Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2023.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En avgift tas ut för handläggningen av ditt ärende. Den slutliga avgiften beror på flera olika faktorer, till exempel byggnadsverkets storlek och hur komplicerat ärendet är. 

Beslut om förhandsbesked och lov måste kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och underrättelse måste skickas till sakägare. Det tillkommer en kostnad för detta  administrativa arbete. Beslut som följd av så kallad anmälan ( till exempel installation av eldstad) behöver dock inte kungöras. Bygglovsavgiften beräknas på bruttoarea medan mät- och kartavgifter baseras på byggnadsarea.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller att den blir avvisad kan kommunen ta ut en avgift om handläggning påbörjats. Får du ett negativt besked tas en avgift ut för den handläggning som har gjorts.

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet senare ändras i högre instans.

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage

Förutsättningar Bygglov Karta Utstakning Läges-kontroll Adm Totalt  
151-199 kvm
Planenligt inom detaljplan
26208 kr 7088 kr 10631 kr med moms

2954 kr 
med  moms

985 kr**

 47866
    kr

151-199 kvm
Utom detaljplan med förhandsbesked
26208 kr 5198 kr 10631 kr med moms  krävs ej* 985 kr**  43022
    kr 
200-250 kvm Planenligt inom detaljplan 32760 kr 7088 kr 12404 kr med moms

 2954 kr      med moms

985 kr**

 56191
    kr

200-250 kvm
Utom detaljplan med förhands-besked

32760 kr 5198  kr 12404 kr med moms  krävs ej* 985 kr**  51347
     kr

* Krävs endast vid sammanhållen bebyggelse, 2954 kr med moms.

Nybyggnad av garage (separat ärende)

Förutsättningar Bygglov


Karta

Utstakning Adm Totalt

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

  6993 kr   Krävs          ej.      Krävs
        ej.
  985 kr**  7978 kr

Bruttoarea 35-50 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

   6993 kr  2835 kr       4135 kr med moms  958 kr**  14948 kr

 

Tillbyggnad av enbostadshus

Förutsättningar Bygglov Karta


Utstakning    

Adm Totalt

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

3780 kr

Krävs
   ej

    Krävs ej

985 kr**

 
  4765 kr

1-15 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns

3780 kr  krävs ej    Krävs ej 985 kr**

 
  4765 kr

16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan=/>1,0 m till gräns

 4662 kr  Krävs
    ej
   Krävs ej  985 kr**  5657 kr
16-34 kvm
Planenligt inom detaljplan mindre än 1,0 m till gräns
 4462 kr  2835 kr    4135 kr med moms  985 kr**   12417 kr

 

Anmälan

 Förutsättningar Startbesked Karta Utstakning Adm Totalt 
Installation av eldstad/rökkanal   1575 kr     -      -  - 1575 kr
Installation av kassett i befintlig rökkanal    630 kr     -      -   -  630 kr
Tillbyggnad högst 15kvm. PBL 9:4b   3780 kr     -      -  - 3780 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, ej bostad. PBL 9:4a   3780 kr     -      -  - 3780 kr
Komplementbyggnad högst 30kvm, bostad. PBL 9:4a   4725 kr     -      -  - 4725 kr

 

                        Besked

  Beslut  Adm Totalt
Positivt förhandsbesked 9750 kr 985 kr** 10735 kr
Avslag förhandsbesked 4725 kr Ingen 4725 kr

 

** Denna kostnad beror på antal sakägare. Är det fler än 15 sakägare blir kostnaden högre.   

Senast granskad 2023-03-17 av REBGUS