Pengar i närbild, sedlar och mynt

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2018.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 


Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Kostnaden för detta administrativa arbete är 723 kr och tillkommer varje lovärende. Beslut som följd av så kallad anmälan ( t.ex. installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

FörutsättningarBygglovKartaUtstak-ningLäges-kontrollAdmTotalt     
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
18928 kr 5119 kr 6143 kr

2133 kr 
med  moms

723 kr

 36046
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
18928 kr 3754 kr 6143 kr  krävs ej 723 kr  29548
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 23660 kr 5119 kr 7166 kr

 2133 kr      med moms

723 kr

 38801
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

23660 kr 3754  kr  7166 kr  krävs ej 723 kr  35303
     kr

 

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsätningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4368 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  723 kr  5091 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4368 kr  2048 kr       2389 kr  723 kr  9528 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1820 kr

Krävs
   ej

    Krävs
       ej

723 kr

 
  2543 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1820 kr  2048 kr    2389 kr 723 kr

 
  6980 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 2912 kr  Krävs
    ej
   Krävs
      ej
 723 kr  3635 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till grän
 2912 kr  2048 kr    2389 kr  723 kr   8072 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstak-
ning
Adm    Totalt 
 Installation av eldstad/rökkanal   1138 kr     -      -  - 1138 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal
   455 kr     -      -   -  455 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1820 kr  *Kan krävas om avståndet till gräns är närmare än 1 m. 4437 kr tillkommer då.     - 1820 kr*
Komplementbyggnad högst 25 kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1820 kr  - 1820 kr*
Komplementbyggnad högst 25 kvm, bostad. 
PBL 9:4a
  2912 kr - 2912 kr*

 

                        Besked

  Beslut      Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4550 kr     723 kr 5273 kr
Avslag förhandsbesked 2275 kr     Ingen 2275 kr

  

Senast granskad: 2018-01-04 | av: johanna.berg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)