Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Det tillkommer en kostnad för detta  administrativa arbete. Beslut som följd av så kallad anmälan ( till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
24111 kr 6521 kr 9781 kr med moms

2718 kr 
med  moms

917 kr**

 44048
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
24111 kr 4782 kr 9781 kr med moms  krävs ej* 917 kr**  39591
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 30139 kr 6521 kr 11411 kr med moms

 2231 kr      med moms

917 kr**

 51219
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

30139 kr 4782  kr 11411 kr med moms  krävs ej* 917 kr**  47249
     kr

* Krävs endast vid sammanhållen bebyggelse, 2231 kr med moms.

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  6434 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  917 kr**  7353 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   6434 kr  2608 kr       3804 kr med moms  917 kr**  13765 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

3478 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

917 kr**

 
  4395 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

3478 kr  krävs ej    Krävs ej 917 kr**

 
  4395 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 4289 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  917 kr**  5206 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 4289 kr  2608 kr    3804 kr med moms  917 kr**   11618 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1449 kr     -      -  - 1449 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal    580 kr     -      -   -  580 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   3478 kr     -      -  - 3478 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, ej bostad. PBL 9:4a   3478 kr     -      -  - 3478 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, bostad. PBL 9:4a   4347 kr     -      -  - 4347 kr

 

                        Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 8694 kr 917 kr** 9611 kr
Avslag förhandsbesked 4347 kr Ingen 4347 kr

 

** Denna kostnad beror på antal sakägare. Är det fler än 15 sakägare blir kostnaden högre.   

Senast granskad 2022-02-08 av REBGUS