Kan också visa marklinjer.  Här kan läsa mer om vad en sektionsritning ska innehålla.

Bilden visar ett dokument med texten kontrollplan på

kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Läs mer om kontrollplan här.

Teknisk beskrivning

Här beskrivs om material har bärförmåga, skydd mot buller, säkerhet i händelse av brand m.m. Tillgänglighet vad gäller tröskelhöjd och dörrbredd beskrivs här också. Vid rivning ska förfarandet beskrivas. Här kan ni hitta blanketten.

Bilden visar en överstryken eld

Brandskyddsbeskrivning

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation.

Bilden visar ett dokument med texten nybyggnadskarta på

Nybyggnadskarta

Det är inte alltid det krävs en nybyggnadskarta.Vid enkla byggärende som inglasat uterum eller en byggnation som är mindre än 50 kvadratmeter krävs det inte.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

E-tjänst/blankett

Klicka för att komma till e-tjänsten eller blanketten.

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur och texten Kontroll ansvarig KA

Kontrollansvarig (KA)

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

När ansökan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er ansökan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Ansökan på bygglovskontoret

Nu har ansökan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar ett förstorningsglas och dokument

Granskning

Nu granskas ärendet mer noggrant.

Steg 6
Bilden visar en figur som har flera dokumet runt omkring sig

Handläggare

Nu har ansökan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och reda ut oklarheter och göra en bedömning. Är ärendet komplett så ges startbesked. Handläggaren skickar också ut ärende vid bygglov på förfrågan till berörda som t.ex. grannar. Det är inte alla ärenden som behöver skickas på förfrågan. En förfrågan ska besvaras inom 2-3 veckor. När allt är okej ges bygglov.

Steg 7
Bilden visar två figurer och flera dokument

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos bygglovskontoret. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte

Steg 8
Bilden visar ett dokument med texten starbesked på.

Startbesked

Dags att skicka ut startbesked till sökande. Startbeskedet innehåller information om att få påbörja installation/byggnation och begäran om slutbesked.

Steg 9
Bilden visar verktyg som hammare såg och spik

Börja bygga

Nu kan den sökande börja bygga.

Steg 10
Bilden visar två figurer vid ett halv byggt hus

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att samhällsbyggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet.

Steg 11
Bilden visar två figurer vid ett hus

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Steg 12
Bilden visar ett dokument med testen slutbesked på

Slutbesked

Bygglovskontoret kontrollerar att handlingar som ingår i lovbeslutet har följts. Därefter får sökande slutbeskedet skickat till sig.

Steg 13
Bilden visar en figur utanför sitt nya hus

Använda

Nu får den nya byggnationen/Installationen användas.

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN