Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strandskyddsbestämmelser innebär förbud att genomföra vissa åtgärder inom strandskyddad zon. Om särskilda skäl föreligger kan man söka dispens från strandskyddsbestämmelserna. Du kan ta reda på om din fastighet berörs av strandskyddsbestämmelser genom att kontakta Stadsbyggnadskontoret. 

Syftet med strandskyddet

Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken: Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Strandskyddet gäller

  • samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
  • både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte
  • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns
  • 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. På vissa platser är strandskyddet utvidgat till upp till 300 meter från strandlinjen.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

OBS!
Skrolla ned för att börja med ansökan

 

Källa: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/  2021-07-16

En illustration om vad kartportalen innehåller

Karta strandskydd

Här kan ni se om din fastighet har strandskydd.

Saker som är bra att veta

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en dal med en bäck

Börja med ansökan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en ansökan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er ansökan. 

Text bild 1
Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

E-tjänst/blankett

Klicka för att komma till e-tjänsten eller blanketten.

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur som är överstruken

Kontrollansvarig (KA) behövs inte

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

När ansökan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er ansökan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Anmälan på bygglovskontoret

Nu har anmälan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar ett förstorningsglas och dokument

Granskning

Nu granskas ärendet mer noggrant.

Steg 6
Bilden visar dokument

Handläggare

Nu har ansökan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och gör en utredning av den tilltänkta platsen, som sedan ska upp till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Steg 7
Bilden visar flera personer som fattar beslut

Samhällsbyggnadsnämnden

Handläggaren redogör för nämnden vad utredningarna har visat och fattar beslut där efter.

Steg 8
Bilden visar ett papper med texten beslut på

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden skickar beslutet till den sökande och till länsstyrelsen som har tre veckor på sig att meddela om de vill överpröva kommunens beslut eller inte, oavsett om det är positivt eller negativt för sökande.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2022-11-01 av JOSÅKEBEN