En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem är byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet

Vad ansvarar byggherren för?

Byggherren ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven kan även finnas i beslut som har meddelats med stöd av lagen eller dess föreskrifter. Med föreskrifter avses plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av bemyndigande, exempelvis Boverkets byggregler, BBR. Det här innebär till exempel att byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar eller föreskrifter. Det ansvaret regleras i separat lagstiftning och inte i PBL.

För åtgärder som kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland annat för att:

  • åtgärden inte påbörjas förrän lov har beviljats eller anmälan har gjorts,
  • en kontrollplan tas fram och lämnas in till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet,
  • byggåtgärden inte påbörjas innan startbesked finns,
  • åtgärden uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen,
  • åtgärden kontrolleras enligt den fastställda kontrollplanen, och
  • åtgärden inte tas i bruk innan slutbesked finns.

Trots att det inte finns något krav i lagen på att byggherren måste delta på det tekniska samrådet, på arbetsplatsbesöket eller på slutsamrådet, bör byggherren ha ett stort intresse av att delta. Detta eftersom det är byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

För åtgärder som inte kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland annat för att:

  • kraven på lokalisering, placering och utformning avseende fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet i PBL uppfylls,
  • de krav som gäller för åtgärden avseende bland annat utformning, tekniska egenskaper, förvanskning, underhåll, varsamhet och byggprodukters lämplighet enligt PBL och PBF uppfylls.

Källa: Boverket (2020). Byggherrens ansvar. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/byggherrens-ansvar/ Hämtad 2021-07-16.

Senast granskad 2022-03-15 av REBGUS