Godkända utredningar

På följande sidor hittar du godkända utredningar.

Person
PlaneringsarkitektCaisa Olander 0520-49 79 64
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
 • Trollhättans Stad uppdrog åt Tyrens 2011 att göra en förstudie som visar lokalisering, utformning och kostnadsberäkning för en tåghållplats utmed nya dubbelspåret i Upphärad. Utredningen är en del i Trollhättans Stads arbete för att en tåghållplats Tåghållplats Upphärad
 • Servicestrategin ska utgöra en grund för Trollhättans Stads arbete med insatser och åtgärder som rör landsbygden och småtätorterna. Servicestrategi för Landsbygd och småtätorter
 • Utredningen föreslår fem områden i Trollhättans tätort som lämpliga för drivmedelstationer. Lämpliga lägen för drivmedelstationer
 • Denna rapport är resultatet av den utredning som gjorts om vad man kan göra med Nohabjärnvägen i framtiden. Riktlinjer för den framtida användningen och åtgärder på Nohabjärnvägen
 • Programmet ska fungera som vägledning för kommande bygglov och ev. detaljplanering. Rekommendationerna ska beaktas som vägledande och varje enskilt fall måste bedömas utifrån de lokala förutsättningarna. Program för hästgårdar i Trollhättans kommun
 • Resulterat i denna rapport innehåller två inriktningar för förnyelsen av Kronogårdens centrala delar; en kortsiktig och en långsiktig inriktning. Riktlinjer för förnyelsen av Kronogårdens centrala delar
 • Förslag till inriktning av framtida förnyelse och markanvändning samt etappindelning för genomförande i Tingvallaområdet. Inriktning avseende förnyelsen av Tingvalla verksamhetsområde
 • I den här förstudien har tre bostadsområden i Trollhättan studerats med fokus på tillgänglighet, service och trygghet för äldre. Idén om en tillgänglighetszon har utvecklats och sedan testats på verkligheten. Äldres boende i Trollhättan
 • Syftet med centrumplaneringen är att få folk att komma till centrum, trivas i centrum samt uppleva trygghet i centrum. Den geografiska avgränsningen för centrumplaneringen är Kanalen, Garvaregatan, Drottninggatan, Styrdokument för Centrumplanering
 • Kommunstyrelsen antog den 13 mars 2013 en strategi för utbyggnad av bredband. Strategin innehåller beskrivning av dagsläget avseende täckning, underlag etc samt Trollhättans Stads målsättningar för att fler boende ska kunna tillgodogöra sig fiberanslutning. Strategi, bredband
 • Utbyggnaden av dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered blev färdigt i december 2012. I samband med dubbelspårets utbyggnad med allt fler pendeltåg och resenärer blir ett attraktivt, lättillgängligt, väl fungerande och tryggt resecentrum som nav för kollektivtrafiken allt viktigare. Detta stimulerar också till ökat kollektivresande vilket ger en väsentligt minskad miljöbelastning och bidrar till att nå miljömålen, framförallt klimatmålet. Trollhättans Resecentrum
Senast granskad: 2015-06-09 av: Joakim de Blanche
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)