Ek i Strömslundsparken, ett skyddsvärt träd.

Vanliga frågor och svar om träd

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar om träd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Frågor och svar

Träd som har stor betydelse för flera andra arter betraktas som värdefulla. Som särskilt skyddsvärda träd räknas träd med en stamdiameter på minst 100 cm, träd med större hålighet och gamla träd (140-200 år).

Ihåliga träd kan till exempel vara hem för fladdermöss och ugglor. På gamla och grova träd kan man hitta flera olika mossor, lavar och svampar. Insekter trivs i träd där det finns gott om död ved. Därför är det viktigt att träden får stå kvar så länge som möjligt och att det finns gott om träd i alla åldrar.

Länsstyrelsens hemsida om hotade djur och växter och särskilt skyddsvärda träd

Länsstyrelserna och vissa kommuner har inventerat skyddsvärda träd. Om du vill veta mer om ett specifikt träd som du tror är inventerat sök i artportalen.

Artportalen

Särskilt skyddsvärda träd är levande kulturminnen som har en mycket stor artrikedom. Dessa träd är så värdefulla att de bör finnas kvar. Om du ändå behöver ta ner ett sådant träd eller göra åtgärder som riskerar att skada trädet ska du först anmäla det för samråd till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens hemsida om åtgärder i naturmiljö och särskilt skyddsvärda träd

Andra värdefulla träd är inte i lagens mening skyddade såvida de inte är ett naturminne, står i ett skyddat område som till exempel ett naturreservat eller står i en allé. Det bästa är alltid att låta värdefulla träd få stå kvar, men ibland kan träden bli en säkerhetsrisk om de kan ha murkna grenar och liknande. Välj i så fall i första hand att beskära trädet. Om du inte har kunskaper om hur du beskär träd så bör du kontakta en arborist. Att beskära ett värdefullt träd är inte detsamma som att beskära ett äppelträd.

Nej, markägaren äger träden. Det innebär att du varken får ta ner träd på någon annans mark eller på kommunens mark. Du kan bli polisanmäld och skadeståndsskyldig om du olovligt tar ner träd på någon annans mark. Du kan läsa mer om trädfällning på kommunens mark på vår hemsida:

Trädfällning på kommunens mark

Nej, grannen är inte skyldig att ta ner trädet. Att få sin tomt skuggad eller att det faller ner löv är inte att betrakta som en olägenhet. Om du får problem med löv i hängrännorna finns ett knep, sätt ett nät över hängrännan så slipper du rensa så ofta. Det finns färdiga hängrännsnät att köpa, men den händiga kan också tillverka ett själv.

Det beror på trädets skick. Om det är uppenbart att trädet kan orsaka skada bör du beskära det eftersom du kan bli skadeståndsskyldig den dag något händer. Blåser däremot ett friskt och stabilt träd omkull får personen som fått sin egendom förstörd troligen stå för reparationskostnaderna själv.

Ofta är de ihåliga träden starkare än de solida träden och även om hålet är stort är träet som är kvar ofta mycket hårt. Om trädet har tunga grenar och ihålig stam finns det risk för att det knäcks och då kan det vara lämpligt att beskära trädet. Rätt utfört kan beskärning och regelbunden besiktning öka ett träds livslängd.

Trädbeskärning genomförs bäst av en kunnig arborist. Helst gör den i juli – september, men vissa träd kan även beskäras under senvintern. Tänk på att träd som toppkapas eller får en snittyta över 10 cm i diameter kan drabbas av röta.

På Svenska trädföreningens hemsida hittar du länkar till företag som arbetar med trädservice. När du anlitar en arborist, tänk på att arboristen ska ha en yrkesutbildning eller vara certifierad enligt E.A.C (European arboriculture council – European treeworker) eller I.S.A (International Society of Arboriculture – Certified Arborist). Företaget du anlitar ska också ha F-skattebevis och ansvarsförsäkring och kunna visa upp likartade referensjobb.

Svenska trädföreningens hemsida

Om du är tvungen att ta ned ett träd som står i en allé krävs att du i god tid lämnar in en ansökan till länsstyrelsen där du anger var trädet står, varför du vill ta ned trädet, när du tänker ta ned trädet och hur du tänker ta ned trädet.

Det är alltid bra att ersätta trädet med ett nytt träd. Plantera då helst ett träd så likt som möjligt det som tagits ner eller andra träd som växer i området. När du planterar ditt nya träd, tänk då på att gräva en tillräckligt stor grop, fylla på med ny fräsch jord och se till att jorden inte torkar ut runt det nyplanterade trädet.

Död ved är alltid bra och gynnar mångfalden. Du måste inte lägga den döda veden precis där trädet stod, det går att flytta till ett område där den är mindre i vägen, men det är bra att ha ursprungsplatsen som förstahandsval.

I vissa delar av kommunens skogar så ligger det rejäla rishögar eller veddeponier som vi kallar dem. Död ved har stor betydelse för insekter, fåglar, svampar och många andra organismgrupper. Under lång tid har mängden död ved i skogarna drastiskt minskat. Att skapa veddeponier är ett enkelt sätt att öka mångfalden i ett område och ett led i arbetet med att uppnå de lokala miljökvalitetsmålen för miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Hamling är en särskild sorts beskärning som förr användes för att utöka vinterfodret till djuren. Träd som inte varit hamlade på länge och som fått hamlingsgrenar grövre än 10 cm bör inte hamlas enligt traditionell mening utan restaureringsbeskäras stegvis (om det behövs). Det är viktigt att inte ha som mål att komma tillbaka till den gamla hamlingspunkten. Då är risken stor att man förkortar livet på trädet och dessutom att stora naturvärden går förlorade.

Ett träd kan ibland hysa en fridlyst art. Exempel på fridlysta arter som trivs i gamla ihåliga träd är läderbagge, saffransticka och fladdermöss. Om trädet hyser en fridlyst art fås trädet inte tas ned.

Senast granskad 2022-12-05 av JEAWAD