bild på två barn och två vuxna som sitter i en sandlåda och skrattar.

Vårdnad, boende, umgänge

Till Familjerätten kan du som förälder vända dig för att få råd och hjälp bland annat när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Verksamhet

Familjerätten

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Telefon

0520-49 55 53

Övrig information

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.30-10.00 samt onsdag 13.00-14.30. familjeratt@trollhattan.se

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Föräldrar som är oense

När föräldrar inte är överens i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen, bör hjälp i första hand sökas genom familjerättens rådgivningsfunktion eller genom samarbetssamtal.

Kommer föräldrarna ändå inte överens genom samarbetssamtal kan ni vända er till tingsrätten. Tingsrätten begär oftast att familjerätten ska utreda vad som är bäst för barnet.

Läs mer om Samarbetssamtal

Föräldrar som är överens

Föräldrar som är överens kan teckna avtal om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen på familjerätten.

Avtalet är ofta resultatet av att föräldrarna kommit överens genom samarbetssamtal hos familjerätten.

Avtalet är juridiskt bindande och har samma juridiska värde som en dom i tingsrätten. Bryts avtalet kan du vända dig till tingsrätten och begära verkställighet. Tingsrätten kan då förelägga om till exempel medling eller vite.

Informationssamtal

Tingsrätten kan endast ta upp en stämning om barns vårdnad, boende eller umgänge om föräldrar först gått på informationssamtal hos familjerätten.

Under informationssamtalet som går familjerättssekreterare igenom hela processen noggrant från.

Familjerätten ser helst att ni kommer till ett gemensamt samtal men det är inget krav.

Efter genomfört informationssamtal får deltagande föräldrar ett intyg att visa upp för tingsrätten. Den förälder som avser väcka talan i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge som måste visa upp ett intyg.

Kontakta familjerätten för mer information.

Utredningen om vårdnad, boende och umgänge

Om talan väcks i domstol om vårdnad, boende och/eller umgänge kommer domstolen att ge familjerätten i uppdrag att utreda frågan. Vid en utredning möter familjerättssekreterare er föräldrar var för sig. En del möten sker hemma hos respektive förälder med barnet närvarande.

För att få en uppfattning om barnets uppfattning talar familjerättssekreteraren med barnet utifrån barnets mognad om det inte är uppenbart olämpligt. Det är mycket viktigt att barnet får möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och har fått tillåtelse av båda föräldrarna att faktiskt få göra det.

Konflikt och försoning

Detta är ett alternativ till traditionell handläggning av vårdnadsmål i domstol vilket syftar till att parterna ska nå hållbara samförståndslösningar formulerade i dom.

Ni föräldrar kan när som helst begära att utredningen ska vila om ni vill försöka komma överens genom samarbetssamtal hos familjerätten.

Utredningen bör ta högst fyra månader.

Vad utredningen ska beskriva

Det centrala i en utredning är barnets bästa. Hur möts barnets behov av grundläggande omsorg upp av er föräldrar? Hur klarar ni att sätta barnets behov före era egna? Hur påverkar er konflikt barnet vid överlämningar? Hur pratar ni om den andre föräldern med barnet? Hur bemöter ni barnets känslor? Förstår barnet varför ni bråkar?

Ju bättre föräldrar hanterar situationen, desto enklare blir det för barnet.

Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan sina föräldrar. Det är barnets behov som bedöms.

Information från andra om barnet

Familjerätten pratar med barnets förskola, skola, sjukvård, eventuella nya partners och eventuellt andra relevanta personer. Registerutdrag från socialtjänst och polis tas in. Informationen familjerätten får in lämnas till båda föräldrarna och barnet om det gynnas av att få informationen.

Utredningen avslutas med socialsekreterarens sakliga bedömning, som beskriver hur föräldrarnas konflikt påverkar och kan komma att påverka barnet i framtiden.

Föräldrarna och barnet ska informeras om utredningen

Era kommentarer läggs till utredningen och skickas sedan till tingsrätten.

 

Vårdnadshavare

Att vara vårdnadshavare är att ha föräldraansvar. Barnet har vårdnadshavare tills det fyller 18 år.

Föräldraansvar är att ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god fostran. Barnet skall bemötas respektfullt för sin person och personlighet och får aldrig utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Informationsrätt som vårdnadshavare

Informationsrätt betyder att du som vårdnadshavare har rätt att få information om barnet från till exempel förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter. Dessa har skyldighet att lämna information till båda vårdnadshavarna om ni inte lever ihop.

Får du som förälder inte information från till exempel skola ska du begära att de skickar information direkt till dig. Det är annars lätt att gå miste om delar av ditt barns utveckling.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att ni som föräldrar har gemensamt ansvar för ert barn, och att ni tillsammans bestämmer i frågor som rör barnet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina gemensamma barn. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare. Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till Skattemyndigheten och via Familjerätten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, om inte någon av dem begär enskild vårdnad.

Enskild vårdnad

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvaret för barnet och bestämmer i frågor som rör barnet.

Umgänge

Det finns ingen regel för hur umgänge med barnet ska se ut, till exempel varje helg, eller varannan vecka. Gemensam eller enskild vårdnad påverkar i sig inte umgänget.

Umgänge skall utformas efter varje barns egna behov och i första hand genom överenskommelse mellan föräldrarna själva. Gå gärna gemensamt igenom kommande högtider och kalas i god tid. Tänk på hur det blir för barnet.

Boende

När föräldrarna inte bor tillsammans, kan barnets boende vara mestadels hos en av dem eller växelvis. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder, till exempel varannan vecka. Det är viktigt att boendet utformas från barnets behov.

Barnet kan bara vara folkbokfört hos en av föräldrarna även om barnet bor växelvis.

 

Barn i föräldrars fokus är en föräldragrupp för föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen. Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång. Grupptillfällena sker varje vecka på vardagseftermiddagar på Familjehuset.

Läs mer och anmäl dig

 

Familjerätten

Familjerätten arbetar med föräldrar som inte lever tillsammans och frågorna kring de gemensamma barnen. Det är också hit du vänder dig för föräldraskap, adoptions- och namnärenden.

Lär mer om familjerätten

 

Skilda världar - barn i separerade familjer

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. Innan gruppen startar träffar ledarna varje barn enskilt tillsammans med en eller båda föräldrarna.

Läs mer om Skilda världar

 
Närbild på regnbågsflagga. Foto.

HBTQi+ certifierad verksamhet

Den här verksamheten är HBTQ-certifierad. Det innebär att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning. Vi har rutiner för hur nyanställda ska introduceras och en plan för uppföljning och kvalitetssäkring. Vi möter dig med respekt, vem du än är.

Läs mer om HBTQi+ certifieringen här

Senast granskad 2024-06-10 av ANDGLE