Bilden visar två figurer vid ett hus

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem initierar att slutsamråd ska hållas?

Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till samhällsbyggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när byggåtgärden håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan eller begära ett slutbesked i god tid innan åtgärden har färdigställts. Då får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska ske eller utfärda slutbesked om inget samråd ska ske.

Vilka ska kallas?

Samhällsbyggnadsnämnden ska skicka skriftlig kallelse om slutsamråd till:

  • byggherren
  • den eller de kontrollansvariga, och
  • övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med

Vad ska gås igenom på mötet?

Slutsamrådet bör ha karaktären av en revision. Vid slutsamrådet ska man gå igenom:

  • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
  • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
  • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
  • den kontrollansvariges utlåtande,
  • annan dokumentation över arbetets utförande,
  • behov av andra åtgärder, och
  • förutsättningarna för ett slutbesked

Boverket har tagit fram vägledning om rivningsavfall i samband med slutsamrådet. Du kan läsa mer om detta här: Slutsamråd och slutbesked - rivningsavfall

Precis som vid det tekniska samrådet ska samhällsbyggnadsnämnden föra protokoll över slutsamrådet. Samhällsbyggnadsnämnden får ta ut en avgift för slutsamrådet. 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Slutsamråd ska genomföras för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan om samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tekniskt samråd behövs och slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

Källa: Boverket (2014). Slutsamråd. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/slutsamrad/ Hämtad 2021-07-16.

Senast granskad 2022-03-02 av REBGUS