Ek i Karlsbergsparken, ett skyddsvärt träd.

Skyddsvärda träd

Sverige har ett av Europas största bestånd av skyddsvärda träd och närmare 750 av dem finns i Trollhättan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sverige har ett internationellt ansvar för gamla och grova lövträd. De träd som finns idag är bara en liten del av alla de som en gång fanns. De lite yngre träden som är på väg att bli gamla och kan ta vid när de gamla försvinner saknas också. Vi har därför ett stort ansvar att värna de träd som vi har.

Känn igen skyddsvärda träd

Träd som är särskilt skyddsvärda är antingen

  • grövre än tre meter runt om,
  • äldre än 140-200 år eller
  • har ett stort hål i stammen.

De flesta träden är ekar, almar, lindar och askar. Många finns i hagmarker, vid gårdar, i parker, alléer och kyrkogårdar.

Se exempel på skyddsvärda träd

Träd på tillväxt

Tyvärr är många av de gamla och grova träden i dåligt skick och riskerar att dö. Därför är det viktigt att också vara rädd om de träd som under de kommande 50-100 åren kan ta över som särskilt skyddsvärda. I Trollhättan kallar vi dessa träd för efterföljare. För att räknas som en efterföljare bör stammen vara över 70 centimeter i diameter.

Träden är fulla av liv

Gamla, grova träd är värdefulla som hem för flera hundra olika växter och djur, till exempel fåglar, ekorrar, fladdermöss, svampar, skalbaggar och lavar. Många av dem är dessutom sällsynta. Förutom boplats så erbjuder träden rikligt med föda.

Många arter har mycket speciella krav på sin livsmiljö, sådana som bara gamla och grova träd erbjuder. En gammal ek kan liknas vid ett fantastiskt hyreshus med olika sorters lägenheter. De kan till exempel vara soliga eller skuggiga, torra eller fuktiga, ha skrovlig eller slät bark, ha små eller stora håligheter och olika mycket död ved. Det är just mångfalden av alla dessa livsmiljöer som gör att så många olika arter finns i gamla grova träd.

Var finns de gamla grova träden?

I artportalen finns uppgifter om var särskilt skyddsvärda träd finns. Informationen är öppen för alla och du kan själv söka efter träd i din närmiljö. Du kan också rapportera in dina egna fynd av gamla träd.

I Trollhättans kommun har träd inventerats i olika omgångar under 2000-talet. På Trollhättans Stads egen mark har vi inventerat både 2020 och 2022. Vid dessa tillfällen har vi sammanlagt hittat cirka 100 nya särskilt skyddsvärda träd. Totalt för hela Trollhättans kommun finns nu ungefär 750 träd registrerade.

Artportalen

Värna skyddsvärda träd

Trollhättans Stad arbetar för att bevara och stärka förutsättningarna för de skyddsvärda träden. Som ett led i detta har flera träd som växer på Stadens egen mark under 2022 fått individuella skötselplaner. En åtgärd som syftar till att säkra trädens långsiktiga överlevnad. Främst handlar det om olika röjningar i anslutning till trädets stam och krona. Igenväxning är ett av de största hoten mot trädens överlevnad.

En viktig del är också att öka kunskapen och sprida information om trädens värde och behov av skydd och skötsel. I broschyrerna "Därför är vissa träd mer värdefulla än andra" och "Äger du ett gammalt träd" kan du läsa mer om träden och vad du kan göra:

Därför är vissa träd mer värdefulla än andra

Äger du ett gammalt träd

Trollhättans symbolträd

Under 2014 röstade trollhätteborna fram vilket träd som ska vara Trollhättans symbolträd. Ett träd som är symbol för alla de värdefulla grova träd vi har i vår närhet. Det blev eken som står intill Lextorpskyrkan i Trollhättan. Trädet är nu skyddat som naturminne.

Se "Lextorpseken"

LONA-logotype. Länsstyrelsen medfinansierar lokalt naturvårdsprojekt.Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård har medfinansierat projektet.

 

Ek i hagmark vid Svenäcker. Ett skyddsvärt träd.

Exempel på skyddsvärda träd

På följande sidor kan du se några av de skyddsvärda träd som finns i vår närhet.

Ek i Strömslundsparken, ett skyddsvärt träd.

Vanliga frågor och svar om träd

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar om träd.

Senast granskad 2023-03-07 av JEAWAD