bild på två barn och två vuxna som sitter i en sandlåda och skrattar.

Vårdnad, boende, umgänge

Till Familjerätten kan du som förälder vända dig för att få råd och hjälp bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föräldrar som är oense

När föräldrar inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen, bör hjälp i första hand sökas genom familjerättens rådgivningsfunktion eller genom samarbetssamtal.

Kommer föräldrarna ändå inte överens genom samarbetssamtal kan ni vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär oftast att familjerätten ska utreda vad som är bäst för barnet.

Läs mer om Samarbetssamtal

Föräldrar som är överens

Föräldrar som är överens kan teckna avtal om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen på familjerätten.

Avtalet är ofta resultatet av att föräldrarna kommit överens genom samarbetssamtal hos familjerätten.

Avtalet är juridiskt bindande och har samma juridiska värde som en dom i tingsrätten. Bryts avtalet kan du vända dig till tingsrätten och begära verkställighet. Tingsrätten kan då förelägga om till exempel medling eller vite.

Informationssamtal

Tingsrätten kan endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om föräldrar först gått på informationssamtal hos familjerätten.

Under informationssamtalet som går familjerättssekreterare igenom hela processen noggrant från.

Familjerätten ser helst att ni kommer till ett gemensamt samtal men det är inget krav.

Efter genomfört informationssamtal får deltagande föräldrar ett intyg att visa upp för tingsrätten. Den förälder som avser väcka talan i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge som måste visa upp ett intyg.

Kontakta familjerätten för mer information.

Utredningen om vårdnad, boende och umgänge

Se bra och upplysande film på sidan om vårdnad, boende och umgänge på domstol.se.

Om talan väcks i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge kommer domstolen att ge familjerätten i uppdrag att utreda frågan. Vid en utredning möter familjerättssekreterare er föräldrar var för sig. En del möten sker hemma hos respektive förälder med barnet närvarande.

För att få en uppfattning om barnets uppfattning talar familjerättssekreteraren med barnet utifrån barnets mognad om det inte är uppenbart olämpligt. Det är mycket viktigt att barnet får möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och har fått tillåtelse av båda föräldrarna att faktiskt få göra det.

Konflikt och försoning

Läs mer på sidan om konflikt och försoning på domstol.se

Detta är ett alternativ till traditionell handläggning av vårdnadsmål i domstol vilket syftar till att parterna ska nå hållbara samförståndslösningar formulerade i dom.

Ni föräldrar kan när som helst begära att utredningen ska vila om ni vill försöka komma överens genom samarbetssamtal hos familjerätten.

Utredningen bör ta högst fyra månader.

Vad utredningen ska beskriva

Det centrala i en utredning är barnets bästa. Hur möts barnets behov av grundläggande omsorg upp av er föräldrar? Hur klarar ni att sätta barnets behov före era egna? Hur påverkar er konflikt barnet vid överlämningar? Hur pratar ni om den andre föräldern med barnet? Hur bemöter ni barnets känslor? Förstår barnet varför ni bråkar?

Ju bättre föräldrar hanterar situationen, desto enklare blir det för barnet.

Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan sina föräldrar. Det är barnets behov som bedöms.

Information från andra om barnet

Familjerätten pratar med barnets förskola, skola, sjukvård, eventuella nya partners och eventuellt andra relevanta personer. Registerutdrag från socialtjänst och polis tas in. Informationen familjerätten får in lämnas till båda föräldrarna och barnet om det gynnas av att få informationen.

Utredningen avslutas med socialsekreterarens sakliga bedömning, som beskriver hur föräldrarnas konflikt påverkar och kan komma att påverka barnet i framtiden.

Föräldrarna och barnet ska informeras om utredningen

Era kommentarer läggs till utredningen och skickas sedan till tingsrätten.

Kontakta oss

Telefon: 0520-49 55 53
Telefontid: måndag-fredag 8:30-10:00 (onsdagar gäller 13:00-14:30)

E-post: familjeratt@trollhattan.se

 

Ordförklaringar

Förklaring av begreppen vårdnadshavare, gemensam vårdnad, enskild vårdnad, umgänge och boende.

Barn som leker i höstlöv

Barn i föräldrars fokus - BiFF

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

HBTQ-flagga

HBTQ-certifierade verksamheter

Flera av Arbetsmarknads- och socialförvaltningens enheter är HBTQ-certifierade, vilket innebär att verksamheterna arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten.

Skilda Världar

Skilda Världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar.

Namnärende

Information till dig som är ensam vårdnadshavare och vill byta efternamn på barnet.

Bild på fyra barnsben som sitter på en parkbänk och äter banan. Bilden är beskuren vid axlarna på barnen.

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för adoption, namnärenden och att fastställa faderskap.

Senast granskad 2024-01-08 av ANDGLE