Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2019.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 


Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Kostnaden för detta administrativa arbete är 723 kr och tillkommer varje lovärende. Beslut som följd av så kallad anmälan ( till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
19344 kr 5231 kr 6278 kr

2180 kr 
med  moms

723 kr

 33756
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
19344 kr 3836 kr 6278 kr  krävs ej 723 kr  30181
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 24180 kr 5231 kr 7324 kr

 2180 kr      med moms

723 kr

 39638
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

24180 kr 3836  kr  7324 kr  krävs ej 723 kr  36063
     kr

 

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4464 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  723 kr  5187 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4464 kr  2093 kr       2441 kr  723 kr  9721 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1860 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

723 kr

 
  2583 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1860 kr  krävs ej    Krävs ej 723 kr

 
  2583 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 2976 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  723 kr  3699 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 2976 kr  2093 kr    2441 kr  723 kr   8233 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1162 kr     -      -  - 1162 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal
   465 kr     -      -   -  465 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1860 kr  *Kan krävas om avståndet till gräns är närmare än 1 m. 4534 kr tillkommer då.     - 1860 kr*
Komplementbyggnad högst 25 kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1860 kr  - 1860 kr*
Komplementbyggnad högst 25 kvm, bostad. 
PBL 9:4a
  1860-3022 kr - 1860-3022 kr*

 

                        Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4650 kr 723 kr 5373 kr
Avslag förhandsbesked 2325 kr Ingen 2325 kr

  

Senast granskad 2019-10-10 av Katarina Loodh