Bilden visar ett dubbelgarage

Komplementbyggnad

Planer på att bygga garage, carport eller förråd?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om ni har planer på tex. garage, carport eller förråd som är mindre än 30 kvadratmeter och lägre än 4 meter kan ni göra en attefallsanmälan. Om komplementbyggnad ska vara större är det bygglov som gäller. 

Om det inte är bygglov kan ni klicka på "Attefallshus/komplemetsbyggnad" och följa instruktionerna där. Ni hittar länken här nedan.

I områden som inte omfattas av detaljplan behövs inte bygglov, om alla punkter nedan är uppfyllda.

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
  • Komplementbyggnaden inte dominerar över huvudbyggnaden.
  • Komplementbyggnaden är fristående.
  • Komplementbyggnaden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
  • Komplementbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. 

 

OBS!
Skrolla ned för att börja med ansökan

 

Bilden visar ett Attefallshus

Attefallshus/ komplementbyggnad

Planer på bygga attefallshus?

Bilden visar en sjö

Strandskyddsdispens

Planer på att bygga i ett strandskyddat område?

Saker som är bra att veta när man bygger nytt

Här hittar ni information på bra saker att veta innan man börjar med sin ansökan/anmälan.

Bilden visar en figur som drömmer om ett garage på sin tomt

Börja med ansökan

De gröna bilderna förklara vad ni måste göra för att kunna göra en ansökan. Alla stegen som behövs för ert ändamål är uppradade efter varandra. Ibland kan bygglovskontoret begära komplettering till er ansökan. 

Text bild 1
Fasadritning

Fasadritning

Innehåller de berörda fasaderna, takvinkel och byggnadshöjd. Marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Vid installation av eldstad ska skorsten illustreras. Vid installation av solceller ska solcellspanelerna

Bilden visar en planritning och en skalstock på 1: 100

Planritning

Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta. Vid installation av eldstad ska placeringen  vara utmärkt på planritningen.

Bilden visar vad en sektionsritning

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Kan också visa marklinjer.  Här kan läsa mer om vad en sektionsritning ska innehålla.

Bilden visar var en situationsplan  är och en skalstock på 1: 100

Situationsplan

Visar byggnadens eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. Om det gäller en större fastighet är det bra med en översiktkarta som visar placering av tänkt byggplats.

Bilden visar ett dokument med texten kontrollplan på

kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka olika kontroller som ska ske, hur kontrollerna ska gå till och hur de ska dokumenteras. Läs mer om kontrollplan här.

Teknisk beskrivning

Här beskrivs om material har bärförmåga, skydd mot buller, säkerhet i händelse av brand m.m. Tillgänglighet vad gäller tröskelhöjd och dörrbredd beskrivs här också. Vid rivning ska förfarandet beskrivas. Här kan ni hitta blanketten.

En figur som säger är det är dax att lämna in ansökan

E-tjänst/blankett

Klicka för att komma till e-tjänsten eller blanketten.

Steg 2
En bild på en figur som säger bygherre

Byggherre

Den sökande är byggherre. Den som betalar. Här kan ni läsa mer om byggherre.

Bilden visar en figur och texten Kontroll ansvarig KA

Kontrollansvarig (KA)

Det är inte alla åtgärder som kräver en KA. Det krävs inte vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en KA.

Bilden visar ett dokument med texten nybyggnadskarta på

Nybyggnadskarta

Det är inte alltid det krävs en nybyggnadskarta.Vid enkla byggärende som inglasat uterum eller en byggnation som är mindre än 50 kvadratmeter krävs det inte.

Bilden visar en överstryken eld

Brandskyddsbeskrivning

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation.

Steg 3
Bilden visar en figur som säger lämna in ansökan anmälan

Lämna in ansökan

Här kan ni lämna in den ifyllda blanketten och tillhörande handlingar.

När ansökan kommer till bygglovskontoret

De lila bilderna visar vad som händer med er ansökan på bygglovskontoret.

Steg 4
Bilden visar flera dokument och en stor bock

Ansökan på bygglovskontoret

Nu har ansökan kommit till bygglovskontoret. Det första som görs är en enkel granskning som kollar om handlingarna är kompletta. Ärendet registreras och får ett diarienummer. Mottagningsbevis skickas till sökande.

Steg 5
Bilden visar ett förstorningsglas och dokument

Granskning

Nu granskas ärendet mer noggrant.

Steg 6
Bilden visar en figur som har flera dokumet runt omkring sig

Handläggare

Nu har ansökan fått en handläggare, vars uppgift är att sammanfatta alla handlingar och reda ut oklarheter och göra en bedömning. Är ärendet komplett så ges startbesked. Handläggaren skickar också ut ärende vid bygglov på förfrågan till berörda som t.ex. grannar. Det är inte alla ärenden som behöver skickas på förfrågan. En förfrågan ska besvaras inom 2-3 veckor. När allt är okej ges bygglov och startbesked.

Steg 7
Bilden visar två figurer och flera dokument

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos bygglovskontoret. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt samråd behövs inte om det inte

Steg 8
Bilden visar ett dokument med texten starbesked på.

Lovbeslut med startbesked

Dags att skicka ut lovbeslut med startbeskedet till sökande. Handlingen innehåller information om när åtgärden får påbörjas samt begäran om slutbesked när åtgärden är klar.

Steg 9
Bilden visar verktyg som hammare såg och spik

Börja bygga

Nu kan den sökande börja bygga.

Steg 10
Bilden visar två figurer vid ett hus

Slutsamråd

När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Steg 11
Bilden visar ett dokument med testen slutbesked på

Slutbesked

Bygglovskontoret kontrollerar att handlingar som ingår i lovbeslutet har följts. Därefter får sökande slutbeskedet skickat till sig.

Steg 12
Bilden visar en figur som står jämte ett garage och ett hus

Använda

Nu får den nya byggnationen/Installationen användas.

Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Frågor?

Är du osäker på vad som gäller för just ditt byggprojekt, då går det bra att höra av sig till vårt kontaktcenter.

Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:30

0520-49 50 00

Gärdhemsvägen 9
kontaktcenter@trollhattan.se

Senast granskad 2023-09-14 av REBGUS