Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Det tillkommer en kostnad för detta  administrativa arbete. Beslut som följd av så kallad anmälan ( till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
19802 kr 5355 kr 8033 kr med moms

2231 kr 
med  moms

754 kr**

 36175
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
19802 kr 3927 kr 8033 kr med moms  krävs ej* 754 kr**  32516
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 24752 kr 5355 kr 9371 kr med moms

 2231 kr      med moms

754 kr**

 42463
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

24752 kr 3927  kr 9371 kr med moms  krävs ej* 754 kr**  38804
     kr

* Krävs endast vid sammanhållen bebyggelse, 2231 kr med moms.

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  4570 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  754 kr**  5324 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   4570 kr  2142 kr       3124 kr med moms  754 kr**  10590 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

1904 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

754 kr**

 
  2658 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

1904 kr  krävs ej    Krävs ej 754 kr**

 
  2658 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 3046 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  754 kr**  3800 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 3046 kr  2142 kr    3124 kr med moms  754 kr**   9066 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1190 kr     -      -  - 1190 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal    476 kr     -      -   -  476 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   1904 kr     -      -  - 1904 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, ej bostad. PBL 9:4a   1904 kr     -      -  - 1904 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, bostad. PBL 9:4a   3094 kr     -      -  - 3094 kr

 

                        Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 4760 kr 754 kr** 5514 kr
Avslag förhandsbesked 2380 kr Ingen 2380 kr

 

** Denna kostnad beror på antal sakägare. Är det fler än 15 sakägare blir kostnaden högre.   

Senast granskad 2021-04-21 av rebecca.gustavsson@trollhattan.se