Bilden visar två figurer vid ett halv byggt hus

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att samhällsbyggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras och när dessa bör ske ska framgå av kontrollplanen. Arbetsplatsbesök ska protokollföras av samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När ska det avgöras om arbetsplatsbesök behövs?

Behovet av arbetsplatsbesök ska samhällsbyggnadsnämnden avgöra vid det tekniska samrådet. Det är då också lämpligt att bestämma när arbetsplatsbesöket eller arbetsplatsbesöken ska ske. Detta för att byggherren tidigt ska veta när det kommer att ske och få med det i sin planering. I protokollet för det tekniska samrådet ska det framgå om arbetsplatsbesök krävs eller inte krävs och när det i så fall ska ske.

Vilka ska vara med på arbetsplatsbesöket?

Samhällsbyggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige ska alltid vara med på arbetsplatsbesöket. Det är även lämpligt att byggherren eller dess ombud och den som utför åtgärden är med.

Vad görs på ett arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar samhällsbyggnadsnämndens handläggare bland annat att:

  • kontrollplanen och bygglovet följs,
  • den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och
  • inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Arbetsplatsbesöket liknar mest en revision och kan inte jämföras med de besiktningar som samhällsbyggnadsnämnden gjorde enligt tidigare lagstiftning. 

Källa: Boverket (2014). Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/byggnadsnamndens-arbetsplatsbesok/ Hämtad 2021-07-16.

Senast granskad 2022-03-02 av REBGUS