Bilden visar två figurer och flera dokument

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos bygglovskontoret. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När ska förslag till kontrollplan och tekniska handlingar lämnas in?

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

När ska tekniskt samråd hållas?

Samhällsbyggnadsnämnden ska snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om:

 • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
 • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
 • byggherren har begärt ett tekniskt samråd.

Vilka ska kallas?

Samhällsbyggnadsnämnden ska skriftligen kalla byggherren och den eller de som är kontrollansvariga. Om det är lämpligt kan man använda e-post för kallelsen.

I följande fall ska samhällsbyggnadsnämnden även kalla andra berörda:

 • Om samrådet rör en åtgärd som kräver färdigställandeskydd ska byggnadsnämnden ge den som svarar för färdigställandeskyddet tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör arbetslokaler eller ett personalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares räkning ska kallelsen också skickas till arbetsmiljömyndigheten och en representant för arbetstagarna. Om det behövs, ska nämnden även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.
 • Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder för sammanlagt minst tio boende ska samhällsbyggnadsnämnden ge en representant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Det som gäller i fråga om arbetstagare gäller även andra som enligt arbetsmiljölagen ska likställas med arbetstagare.

Det finns ingen närvarorätt för andra än de ovan uppräknade. Men samhällsbyggnadsnämnden kan kalla andra som enligt samhällsbyggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att delta. Exempel på andra myndigheter som kan vara berörda är Trafikverket, Försvarsmakten eller Luftfartsverket och andra förvaltningar inom kommunen som exempelvis livsmedel, miljö eller räddningstjänst.

Vem ska få yttra sig?

Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum ska samhällsbyggnadsnämnden ge MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillfälle att yttra sig. Det innebär normalt ett skriftligt förfarande. Om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt kan MSB ges tillfälle att delta på det tekniska samrådet.

När behövs det inget tekniskt samråd?

Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är:

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus,
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus,
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad,
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser, och
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • flyttning av enkla byggnader

Källa: Boverket (2020). Tekniskt samråd. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/tekniskt-samrad/ Hämtad 2021-07-16.

 

 

Senast granskad 2022-03-02 av REBGUS