Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2020.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Det tillkommer en kostnad för detta  administrativa arbete. Beslut som följd av så kallad anmälan ( till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
19677 kr 5321 kr 7982 kr med moms

2217 kr 
med  moms

750 kr

 35947
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
19677 kr 3902 kr 7982 kr med moms  krävs ej* 750 kr  32311
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 24596 kr 5321 kr 9312 kr med moms

 2217 kr      med moms

750 kr

 42196
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

24596 kr 3902  kr 9312 kr med moms  krävs ej* 750 kr  38560
     kr

* Krävs endast vid sammanhållen bebyggelse, 2217 kr med moms.

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4541 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  750 kr  5291 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4541 kr  2129 kr       3104 kr med moms  750 kr  10524 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1892 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

750 kr

 
  2642 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1892 kr  krävs ej    Krävs ej 750 kr

 
  2642 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 3027 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  750 kr  3777 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 3027 kr  2129 kr    3104 kr med moms  750 kr   9010 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1183 kr     -      -  - 1183 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal    473 kr     -      -   -  473 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1892 kr     -      -  - 1892 kr
Komplementbyggnad högst 25kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1892 kr     -      -  - 1892 kr
Komplementbyggnad högst 25kvm, bostad. PBL 9:4a   3075 kr     -      -  - 3075 kr

 

                        Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4730 kr 750 kr* 5480 kr
Avslag förhandsbesked 2365 kr Ingen 2365 kr

 

* Denna kostnad beror på antal sakägare. Är det fler än 15 sakägare blir kostanden högre.   

Senast granskad 2020-09-14 av Katarina Loodh